Neidio i'r prif gynnwy

Uned 003 - Ymarfer Proffesiynol fel Gweithiwr Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Awst 6

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â Meithrin dealltwriaeth y dysgwyr o rôl, cyfrifoldebau, atebolrwyddau a safonau proffesiynol gweithiwr gofal plant blynyddoedd cynnar, gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth ag eraill ac fel rhan o dîm.

Dogfennau

Cyfrifoldeb ac atebolrwydd proffesiynol yng nghyd-destun deddfwriaethol, codau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol

HTML

Gweld

Cwmpas a phwrpas y sector blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae

HTML

Gweld

Disgrifiadau swydd a manylebau person ar gyfer diffinio disgwyliadau a chyfyngiadau rolau a chyfrifoldebau a chefnogaeth ychwanegol mewn perthynas â mater gwaith

HTML

Gweld

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer ymarfer blynyddoedd cynnar a gofal plant a sut i’w dilyn

HTML

Gweld

Rhoi gwybod am ymarferion anniogel sy’n groes i Godau Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol a dyletswydd gofal a bod yn agored ac onest

HTML

Gweld

Gwrthdaro a chyfyng gyngor rhwng dyletswydd gofal â hawliau plant a’u teuluoedd/gofalwyr

HTML

Gweld

Atebolrwydd am ansawdd ei ymarfer ei hun

HTML

Gweld

Pwysigrwydd myfyrio a sut i ddefnyddio hyn i wella ymarfer

HTML

Gweld

Ystyr cyfrinachedd, sut mae gweithiwr yn cadw cyfrinachedd ac amgylchiadau trosglwyddo gwybodaeth gyfrinachol

HTML

Gweld

Egwyddorion gweithio mewn partneriaeth ag eraill a phwysigrwydd gwaith amlasiantaethol

HTML

Gweld

Amrywiaeth o rolau gweithwyr a gweithwyr professiynol

HTML

Gweld

Meithrin perthnasoedd effeithiol wrth weithio gydag eraill a sut i weithio i feithrin ymddiriedaeth

HTML

Gweld

Parchu amrywiaeth a chydnabod gwahaniaethau diwyllianol, crefyddol ac ethnig

HTML

Gweld

Mathau o weithio mewn tîm o ran strwythur, pwrpas a chyfansoddiad. Egwyddorion craidd sy’n sail i waith tîm a sut mae’n cyfrannu at les plant, eu teuluoedd/gofalwy

HTML

Gweld

Trin gwybodaeth, diogelu data, deddfwriaeth a'r Codau Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol sy'n ymwneud â thrin a storio gwybodaeth

HTML

Gweld

Systemau diogel ar gyfer cofnodi gwybodaeth, pwysigrwydd cael systemau diogel a nodweddion systemau storio gwybodaeth electronig a llaw sy’n helpu diogelwch gwybodaeth

HTML

Gweld

Gwybodaeth y mae angen ei chofnodi a’i storio, a chofnodi gwybodaeth ysgrifenedig â chywirdeb a lefel briodol o fanylder yn amserol

HTML

Gweld

Y gwahaniaeth rhwng ffaith, barn a dyfarniad a pam mae’n bwysig wrth gofnodi gwybodaeth am blant a phwysigrwydd rhannu gwybodaeth wedi’i chofnodi

HTML

Gweld

Modelau rôl cadarnhaol, peidio ymddwyn mewn ffordd sy’n cwestiynu addasrwydd i weithio yn y proffesiwn, y defnydd o gyfryngau cymdeithasol a chamddefnydd a goblygiadau hyn ar ymarfer

HTML

Gweld

Why it’s important not to form inappropriate relationships with children and their families and recognise the power that comes from your role and not abuse this power

HTML

Gweld

Ystyr y term ‘datblygiad proffesiynol parhaus

HTML

Gweld

Gofynion deddfwriaethol, safonau a chodau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol sy’n ymwneud â datblygiad proffesiynol parhaus

HTML

Gweld

Safonau’r Gymraeg

HTML

Gweld

Sut i werthuso eich gwybodaeth, dealltwriaeth ac ymarfer eich hun, a chyfrifoldebau cyflogwyr am ddatblygiad proffesiynol parhaus

HTML

Gweld

Y cyfleoedd dysgu sydd ar gael i gyflogwyr a gweithwyr a sut mae'n bosibl eu defnyddio i wella gwybodaeth ac ymarfer

HTML

Gweld

Pwysigrwydd ceisio adborth ar ymarfer gan blant, eu teuluoedd/ gofalwyr, cyd-weithiwyr ac eraill a dysgu ohono

HTML

Gweld

Egwyddorion a’r defnydd o ymarfer myfyriol wrth oruchwylio ac arfarnu a phwysigrwydd goruchwylio effeithiol, ymarfer myfyriol a chyfleoedd dysgu ar lesiant plant a’u teuluoedd

HTML

Gweld

Pwrpas goruchwylio ac arfarnu, a rôl a chyfrifoldeb cyflogwyr a gweithwyr am oruchwylio ac arfarnu

HTML

Gweld

Meysydd gwaith lle mae angen sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol er mwyn cefnogi ymarfer proffesiynol a ffyrdd o ddatblygu eich sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol eich hun

HTML

Gweld

Ffyrdd o ddatblygu eich sgiliau Cymraeg eich hun er mwyn cefnogi dewis iaith plant mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar a gofal plant a’u teuluoedd

HTML

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!