Uned 3 - 2.3.1. Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant gan gynnwys iaith a diwylliant Cymru

21 Meh

Mae’r gyfres yma o adnoddau digidol yn cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â sut mae unigolion yn tyfu a datblygu ar hyd y gylchred bywyd, ac yn rhoi iddynt y gallu i ddadansoddi’r ffactorau sy’n dylanwadu ar hynny.

Mae’r adnoddau yma ar gael ar ffurf cyfres o lyfrau dysgu. I archebu’r llyfr(au), cwblhewch y ffurflen archebu a'i ddanfon at adnoddau@cbac.co.uk

Dogfennau

(a) Beth yw cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant?

Beth yw cydraddoldeb?

HTML5

Gweld

Beth yw amrywiaeth?

HTML5

Gweld

Beth yw cynhwysiant?

HTML5

Gweld

(b) Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Cyflwyniad

HTML5

Gweld

Trin unigolion yn deg

HTML5

Gweld

Creu diwylliant cynhwysiol i bob aelod o staff ac unigolyn

HTML5

Gweld

Herio gwahaniaethu

HTML5

Gweld

(c) Deddfwriaeth i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Cyflwyniad

HTML5

Gweld

Dywed Deddf Cydraddoldeb 2010

HTML5

Gweld

Deddf Hawliau Dynol

HTML5

Gweld

Deddf Galluedd Meddyliol 2005

HTML5

Gweld

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

HTML5

Gweld

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2017

HTML5

Gweld

Codau Ymarfer

HTML5

Gweld

(d) Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant

Strategaeth yr iaith Gymraeg - Cymraeg 2050

HTML5

Gweld

Mwy na geiriau

HTML5

Gweld

Y Cynnig Rhagweithiol

HTML5

Gweld

Dywedwch rywbeth yn Gymraeg

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?