Uned 3 - 2.3.3. Materion cyfoes ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant

21 Meh

Mae’r gyfres yma o adnoddau digidol yn cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â sut mae unigolion yn tyfu a datblygu ar hyd y gylchred bywyd, ac yn rhoi iddynt y gallu i ddadansoddi’r ffactorau sy’n dylanwadu ar hynny.

Mae’r adnoddau yma ar gael ar ffurf cyfres o lyfrau dysgu. I archebu’r llyfr(au), cwblhewch y ffurflen archebu a'i ddanfon at adnoddau@cbac.co.uk

Dogfennau

(a) Materion Cyfoes

Cyflwyniad

HTML5

Gweld

Gordewdra

HTML5

Gweld

Tlodi bwyd

HTML5

Gweld

Tlodi

HTML5

Gweld

Bwlio

HTML5

Gweld

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

HTML5

Gweld

Anffurfio organau cenhedlu benywod

HTML5

Gweld

Camddefnyddio sylweddau a'i effaith ar blant bach

HTML5

Gweld

Plant sy'n derbyn gofal

HTML5

Gweld

Plant fel gofalwyr

HTML5

Gweld

Iechyd meddwl a gorbryder

HTML5

Gweld

Poblogaeth sy'n heneiddio

HTML5

Gweld

Hunan-niweidio

HTML5

Gweld

Ecsbloetio

HTML5

Gweld

Radicaleiddio

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?