Uned 003 - Ymarfer Proffesiynol fel Gweithiwr Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

06 Awst

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â Meithrin dealltwriaeth y dysgwyr o rôl, cyfrifoldebau, atebolrwyddau a safonau proffesiynol gweithiwr gofal plant blynyddoedd cynnar, gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth ag eraill ac fel rhan o dîm.

Dogfennau

Deall rôl, cyfrifoldebau ac atebolrwyddau gweithiwr y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Cyfrifoldeb ac atebolrwydd proffesiynol yng nghyd-destun deddfwriaethol, codau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol

HTML5

Gweld

Cwmpas a phwrpas y sector blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae

HTML5

Gweld

Disgrifiadau swydd a manylebau person ar gyfer diffinio disgwyliadau a chyfyngiadau rolau a chyfrifoldebau a chefnogaeth ychwanegol mewn perthynas â mater gwaith

HTML5

Gweld

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer ymarfer blynyddoedd cynnar a gofal plant a sut i’w dilyn

HTML5

Gweld

Rhoi gwybod am ymarferion anniogel sy’n groes i Godau Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol a dyletswydd gofal a bod yn agored ac onest

HTML5

Gweld

Gwrthdaro a chyfyng gyngor rhwng dyletswydd gofal â hawliau plant a’u teuluoedd/gofalwyr

HTML5

Gweld

Atebolrwydd am ansawdd ei ymarfer ei hun

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd myfyrio a sut i ddefnyddio hyn i wella ymarfer

HTML5

Gweld

Ystyr cyfrinachedd, sut mae gweithiwr yn cadw cyfrinachedd ac amgylchiadau trosglwyddo gwybodaeth gyfrinachol

HTML5

Gweld

Gwybod sut i feithrin a chynnal partneriaethau gwaith effeithiol ag eraill ym meysydd y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Egwyddorion gweithio mewn partneriaeth ag eraill a phwysigrwydd gwaith amlasiantaethol

HTML5

Gweld

Amrywiaeth o rolau gweithwyr a gweithwyr professiynol

HTML5

Gweld

Meithrin perthnasoedd effeithiol wrth weithio gydag eraill a sut i weithio i feithrin ymddiriedaeth

HTML5

Gweld

Parchu amrywiaeth a chydnabod gwahaniaethau diwyllianol, crefyddol ac ethnig

HTML5

Gweld

Gwybod sut mae gwaith tîm effeithiol yn cefnogi ymarfer da ym meysydd y blynyddoedd cynnar a gofal plant, chwarae ac iechyd a gofal cymdeithasol (mae elfennau cyfarfodydd tîm yn cyfeirio at y rheini sy'n gweithio mewn tîm ac ni fyddai'n cynnwys y rheini sy'n gweithio ar eu pen eu hunain, e.e. gwarchodwyr plant).

Mathau o weithio mewn tîm o ran strwythur, pwrpas a chyfansoddiad. Egwyddorion craidd sy’n sail i waith tîm a sut mae’n cyfrannu at les plant, eu teuluoedd/gofalwy

HTML5

Gweld

Gwybod sut i ymdrin â gwybodaeth blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Trin gwybodaeth, diogelu data, deddfwriaeth a'r Codau Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol sy'n ymwneud â thrin a storio gwybodaeth

HTML5

Gweld

Systemau diogel ar gyfer cofnodi gwybodaeth, pwysigrwydd cael systemau diogel a nodweddion systemau storio gwybodaeth electronig a llaw sy’n helpu diogelwch gwybodaeth

HTML5

Gweld

Gwybodaeth y mae angen ei chofnodi a’i storio, a chofnodi gwybodaeth ysgrifenedig â chywirdeb a lefel briodol o fanylder yn amserol

HTML5

Gweld

Y gwahaniaeth rhwng ffaith, barn a dyfarniad a pam mae’n bwysig wrth gofnodi gwybodaeth am blant a phwysigrwydd rhannu gwybodaeth wedi’i chofnodi

HTML5

Gweld

Deall pwysigrwydd cynnal proffesiwn gweithiwr y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Modelau rôl cadarnhaol, peidio ymddwyn mewn ffordd sy’n cwestiynu addasrwydd i weithio yn y proffesiwn, y defnydd o gyfryngau cymdeithasol a chamddefnydd a goblygiadau hyn ar ymarfer

HTML5

Gweld

Why it’s important not to form inappropriate relationships with children and their families and recognise the power that comes from your role and not abuse this power

HTML5

Gweld

Gwybod sut mae datblygiad proffesiynol parhaus yn cyfrannu at ymarfer proffesiynol.

Ystyr y term ‘datblygiad proffesiynol parhaus

HTML5

Gweld

Gofynion deddfwriaethol, safonau a chodau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol sy’n ymwneud â datblygiad proffesiynol parhaus

HTML5

Gweld

Safonau’r Gymraeg

HTML5

Gweld

Sut i werthuso eich gwybodaeth, dealltwriaeth ac ymarfer eich hun, a chyfrifoldebau cyflogwyr am ddatblygiad proffesiynol parhaus

HTML5

Gweld

Y cyfleoedd dysgu sydd ar gael i gyflogwyr a gweithwyr a sut mae'n bosibl eu defnyddio i wella gwybodaeth ac ymarfer

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd ceisio adborth ar ymarfer gan blant, eu teuluoedd/ gofalwyr, cyd-weithiwyr ac eraill a dysgu ohono

HTML5

Gweld

Egwyddorion a’r defnydd o ymarfer myfyriol wrth oruchwylio ac arfarnu a phwysigrwydd goruchwylio effeithiol, ymarfer myfyriol a chyfleoedd dysgu ar lesiant plant a’u teuluoedd

HTML5

Gweld

Pwrpas goruchwylio ac arfarnu, a rôl a chyfrifoldeb cyflogwyr a gweithwyr am oruchwylio ac arfarnu

HTML5

Gweld

Meysydd gwaith lle mae angen sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol er mwyn cefnogi ymarfer proffesiynol a ffyrdd o ddatblygu eich sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol eich hun

HTML5

Gweld

Ffyrdd o ddatblygu eich sgiliau Cymraeg eich hun er mwyn cefnogi dewis iaith plant mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar a gofal plant a’u teuluoedd

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?