Neidio i'r prif gynnwy

Swyddi

Mae gennym ni ddetholiad o rolau ar gael i weithio fel cyswllt i gefnogi’r gwaith o ddarparu cymwysterau Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol City & Guilds yng Nghymru.

Dyma’r rolau sydd ar gael:

 • Aseswyr Allanol (EA)
 • Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol (EQA)

Mae’r holl rolau sydd ar gael ar wefan City & Guilds.

Vacancies

Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol (EQA)

Mae Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol yn cefnogi ac yn monitro’r gwaith o ddarparu ein cymwysterau o ansawdd uchel. Bydd y Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol yn cynnal perthynas waith effeithiol â chanolfannau a City & Guilds/CBAC, yn ogystal â’r gwaith o gynllunio a monitro sicrwydd ansawdd yn unol â’n gofynion a’n polisïau cymwysterau.

Manteision dod yn Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol

 • Gweithio’n hyblyg o amgylch eich rôl bresennol 
 • Hyfforddiant a chefnogaeth gynhwysfawr 
 • Cyfle i gyfrannu at broffesiynoli’r sector 

Bydd angen y sgiliau a’r profiad canlynol ar Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol

 • Y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Cymwysterau D32, 33 a 34 neu gymwysterau A1 a V1 neu’r TAQA Asesydd a Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol 
 • Cymhwyster Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol D35 neu V2 neu TAQA, neu’n barod i weithio tuag at hyn  
 • Yn alwedigaethol gymwys ac yn gyfredol yn y meysydd portffolio, gyda sicrwydd ansawdd allanol, yn unol â gofynion cymwysterau/asesu 
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd rheoledig, yn unol â gofynion sicrhau ansawdd 
 • Profiad o hyfforddi a datblygu 
 • Profiad amlwg o ysgrifennu adroddiadau a chynlluniau gweithredu clir, cywir a chryno 
 • Trwydded yrru neu fynediad at rwydweithiau trafnidiaeth allweddol a dibynadwy

Aseswyr Allanol (EA)

Prif rolau a chyfrifoldebau Asesydd Allanol yw:

 • Rhoi cyngor a chefnogaeth i’r tîm Sicrhau Ansawdd a Chyflawni
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau safoni i sicrhau dull cyson o Asesu Allanol 
 • Cynnal gwybodaeth drylwyr o bolisïau a gweithdrefnau City & Guilds

Gofynion sylfaenol y Rôl Asesydd Allanol: 

 • Cymhwysedd galwedigaethol o weithio yn y diwydiant Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a/neu Gofal Plant, o leiaf, ar yr un lefel â’r cymhwyster rydych chi’n asesu’n allanol ar ei gyfer
 • Bod yn gymwys yn alwedigaethol yn llwybr penodol y cymhwyster rydych chi’n ei asesu – mae hyn yn golygu bod yn rhaid i bob asesydd allu cyflawni'r gofynion llawn yn unedau cymhwysedd y llwybr rydych chi’n ei asesu. Mae cymhwysedd galwedigaethol yn golygu eich bod yn hyddysg yn yr alwedigaeth hefyd
 • Tystiolaeth o gynnal gwybodaeth gyfredol, gan gynnwys: - Damcaniaethau, modelau a dulliau gweithredu; deddfwriaeth, polisi cenedlaethol, a gofynion rheoleiddio
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn Asesu Cyflawniad Cysylltiedig â Galwedigaeth neu gymwysterau etifeddiaeth cyfwerth
 • Cofnod cyfredol a thystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus galwedigaethol perthnasol ar yr un lefel neu’n uwch na’r cymhwyster y byddwch yn ei asesu’n allanol
 • Sgiliau ysgrifennu adroddiadau rhagorol a chryno
 • Sgiliau trefnu rhagorol, gallu blaenoriaethu’n effeithiol
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac ar bapur gyda phrofiad o ddarparu adborth cefnogol a chryno i ddysgwyr, aseswyr a staff cyflenwi
 • Hyblygrwydd i deithio ledled Cymru
 • Ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a dealltwriaeth o ddiwylliant, polisi a chyd-destun Cymru