Neidio i'r prif gynnwy

Uned 004 - Diogelu Plant

Awst 9

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â Meithrin dealltwriaeth y dysgwyr o bwrpas deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, a chodau ymddygiad mewn perthynas â diogelu plant.

Dogfennau

Ystyr y term ‘diogelu’, ‘e-ddiogelwch’ a’r prif gategorïau o gam-drin ac esgeulustod

HTML

Gweld

Arwyddion a symptomau cyffredin sy’n gysylltiedig â cham-drin, niwed ac esgeulustod

HTML

Gweld

Deddfwriaeth, Polisïau Cenedlaethol a Chodau Ymddygiad ac ymarfer proffesiynol a’r fframweithiau sy’n sail i’r hawliau sydd gan blant i gael eu diogelu rhag niwed a cham-drin

HTML

Gweld

Rolau gwahanol asiantaethau a phobl sy’n ymwneud â diogelu lles plant a phobl ifanc yng nghyd-destun y lleoliad

HTML

Gweld

Sut y dylai pryderon neu ddigwyddiadau gael eu cofnodi a sut y dylid rhoi gwybod amdanyn nh

HTML

Gweld

Rolau a chyfrifoldebau gweithwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant ym maes diogelu

HTML

Gweld

Rôl eirioli o ran diogelu

HTML

Gweld

Meithrin perthnasoedd sy’n cefnogi cysylltiad â phlant, ymarfer plentyn-ganolog ym maes diogelu a chynnal hawliau plant a’u teuluoedd/gofalwyr

HTML

Gweld

Sicrhau bod plant, eu teuluoedd/gofalwyr yn gallu mynegi ofnau, gorbryderon, a theimladau heb fod ofn cael eu gwawdio a pheidio a chael eu credu

HTML

Gweld

Sut i sicrhau bod plant a’u teuluoedd/gofalwyr yn ymwybodol o sut i gadw eu hunain yn ddiogel gan gynnwys y risgiau sy’n gysylltiedig â defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, y we a ffonau symudol

HTML

Gweld

Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant a’r plentyn yn ddiogel

HTML

Gweld

Pam mae rhai plant, eu teuluoedd/gofalwyr yn debygol o wynebu mwy o risg o niwed, cam-drin a sut mae profiadau andwyol mewn plentyndod yn gallu arwain at niwed, cam-drin neu esgeuluso plant

HTML

Gweld

Pam nad yw oedolion, plant, teulu, ffrindiau, gweithwyr a gwirfoddolwyr yn datgelu camdriniaeth

HTML

Gweld

Gweithredoedd, ymddygiadau neu sefyllfaoedd a fyddai’n gallu arwain at gam-drin neu niwed, neu gynyddu’r risg o hynny

HTML

Gweld

Arwyddion o gam-drin domestig

HTML

Gweld

Mathau gwahanol o fwlio a’i effaith posibl

HTML

Gweld

The common features of perpetrator behaviour and grooming

HTML

Gweld

Nodweddion cyffredin ymddygiad tramgwyddwyr a meithrin perthynas amhriodol

HTML

Gweld

Y dulliau i ymateb, y camau i’w cymryd a’r camau i’w hosgoi os bydd niwed, cam-drin neu esgeulustod yn cael ei amau, ei ddatgelu neu ei honni

HTML

Gweld

Ffiniau cyfrinachedd mewn perthynas â diogelu gwybodaeth y mae'n rhaid ei rhannu

HTML

Gweld

Beth yw ystyr y term 'chwythu'r chwiban'

HTML

Gweld

Beth y dylid rhoi gwybod amdano a’i gofnodi, pryd y dylai hyn ddigwydd a sut mae’r wybodaeth hon yn cael ei storio

HTML

Gweld

Rhwystrau posib i godi pryderon neu roi gwybod amdanyn nhw a sut mae angen mynd i’r afael â’r rhain

HTML

Gweld

Sut i gofnodi gwybodaeth ysgrifenedig â chywirdeb, eglurder, perthnasedd a lefel briodol o fanylder

HTML

Gweld

Y gwahaniaeth rhwng ffaith, barn a dyfarniad a pam mae deall hyn yn bwysig wrth gofnodi a rhoi gwybod am wybodaeth

HTML

Gweld

Y camau i'w cymryd pan fydd pryderon parhaus am niwed, cam-drin neu esgeulustod neu lle nad ymdriniwyd â phryderon ar ôl rhoi gwybod amdanyn nhw

HTML

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!