Neidio i'r prif gynnwy

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

Lefel 2

Dewch o hyd i ganolfan

Defnyddiwch y blwch uchod i ddod o hyd i ganolfan yn eich ardal chi

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ganolfannau o fewn 30 milltir i'ch lleoliad. Ceisiwch eto gan ddefnyddio cod post arall i ddod o hyd i'ch canolfan agosaf.

Defnyddiwch y blwch uchod i ddod o hyd i ganolfan yn eich ardal chi

Trosolwg o’r cymhwyster

Mae’r cymhwyster hwn wedi ei selio ar ymarfer ac yn asesu gwybodaeth a chymhwysedd y dysgwyr yn ymarferol..Mae’n datblygu gallu’r dysgwyr i gynnal anghenion iechyd a gofal oedolion mewn ystod o leoliadau a bydd yn eu galluogi i ddatblygu a dangos eu gwybodaeth, dealltwriaeth, ymddygiad, sgiliau ac ymarfer mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol. Yn bennaf, bydd dysgwyr yn gallu dangos eu bod yn gallu:

 • Deall, ac ymroi yn ymarferol, egwyddoriion a gwerthoedd sydd wrth wraidd iechyd a gofal cymdeithasol
 • Deall, ac ymroi yn ymarferol, dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn
 • Gwneud cyfraniad positif i’r sector iechyd a gofal cymdeithasol trwy ei ymarfer ei hun
 • Myfyrio ar ymarfer i wella trwy’r amser
 • Deall rolau swyddi a’r ffyrdd o weithio o fewn y sector iechyd a gofal cymdeithasol
 • Defnyddio llythrenedd, rhifedd a sgiliau cymhwysedd digidol fel sy’n briodol o fewn ei rôl
Care Worker Senior Woman Thmb

Mae’n addas ar gyfer:

 • Dysgwyr o 16 oed sy’n gweithio mewn rôl gefnogol gydag oedolion yn y sectorau Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Dysgwyr sy’n cwblhau cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd
 • Dysgwyr sydd yn gyflogedig yn y sectorau Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Dysgwyr sy’n mynd yn ol i’r gweithle ar ôl seibiant gyrfa ac yn edrych i adnewyddu eu gwybodaeth a sgiliau.
 • Dysgwyr sydd wedi cwblhau’r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a chyd-destunau (Oedolion).

Mae’n argymelledig bod dysgwyr sydd wedi cwblhau’r cymhwyster craidd cyn, neu ochr yn ochr â’r Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion) gan y bydd hwn yn ofyniad am ymarfer sydd wedi ei osod gan Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae hefyd yn nodwedd y Brentisiaeth Sylfaenol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae cynnwys hanfodol y cymhwyster yn ymochrol i’r themau allweddol sydd yn y Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac yn cynnwys:

 • Ymarfer broffesiynol
 • Iechyd a diogelwch
 • diogelu
 • deddfwriaeth, polisi cenedlaethol a chodau ymarfer
 • iechyd a lles (oedolion)
 • amrywiaeth o feysydd ymarfer megis dementia neu anabledd dysgu

Mae’r cymhwyster yn cynnwys uned orfodol ac ystod o unedau opsiynol sydd wedi cysylltu â mathau penodol o gefnogaeth neu leoliadau iechyd a gofal.

I gwblhau’r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion) mae dysgwyr angen cyflawni isafswm o 35 credyd:

 • 14 credyd i’w cwblhau o’r uned orfodol
 • isafswm o 21 credyd i’w dewis o’r gyfres o unedau opsiynol sy’n cynnwys unedau ar gefnogaeth uniongyrchol a gofal iechyd

Mae’r dysgwr angen cwblhau:

 • portffolio o dystiolaeth sy’n cynnwys arsylwad uniongyrchol o ymarfer
 • tasgau sydd wedi eu llunio’n allanol a’u hasesu’n fewnol

Wrth gwblhau’r cymhwyster mi fydd yn galluogi dysgwyr i weithio fel gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol cymwysedig mewn rolau Lefel 2 ar draws Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
Bydd hwn hefyd yn galluogi dysgwyr i geisio am gofrestru fel gweithiwr gofal yn y cartref gyda Gofal Cymdeithasol Cymru oni bai eu bod yn cyrraedd unrhyw ofynion cofrestru ychwanegol. Am ragor o wybodaeth ewch i: https://socialcare.wales/registration

Mae’r cymhwyster yn cefnogi dysgwyr i symud ymlaen at:

 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • TGAU Uwch a TGAU Atodol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.
 • Lefel 4 Paratoi am Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
 • Lefel 4 Ymarfer Broffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cysylltwch â ni

Dysgwyr/Canolfannau Newydd


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930801

Canolfannau Presennol


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930800

Dogfennau Allweddol
L2 Hsc Practice Handbook V2 0 Welsh 170323
Llawlyfr y Cymhwyster
Assessment Pack (3)
Pecyn Asesu

Diweddaru’r llawlyfrau cymwysterau a chanllawiau asesu HSC, CC a CYP Lefel 2 a Lefel 3.  Darllenwch mwy

Deunyddiau Cwrs
Hidlo yn ôl
Deunyddiau Hyfforddi Mynychwyr - Gwanwyn 2019

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Open Graph Images 2023 07 27T155643.524
Digwyddiad Cyswllt
Rhwydwaith Gwanwyn 2022: Adnoddau Cynllunio, Arsylwi ac Adfyfyrio Cliciwch yma i weld
Gweminar - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cliciwch yma i weld
Holi ac ateb - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cliciwch yma i weld
Gweminar - Cyfres Rhwydwaith y Gwanwyn (2021) Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Cyfres Rhwydwaith y Gwanwyn (2021) Cliciwch yma i weld

Diweddaru’r llawlyfrau cymwysterau a chanllawiau asesu HSC, CC a CYP Lefel 2 a Lefel 3.  Darllenwch mwy