Neidio i'r prif gynnwy

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyddestunau (Asesu am y tro cyntaf 2024)

Lefel 3

Dewch o hyd i ganolfan

Defnyddiwch y blwch uchod i ddod o hyd i ganolfan yn eich ardal chi

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ganolfannau o fewn 30 milltir i'ch lleoliad. Ceisiwch eto gan ddefnyddio cod post arall i ddod o hyd i'ch canolfan agosaf.

Defnyddiwch y blwch uchod i ddod o hyd i ganolfan yn eich ardal chi

Ar gyfer pwy mae'r cymwysterau?       

Bydd y cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau wedi'u hanelu at ddysgwyr ôl-16 sy'n awyddus i ddysgu mwy am y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'r cymwysterau yn cynnig llwybr dilyniant addas ar gyfer dysgwyr sydd wedi astudio cymwysterau Lefel 2 ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant, yn cynnwys:

  • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau
  • TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
  • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd, neu
  • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd.

Maen nhw hefyd yn addas ar gyfer dysgwyr nad ydyn nhw wedi astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn flaenorol ond sydd â'r gallu i astudio ar Lefel 3.

Boy In Therapeutic Tunnel

Mae'r cymwysterau yn galluogi dysgwyr i feithrin a dangos eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u dealltwriaeth o fewn cyd-destun gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau y mae gofyn i ddysgwr eu cyflawni yn rhan o'r cymwysterau hyn yn adeiladu ar gynnwys y cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd. Argymhellir yn gryf bod dysgwr sy'n ymgymryd â'r naill gymhwyster neu'r llall wedi cwblhau neu wrthi'n cwblhau'r cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd.

Yn ôl gofynion Gofal Cymdeithasol Cymru bydd angen i unigolyn sy'n gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol gael y cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd a chymhwyster Ymarfer perthnasol i weithio mewn rolau swyddi penodol.

Sylwer: mae angen i ddysgwyr fod mewn cyflogaeth os ydyn nhw'n ymgymryd â chymwysterau Ymarfer ar lefel 2 a 3.

Er mwyn cwblhau'r cymhwyster Diploma a Diploma Estynedig, mae'n ofynnol i ddysgwyr ymgysylltu â'r sector am o leiaf 100 awr, y mae'n rhaid treulio 60 awr ohonynt yn ymgymryd â lleoliad gwaith. 

Anogir canolfannau i sicrhau, lle y bo'n bosibl, bod dysgwyr yn cael profiad o ddau leoliad o leiaf yn ystod y cyfnod ymgysylltu â'r sector.

Mae’r fanyleb hon yn cynnig sylfaen addas ar gyfer astudio iechyd a gofal cymdeithasol drwy amrywiaeth o gyrsiau addysg uwch, neu brentisiaethau. Gall dysgwyr hefyd fynd ymlaen i ddilyn cymwysterau eraill ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant, er enghraifft cymwysterau Lefel 2 a Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer.

Yn ogystal, mae'r fanyleb hon yn cynnig cwrs astudio sy'n gydlynol, yn foddhaol ac yn werth chweil i'r dysgwyr hynny nad ydynt yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y pwnc hwn.

Datblygwyd y cymhwyster hwn gan y Consortiwm ar y cyd â rhanddeiliaid o'r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol. Yr oedd y rhain yn cynnwys Gofal Cymdeithasol Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru y GIG, tiwtoriaid, athrawon ac aseswyr gweithleoedd.

Cysylltwch â ni

Susanne Allcroft

Swyddog Pwnc
hscpandc@wjec.co.uk
029 2240 4264

Emma Vaughan

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
IGCEaCh@cbac.co.uk
029 2240 4264

Dogfennau Allweddol
Deunyddiau Cwrs
Hidlo yn ôl
Cofnod Ymgysylltu A'r Sector/Lleoliad Gwaith

Taflen Noson Agored

Adroddiad yr Arholwr - Ionawr 2024

Adolygu Arholiadau Ar-Lein - Uned 2 (Ionawr 2024)

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol - Uned 1

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol - Uned 2

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol - Uned 3

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol - Uned 4

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol - Uned 5

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol - Uned 6

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol - Uned 7

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol - Uned 8

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol - Uned 9

Canllaw Addysgu - Uned 1

Canllaw Addysgu - Uned 2

Canllaw Addysgu - Uned 3

Canllaw Addysgu - Uned 4

Canllaw Addysgu - Uned 5

Canllaw Addysgu - Uned 6

Canllaw Addysgu - Uned 7

Canllaw Addysgu - Uned 8

Canllaw Addysgu - Uned 9

Taflen Farciau - Uned 1

Taflen Farciau - Uned 3

Taflen Farciau - Uned 4

Taflen Farciau - Uned 5

Taflen Farciau - Uned 6

Taflen Farciau - Uned 8

Taflen Farciau - Uned 9

L3 Cwestiynau ac Atebion Gaeaf 2024

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Open Graph Images 2023 07 27T155643.524