Agor yr is-ddewislen

Canolfannau / Darparwyr hyfforddiant

O fis Medi 2019, City & Guilds / CBAC fydd unig ddarparwr cyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yng Nghymru.

 

Pryd bydd y newidiadau hyn yn cael eu gwneud?

Bydd y cymwysterau newydd ar gael i'w haddysgu o 1 Medi 2019. Dim ond dysgwyr sy'n cofrestru i astudio ar neu ar ôl 1 Medi 2019 a fydd yn gallu dilyn y cymwysterau newydd. Bydd y cymwysterau presennol yn parhau i fod ar waith tan y dyddiad hwnnw. Yna, cynhelir y prosesau ardystio terfynol ar gyfer y cymwysterau presennol yn 2021.

Sut y bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar fy sefydliad?

Bydd y cymwysterau newydd yn gymwysterau cymeradwy cyfyngedig, felly y rhain fydd yr unig gymwysterau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant a fydd ar gronfa ddata Cymwysterau yng Nghymru (QiW). Mae hyn yn golygu mai'r rhain fydd yr unig fersiynau o'r cymwysterau hyn a fydd yn gymwys ar gyfer arian cyhoeddus. O fis Medi 2019, y rhain hefyd fydd yr unig fersiynau o'r cymwysterau hyn a fydd mewn fframweithiau prentisiaeth.

A fydd angen i mi newid y corff dyfarnu yr wyf yn ei ddefnyddio?

Mae'r cymwysterau newydd wrthi'n cael eu datblygu gan City & Guilds / CBAC. Os nad ydych yn defnyddio cymwysterau a ddarperir gan unrhyw un o'r sefydliadau hyn ar hyn o bryd, bydd gofyn i chi newid corff dyfarnu erbyn y 1af Medi 2019.

Beth sydd raid i mi ei wneud i gael cymeradwyaeth i gynnig y cymwysterau newydd?

Ar hyn o bryd rydym yn cadarnhau'r union broses gyda Cymwysterau Cymru, bydd mwy o fanylion ar gael cyn hir.

Pa newidiadau eraill all effeithio ar fy sefydliad

Gall hyn effeithio ar eich sefydliad yn y ffyrdd canlynol:

  • 2019, efallai na fydd y cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant sy'n cael eu darparu ar hyn o bryd yn gymwys am arian cyhoeddus mwyach, er enghraifft drwy fframweithiau prentisiaeth (ar eithrio ar gyfer dysgwyr sydd hanner ffordd drwy eu cymwysterau neu sydd eisoes wedi dechrau arnynt);
  • O 2019, bydd y cymwysterau newydd yn gymwys ar gyfer arian cyhoeddus a nhw fydd yr unig gymwysterau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant a fydd yn gymwys ar gyfer arian cyhoeddus;
  • Gall y cynnwys pwnc, strwythur a maint y cymwysterau newydd fod yn wahanol i'r rhai rydych yn eu defnyddio ar hyn o bryd;
  • Gall dilysu allanol a'r cydbwysedd rhwng asesiad mewnol ac allanol newid;
  • Caiff cymhwyster craidd newydd ei gyflwyno, sy'n cydymffurfio â'r safonau sefydlu diwygiedig er mwyn helpu i symleiddio dysgu ar gyfer dysgwyr newydd.

A fydd y cymwysterau newydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg?

Byddant. Bydd llawlyfrau, manylebau ac asesiadau enghreifftiol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ar gyfer pob un o'r cymwysterau newydd. Bydd pob asesiad allanol ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, a bydd darparwyr dysgu yn cael cymorth er mwyn sicrhau bod asesiadau mewnol hefyd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Pa adnoddau a cyrsiau fydd ar gael?

Bydd ystod o adnoddau ar gael, drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, gan gynnwys llawlyfrau, manylebau ac asesiadau enghreifftiol. Bydd y consortiwm cyrff dyfarnu ar gyfer y cymwysterau newydd yn darparu rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau hyfforddi, gwybodaeth ac adnoddau dwyieithog er mwyn paratoi darparwyr dysgu i ddarparu'r cymwysterau newydd. Bydd rhagor o wybodaeth am y rhain ar gael ar ein gwefannau.

Beth am ddysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster?

Bydd y cymwysterau newydd ar gael i ddysgwyr sy'n cofrestru ar gyfer cymwysterau ar 1 Medi 2019, neu ar ôl hynny. Bydd cymwysterau cyfredol yn parhau i gael eu hariannu hyd at fis Medi 2019 a bydd cyfnod pontio er mwyn galluogi dysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster i'w gwblhau. Ni fydd hyn yn effeithio ar ddysgwyr sydd eisoes yn gweithio tuag at gymhwyster, a byddant yn parhau i astudio nes iddynt gwblhau eu cymhwyster erbyn 2021.

Pam nad oes unrhyw gymwysterau i gymryd lle'r diplomâu estynedig presennol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant?

Drwy ddiwygio cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, bydd Cymwysterau Cymru
yn lleihau nifer y cymwysterau yn y sector sy'n gymwys ar gyfer arian cyhoeddus o fwy na 240 i ddim
ond 19. Mae cael cyfres lai a mwy cydlynol o gymwysterau yn golygu nad yw'r gyfres newydd yn
cynnwys cymwysterau amgen i gymryd lle'r holl gymwysterau sydd ar gael ar hyn o bryd. Fodd
bynnag, mae'r gyfres yn parhau i gynnig cyfle i ddysgwyr gael mynediad at yr holl lwybrau sydd ar
gael ar hyn o bryd i gyflogaeth ac astudiaethau pellach a lefel uwch, a datblygu ar hyd y llwybrau
hynny. Mae hefyd yn galluogi dysgwyr ar lefel 3 i gael pwyntiau Tariff UCAS.

Mae'r gyfres o gymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant newydd yn cynnwys dau
gymhwyster lefel 3 sy'n cynnwys 720 o Oriau Dysgu dan Arweiniad (ODA): un ym maes Iechyd a
Gofal Cymdeithasol, ac un ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant. Caiff y cymwysterau
hyn eu cynllunio i gael eu cynnig i ddysgwyr sy'n astudio'n llawn amser mewn colegau AB, er y
gallant hefyd fod o ddiddordeb i fathau eraill o ddarparwyr, gan gynnwys ysgolion.

Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys cymhwyster Safon Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal
Plant. Mae'r cymhwyster hwn yn cyfuno iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant ar lefel UG, gyda
llwybr iechyd a gofal cymdeithasol neu ofal plant ar lefel U2. Nod y cymhwyster Safon Uwch yw
ategu'r cymwysterau mwy er mwyn darparu rhaglen astudio 1080‐ODA lawn sy'n debyg o ran maint
i'r diplomâu estynedig sydd ar gael ar hyn o bryd.
Sut

Sut y caiff y cymwysterau newydd eu hariannu?

Caiff y cymwysterau newydd eu cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru. Mae hyn yn golygu y
byddant yn gymwys i gael arian cyhoeddus ar raglenni dysgu ar gyfer dysgwyr hyd at 19 oed. Caiff
rhai o'r cymwysterau yn y gyfres newydd eu cynnwys mewn fframweithiau prentisiaeth ar gyfer
gofal cymdeithasol neu ofal, dysgu a datblygiad plant. Caiff y rhain eu hariannu drwy gynlluniau
prentisiaeth Llywodraeth Cymru. Er y bydd arian ar gael mewn ffyrdd gwahanol ar gyfer pob un o'r
cymwysterau newydd, efallai y bydd angen i ddysgwyr a chyflogwyr ariannu eu hunain neu eu
cyflogeion o dan rai amgylchiadau er mwyn cwblhau'r cymhwyster.

Pam nad yw'r cymwysterau Lefel 1 yn gyfyngedig mwyach?

Yn ystod ein gweithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid, cawsom safbwyntiau cymysg ar gymhwyster
Lefel 1 penodol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. O ganlyniad, mae Cymwysterau
Cymru wedi penderfynu y gall canolfannau naill ai ddarparu cymwysterau Lefel 1 sy'n benodol i
sector neu gymwysterau mwy generig mewn Astudiaethau Galwedigaethol. Awgrymodd yr adborth
gan y sector pa mor bwysig oedd cynnal brwdfrydedd dysgwyr yn y maes pwnc a chefnogi'r rhai
hynny a allai fod am ystyried gyrfa ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant. Mae rhestr
lawn o'r cymwysterau yr effeithir arnynt ar gael ar Wefan Cymwysterau Cymru.

Gwybodaeth bellach

Dysgwyr                Cyflogwyr

Cysylltwch â ni

Rydym wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

gwybodaeth@digc.cymru

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio