Uned 002 - Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygu

31 Gor

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â Meithrin dealltwriaeth y dysgwyr o gyfnodau datblygiad plant a ffactorau sy'n gallu effeithio ar iechyd, llesiant, dysgu a datblygiad plant.

Dogfennau

Deall ffactorau sy'n effeithio ar iechyd, llesiant, chwarae, dysgu a datblygiad plant.

Y gwahanol gyfnodau o ddatblygiad (0-19 oed)

HTML5

Gweld

Ffactorau amgylcheddol sy’n effeithio iechyd, llesiant a datblygiad personol, corfforol, cymdeithasol ac emosiynol plant

HTML5

Gweld

Ffactorau a fyddai'n gallu effeithio ar iechyd, llesiant a datblygiad personol, corfforol, cymdeithasol ac emosiynol plant

HTML5

Gweld

Ffactorau cymdeithasol ac emosiynol a’r effaith ar blant

HTML5

Gweld

Profiadau andwyol mewn plentyndod a sut mae’n effeithio ar iechyd, llesiant a datblygiad plant

HTML5

Gweld

Beth yw ystyr y gair ‘ymlyniad’ a pam mae’n rhan bwysig o ddatblygiad gallu plant I ffurfio perthnasoedd

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd gwydnwch, hunaniaeth, hunan-barch a synnwyr o ddiogelwch a pherthyn i lesiant a datblygiad plant

HTML5

Gweld

chwarae ac aros yn iach – yn gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol

HTML5

Gweld

Yr amrywiaeth o asiantaethau a gweithwyr sy’n cefnogi iechyd, llesiant a datblygiad plant

HTML5

Gweld

Y cysylltiad rhwng twf deallusol, corfforol ac emosiynol a sut i gefnogi eu datblygiad

HTML5

Gweld

Sut mae meysydd cwricwlwm yn cefnogi datblygiad cyfannol plant

HTML5

Gweld

Cymryd rhan mewn gweithgareddau ystyrlon sy’n llawn mwynhad

HTML5

Gweld

Sut i ddefnyddio arferion bob dydd a gweithgareddau sy’n briodol er mwyn cefnogi iechyd, llesiant a datblygiad plant

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd datblygiad creadigol i iechyd, llesiant, dysgu a datblygiad plant

HTML5

Gweld

Profiadau dysgu a sut mae datblygiad yn cael ei gefnogi

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd hybu hunanhyder teuluoedd/gofalwyr wrth riant a meithrin eu gallu i uniaethu

HTML5

Gweld

Strwythur teuluoedd a sut mae gofal plant yn effeithio ar y ffordd maen nhw’n gweld y byd

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd ymyrryd yn gynnar a gweithio mewn partneriaeth er mwyn cefnogi iechyd, llesiant, a dysgu a datblygiad plant

HTML5

Gweld

Rôl perthnasoedd a rhwydweithiau cefnogi wrth gefnogi llesiant plant

HTML5

Gweld

Meithrin perthnasoedd cadarnhaol â phlant a theuluoedd/gofalwyr yn seiliedig ar ymddiredaeth, parch a thosturi

HTML5

Gweld

Newidiadau mewn plentyn a fyddai’n peri pryder

HTML5

Gweld

Arsylwi ar ddatblygiad plant, ei fonitro a’i gofnodi

HTML5

Gweld

Fframweithiau datblygu ac asesu wrth arsylwi ar ddatblygiad plant, ei fonitro a’i gofnodi

HTML5

Gweld

Gwybod gwerth trefnu a defnyddio amgylcheddau i gefnogi iechyd, llesiant, dysgu a datblygiad plant.

Gofynion rheoleiddiol amgylcheddau mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar

HTML5

Gweld

Trefnu a defnyddio amgylcheddau i gefnogi iechyd, llesiant, dysgu a datblygiad plan

HTML5

Gweld

Amgylchedd i gefnogi datblygiad cyfannol plant a gofynion y fframweithiau Cwricwlwm.

HTML5

Gweld

Amgylchedd yn y lleoliad sy’n cynnwys pob plentyn gan gynnwys y rheini ag anghenion ychwanegol

HTML5

Gweld

Cydbwyso cyfnodau o weithgarwch corfforol â gorffwys ac amser tawel er mwyn cefnogi iechyd a llesiant plant

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd arferion cyson er mwyn cefnogi llesiant a datblygiad plant

HTML5

Gweld

Deall rôl chwarae wrth gefnogi iechyd, llesiant, dysgu a datblygiad plant.

Egwyddorion Gwaith Chwarae

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd chwarae a sut i gefnogi datblygiad cyfannol

HTML5

Gweld

Sut mae chwarae rôl yn helpu plant i ddysgu am eu hunain, y rhai o’u cwmpas a’r amgylchedd ehangach

HTML5

Gweld

Y gwahanol fathau o chwarae a’u manteision

HTML5

Gweld

Yr amgylchedd a’r dewis o gyfarpar a deunyddiau i gefnogi chwarae

HTML5

Gweld

Chwarae i fynegi emosiwn, ofn, gorbryder neu gopïo ymddygiad maen nhw wedi’i weld

HTML5

Gweld

Creu gwahanol fathau o fannau chwarae ysgogol, heriol, ymlaciol neu dawel

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd risg wrth chwarae a sut i annog lefelau derbyniol o risg

HTML5

Gweld

Cydbwyso cymryd risgiau â manteision datblygiadol plant

HTML5

Gweld

Gwybod sut i gefnogi datblygiad iaith, lleferydd a chyfathrebu.

Sut i gefnogi datblygiad iaith, lleferydd a chyfathrebu

HTML5

Gweld

Gwybod sut i gefnogi iechyd, llesiant, dysgu a datblygiad plant ag anghenion cefnogi ychwanegol.

Y fframweithiau cyfreithiol sy’n gymwys i ddarparu gwasanaethau i blant ag anghenion ychwanegol

HTML5

Gweld

Y mathau o anghenion cefnogi ychwanegol a fyddai’n gallu bod gan blant

HTML5

Gweld

Plant mwy abl a thalentog a sut bydd angen cefnogaeth ychwanegol ar y plant hyn

HTML5

Gweld

Anghenion cymorth ychwanegol plant

HTML5

Gweld

Egwyddorion cynhwysiant i blant ag anghenion cymorth ychwanegol

HTML5

Gweld

Addasu gweithgareddau ar gyfer pob plentyn

HTML5

Gweld

Gwybod sut i gefnogi plant o ran eu gofal corfforol.

Sut i gefnogi plant o ran eu gofal corfforol

HTML5

Gweld

Deall y rolau a'r cyfrifoldebau sy'n ymwneud â rhoi meddyginiaeth mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Deall y rolau a’r cyfrifoldebau sy’n ymwneud â rhoi meddyginiaieth mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar a gofal plant

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?