Uned 2.4 Deddfwriaeth ac egwyddorion gofal a chefnogaeth

15 Medi

Dylai dysgwyr wybod a deall rôl y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru wrth lunio deddfwriaeth a pholisi ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru (awdurdod datganoledig).
Deddfwriaeth a pholisïau i gynnwys deddfwriaeth rheoleiddio a chynghori, is-ddeddfwriaeth/deddfwriaeth eilaidd a biliau a deddfau.
Dylai dysgwyr wybod a deall sut y caiff ymarfer proffesiynol ei gefnogi gan drefniadau i gofrestru gweithwyr proffesiynol, cyrff rheoleiddio a chodau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol.

Dogfennau

Deddfwriaeth ac egwyddorion gofal a chefnogaeth

Rôl Llywodraeth Cymru

HTML5

Gweld

Hawliau dynol

HTML5

Gweld

Cod ymddygiad

HTML5

Gweld

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

HTML5

Gweld

Cymhwyso egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

HTML5

Gweld

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

HTML5

Gweld

Deddf yr Iaith Gymraeg 1993

HTML5

Gweld

Deddfwriaeth diogelu

HTML5

Gweld

Cyrff rheoleiddio cenedlaethol

HTML5

Gweld

Rheoliadau a Chodau Ymddygiad

HTML5

Gweld

Codau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?