Neidio i'r prif gynnwy

Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Lefel 2

Dewch o hyd i ganolfan

Defnyddiwch y blwch uchod i ddod o hyd i ganolfan yn eich ardal chi

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ganolfannau o fewn 30 milltir i'ch lleoliad. Ceisiwch eto gan ddefnyddio cod post arall i ddod o hyd i'ch canolfan agosaf.

Defnyddiwch y blwch uchod i ddod o hyd i ganolfan yn eich ardal chi

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Mae'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori yn cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol o'r maes gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant â'r sgiliau ymarferol sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithio yn y sector.

Fe'i cynlluniwyd ar gyfer dysgwyr ôl-16 mewn addysg bellach sydd:

 • â diddordeb mewn gweithio mewn rôl gefnogol yn y sector gofal plant
 • yn astudio, neu sydd wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd
 • dychwelyd i'r gweithle ar ôl seibiant gyrfa ac am fireinio eu gwybodaeth a'u sgiliau yn y sector gofal plant.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer dysgwyr sydd heb unrhyw wybodaeth flaenorol am y sectorau gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant neu sydd wedi ennill cymhwyster Lefel 1.

Dysgwyr sydd heb gyflawni cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd eto: Cynghorir yn gryf y dylid gwneud cymwysterau craidd cyn neu ar y cyd â'r cymhwyster hwn.

Child Playing 1

Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i feithrin y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i gael gwaith a/neu i symud ymlaen mewn gyrfa mewn lleoliadau gofal plant neu iechyd.

Mae'n cyfuno unedau ymarfer sy'n cael eu hasesu yn y gweithle gyda gwybodaeth ddamcaniaethol ychwanegol. Mae elfen ymarfer y cymhwyster hwn yn adlewyrchu lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer.

Ymhlith y testunau fydd:

 • cefnogi ymarfer craidd ym maes gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant
 • cefnogi chwarae, dysgu, twf a datblygiad
 • cefnogi maeth a hydradiad yn y blynyddoedd cynnar
 • ymateb i arwyddion o afiechyd a phlâu/heintiau posibl
 • iechyd, llesiant a datblygiad plant, 0-19 mlwydd oed a ffactorau sy'n cefnogi iechyd, llesiant a datblygiad
 • rôl a gwerth y gwasanaethau gofal cymdeithasol, addysg ac iechyd sydd ar gael yng Nghymru i gefnogi anghenion gofal, iechyd, llesiant a datblygiad plant

Mae'n ofynnol i ddysgwyr gwblhau o leiaf 280 awr o leoliad gwaith er mwyn cyflawni'r cymhwyster hwn.

Mae'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori yn seiliedig ar gredydau ac mae'n caniatáu i ddysgwyr gyfuno unedau gorfodol gydag amrywiaeth eang o unedau dewisol yn dibynnu ar eu lleoliad gwaith neu ddyheadau gyrfa yn y dyfodol.

Yr unedau sy'n seiliedig ar ymarfer gorfodol yw:

Rhif yr Uned

Teitl yr Uned

Asesu

Credyd

200

Cefnogi ymarfer craidd ym maes gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

Mewnol

14

201

Cefnogi chwarae, dysgu, twf a datblygiad

Mewnol

4

202

Cefnogi maeth a hydradiad yn y blynyddoedd cynnar

Mewnol

4

203

Ymateb i arwyddion o afiechyd a phlâu/heintiau posibl

Mewnol

3

ac o leiaf un o'r canlynol:

204

Cefnogi gofal plant 0-2 oed

Mewnol

3

205

Cefnogi gofal plant 2-3 oed

Mewnol

3

206

Gweithio gyda phlant 3-7 oed

Mewnol

4

 

Yr uned theori orfodol yw:

Rhif yr Uned

Teitl yr Uned

Asesu

Credyd

Uned 216

Deall Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Allanol

5

 

Asesir y cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori trwy 90% o asesiad mewnol a 10% o asesiad allanol. Rhaid i ddysgwyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • cyfres o dasgau wedi'u gosod yn allanol a'u marcio'n fewnol
 • portffolio o dystiolaeth
 • trafodaeth â'u haseswr
 • arholiad allanol (gan asesu cynnwys o Uned 216)

Gellir llwytho pecyn asesu i lawr sy'n nodi gofynion yr asesiad o'r dogfennau allweddol a'r tab deunyddiau ategol.

Bydd cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori yn caiatáu i ddysgwyr weithio dan oruchwyliaeth fel gweithiwr Lefel 2 Gofal Plant cymwysedig. Gall dysgwyr hefyd ddewis symud ymlaen i'r cymwysterau canlynol:

 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Lefel 3 TAG mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Cysylltwch â ni

Amy Allen-Thomas

Swyddog Pwnc
gchddp@cbac.co.uk
029 2240 4264

Tania Lucas

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
gchddp@cbac.co.uk
029 2240 4264

Dogfennau Allweddol
12 L2 Ccpld Practice And Theory Gft W 24032022
Canllaw Addysgu

Textbooks

CBAC Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Theori (Lefel 2) - Order

Diweddaru’r llawlyfrau cymwysterau a chanllawiau asesu HSC, CC a CYP Lefel 2 a Lefel 3. Darllenwch mwy

Deunyddiau Cwrs
Hidlo yn ôl
Adroddiadau Arholwyr - Haf 2023

Uned 216 Arholiad - Haf 2023 (yn cynnwys Papur Cwestiynau, Cynllun Marcio, Adolygiad Arholiad Ar-lein ac Adroddiad yr Arholwr)

Uned 216 Arholiad - Ionawr 2023 (yn cynnwys Papur Cwestiynau, Cynllun Marcio, Adolygiad Arholiad Ar-lein ac Adroddiad yr Arholwr)

Uned 216 - Mehefin 2022 (yn cynnwys Papur Cwestiynau, Cynllun Marcio, Adolygiad Arholiad Ar-lein ac Adroddiad yr Arholwr)

Uned 216 - Ionawr 2022 (yn cynnwys Papur Cwestiynau, Cynllun Marcio, Adolygiad Arholiad Ar-lein ac Adroddiad yr Arholwr)

Uned 216 - Ionawr 2021 (yn cynnwys Papur Cwestiynau, Cynllun Marcio, Adolygiad Arholiad Ar-lein ac Adroddiad yr Arholwr)

Uned 216 - Ionawr 2020 (yn cynnwys Papur Cwestiynau, Cynllun Marcio, Adolygiad Arholiad Ar-lein ac Adroddiad yr Arholwr)

Llawlyfr Gweinyddu CBAC

Mae'r Llawlyfr Gweinyddu hwn yn rhoi'r wybodaeth hanfodol i ganolfannau yng Nghymru ar gyfer gweinyddu'r cymwysterau a reolir gan CBAC.

Cyflwyniad Noson Agored

Holi ac Ateb o Sesiynau Galw Heibio yr Haf (Mehefin 2021)

Croeso i Lefel 2: Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Berfau Gorchymyn

Mapio'r Cymhwyster

Cydnabod Polisi Dysgu Blaenorol

Asesiad Ymarfer Enghreifftiol (Arsylwi a Log Myfyriol)

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

 

Lady On Online Call
Recordiadau Gweminar
Digwyddiad Cyswllt
GChDDP Lefel 2: Ymarfer a Theori Rhwydwaith y Hydref (2023) Cliciwch yma i weld
GChDDP Lefel 2: Ymarfer a Theori Rhwydwaith y Gwanwyn (2023) Cliciwch yma i weld
GChDDP Lefel 2: Ymarfer a Theori Rhwydwaith y Gwanwyn (2022) Cliciwch yma i weld
Holi ac Ateb - GChDDP Lefel 2: Ymarfer a Theori Rhwydwaith y Gwanwyn (2022) Cliciwch yma i weld
GChDDP Lefel 2: Ymarfer a Theori Rhwydwaith y Gwanwyn (2022) Cliciwch yma i weld
Asesiad Ymarfer Enghreifftiol (Arsylwi a Log Myfyriol) (Tachwedd 2021) Cliciwch yma i weld
Holi ac Ateb: Deall y Daith Asesu Ymarfer (Tachwedd 2021) Cliciwch yma i weld
Lefel 2 a 3 GCDDP Ymarfer a Theori Deall y Daith Asesu Ymarfer – Deunydd (Tachwedd 2021) Cliciwch yma i weld
Lefel 2 a 3 Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori – Deall y Daith Asesu Ymarfer (Tachwedd 2021) Cliciwch yma i weld
Holi ac Ateb Rhwydwaith (Gwanwyn 2021) Cliciwch yma i weld
Lefel 2: Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori Rhwydwaith y Gwanwyn (2021) Cliciwch yma i weld
PowerPoint Cymraeg o Gyfarfod Rhwydweithio GChDDP (Gwanwyn 2021) Cliciwch yma i weld
Lefel 2 GChDDP Ymarfer a Theori: Gweminar Paratoi i Addysgu (Mawrth 2019) Cliciwch yma i weld
Holi ac Ateb Rhwydwaith (Hydref 2020) Cliciwch yma i weld
PowerPoint Cymraeg o Gyfarfod Rhwydweithio GChDDP (Hydref 2020) Cliciwch yma i weld
Lefel 2: Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori Rhwydwaith Hydref (2020) Cliciwch yma i weld
Holi ac Ateb – CAM 3 Trefniadau lliniaru cyflwyno ac asesu 2020/21 (Medi 2020) Cliciwch yma i weld
PowerPoint Cymraeg o CAM 3 Trefniadau lliniaru cyflwyno ac asesu 2020/21 (Medi 2020) Cliciwch yma i weld
CAM 3 Trefniadau lliniaru cyflwyno ac asesu 2020/21 (Medi 2020) Cliciwch yma i weld
PowerPoint Cymraeg o Gyfarfod Rhwydweithio GChDDP (Mai 2020) Cliciwch yma i weld
Holi ac Ateb - Cyfarfod Rhwydwaith GChDDP (Mai 2020) Cliciwch yma i weld
Lefel 2 GChDDP Ymarfer a Theori: Adborth Arholiad Uned 216 (Mai 2020) Cliciwch yma i weld

Textbooks

CBAC Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Theori (Lefel 2) - Order

Diweddaru’r llawlyfrau cymwysterau a chanllawiau asesu HSC, CC a CYP Lefel 2 a Lefel 3. Darllenwch mwy