Swyddi

Arholwyr

Mae angen y canlynol arnom:

 • Arholwyr ar gyfer TGAU a TAG Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant 
 • Arholwyr ar gyfer Lefel 2 Uned 216: Deall Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Arholwyr ar gyfer Lefel 3 Uned 330: Egwyddorion a damcaniaethau sy'n dylanwadu ar ofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant yn yr 21ain ganrif yng Nghymru
 • Cymedrolwyr ar gyfer Lefel 3 Uned 331: Ymchwilio i faterion cyfredol ym maes gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant yng Nghymru

Os ydych chi am wneud cais am y rol ewch i https://appointees.wjec.co.uk a chlicio ‘Gwnewch gais I fod yn Arholwr’ i lenwi’r ffurflen gais.

Sicrhewch eich bod yn ychwanegu rol Arholwr neu cymedrolwr ar gyfer y cymwysterau uchod ar y tab ‘maes pwnc’ ac mae’n bwysig llenwi holl feysydd erail y cais.

Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol

Mae Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol yn cefnogi a monitro'r gwaith o gyflwyno'r cymwysterau newydd hyn i safon uchel. Bydd Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol yn cynnal perthnasoedd gweithio effeithiol gyda chanolfannau City&Guilds/CBAC, ac yn cynllunio a monitro'r broses o sicrhau ansawdd yn unol â gofynion a pholisïau ein cymwysterau.

Manteision gweithio fel Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol

 • Gweithio'n hyblyg o gwmpas eich rôl gyfredol
 • Derbyn hyfforddiant a chefnogaeth gynhwysfawr
 • Cyfle i gyfrannu at broffesiynoli'r sector
 • Rhoi hwb i'ch incwm

Bydd angen i Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol feddu ar y sgiliau a'r profiad canlynol:

 • Y gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Cymwysterau D32, 33 a 34 neu A1 a V1 neu TAQA i Aseswyr a Swyddogion Sicrhau Ansawdd Mewnol
 • Cymhwyster D35 neu V2 i Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol, neu'n barod i weithio tuag at ennill y cymhwyster hwn
 • Yn gymwys yn alwedigaethol ac â gwybodaeth gyfoes am feysydd y portffolio sy'n destun sicrhau ansawdd allanol, yn unol â gofynion cymhwyster/asesiad
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd rheoledig, yn unol â gofynion sicrhau ansawdd
 • Profiad o hyfforddi a datblygu
 • Prawf a phrofiad o ysgrifennu adroddiadau a chynlluniau gweithredu eglur, cywir a chryno
 • Trwydded yrru

Lleoliad: Cymru

Math o Gonract: Rôl Contract Blynyddol (bydd nifer y dyddiau yn amrywio)

 

(Fe fyddwch yn cael eich arwain i wefan Penodedigion CBAC i brosesu eich cais)

Cwblhewch bob tab, manylion personol, cymwysterau, cyflogaeth bresennol ac ar y dudalen pwnc, dewiswch Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant a rôl Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol. O dan yr adran "profiad dysgu", cwblhewch eich profiad galwedigaethol perthnasol.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio