Neidio i'r prif gynnwy

Uned 002 - Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygu

Gorffennaf 31

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglyn â Meithrin dealltwriaeth y dysgwyr o gyfnodau datblygiad plant a ffactorau sy'n gallu effeithio ar iechyd, llesiant, dysgu a datblygiad plant.

Dogfennau

Y gwahanol gyfnodau o ddatblygiad (0-19 oed)

HTML

Gweld

Ffactorau amgylcheddol sy’n effeithio iechyd, llesiant a datblygiad personol, corfforol, cymdeithasol ac emosiynol plant

HTML

Gweld

Ffactorau a fyddai'n gallu effeithio ar iechyd, llesiant a datblygiad personol, corfforol, cymdeithasol ac emosiynol plant

HTML

Gweld

Ffactorau cymdeithasol ac emosiynol a’r effaith ar blant

HTML

Gweld

Profiadau andwyol mewn plentyndod a sut mae’n effeithio ar iechyd, llesiant a datblygiad plant

HTML

Gweld

Beth yw ystyr y gair ‘ymlyniad’ a pam mae’n rhan bwysig o ddatblygiad gallu plant I ffurfio perthnasoedd

HTML

Gweld

Pwysigrwydd gwydnwch, hunaniaeth, hunan-barch a synnwyr o ddiogelwch a pherthyn i lesiant a datblygiad plant

HTML

Gweld

Chwarae ac aros yn iach – yn gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol

HTML

Gweld

Yr amrywiaeth o asiantaethau a gweithwyr sy’n cefnogi iechyd, llesiant a datblygiad plant

HTML

Gweld

Y cysylltiad rhwng twf deallusol, corfforol ac emosiynol a sut i gefnogi eu datblygiad

HTML

Gweld

Sut mae meysydd cwricwlwm yn cefnogi datblygiad cyfannol plant

HTML

Gweld

Cymryd rhan mewn gweithgareddau ystyrlon sy’n llawn mwynhad

HTML

Gweld

Sut i ddefnyddio arferion bob dydd a gweithgareddau sy’n briodol er mwyn cefnogi iechyd, llesiant a datblygiad plant

HTML

Gweld

Pwysigrwydd datblygiad creadigol i iechyd, llesiant, dysgu a datblygiad plant

HTML

Gweld

Profiadau dysgu a sut mae datblygiad yn cael ei gefnogi

HTML

Gweld

Pwysigrwydd hybu hunanhyder teuluoedd/gofalwyr wrth riant a meithrin eu gallu i uniaethu

HTML

Gweld

Strwythur teuluoedd a sut mae gofal plant yn effeithio ar y ffordd maen nhw’n gweld y byd

HTML

Gweld

Pwysigrwydd ymyrryd yn gynnar a gweithio mewn partneriaeth er mwyn cefnogi iechyd, llesiant, a dysgu a datblygiad plant

HTML

Gweld

Rôl perthnasoedd a rhwydweithiau cefnogi wrth gefnogi llesiant plant

HTML

Gweld

Meithrin perthnasoedd cadarnhaol â phlant a theuluoedd/gofalwyr yn seiliedig ar ymddiredaeth, parch a thosturi

HTML

Gweld

Newidiadau mewn plentyn a fyddai’n peri pryder

HTML

Gweld

Arsylwi ar ddatblygiad plant, ei fonitro a’i gofnodi

HTML

Gweld

Fframweithiau datblygu ac asesu wrth arsylwi ar ddatblygiad plant, ei fonitro a’i gofnodi

HTML

Gweld

Gofynion rheoleiddiol amgylcheddau mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar

HTML

Gweld

Trefnu a defnyddio amgylcheddau i gefnogi iechyd, llesiant, dysgu a datblygiad plan

HTML

Gweld

Amgylchedd i gefnogi datblygiad cyfannol plant a gofynion y fframweithiau Cwricwlwm

HTML

Gweld

Amgylchedd yn y lleoliad sy’n cynnwys pob plentyn gan gynnwys y rheini ag anghenion ychwanegol

HTML

Gweld

Cydbwyso cyfnodau o weithgarwch corfforol â gorffwys ac amser tawel er mwyn cefnogi iechyd a llesiant plant

HTML

Gweld

Pwysigrwydd arferion cyson er mwyn cefnogi llesiant a datblygiad plant

HTML

Gweld

Egwyddorion Gwaith Chwarae

HTML

Gweld

Pwysigrwydd chwarae a sut i gefnogi datblygiad cyfannol

HTML

Gweld

Sut mae chwarae rôl yn helpu plant i ddysgu am eu hunain, y rhai o’u cwmpas a’r amgylchedd ehangach

HTML

Gweld

Y gwahanol fathau o chwarae a’u manteision

HTML

Gweld

Yr amgylchedd a’r dewis o gyfarpar a deunyddiau i gefnogi chwarae

HTML

Gweld

Chwarae i fynegi emosiwn, ofn, gorbryder neu gopïo ymddygiad maen nhw wedi’i weld

HTML

Gweld

Creu gwahanol fathau o fannau chwarae ysgogol, heriol, ymlaciol neu dawel

HTML

Gweld

Pwysigrwydd risg wrth chwarae a sut i annog lefelau derbyniol o risg

HTML

Gweld

Cydbwyso cymryd risgiau â manteision datblygiadol plant

HTML

Gweld

Gwybod sut i gefnogi datblygiad iaith, lleferydd a chyfathrebu

HTML

Gweld

Y fframweithiau cyfreithiol sy’n gymwys i ddarparu gwasanaethau i blant ag anghenion ychwanegol

HTML

Gweld

Y mathau o anghenion cefnogi ychwanegol a fyddai’n gallu bod gan blant

HTML

Gweld

Plant mwy abl a thalentog a sut bydd angen cefnogaeth ychwanegol ar y plant hyn

HTML

Gweld

Anghenion cymorth ychwanegol plant

HTML

Gweld

Egwyddorion cynhwysiant i blant ag anghenion cymorth ychwanegol

HTML

Gweld

Addasu gweithgareddau ar gyfer pob plentyn

HTML

Gweld

Sut i gefnogi plant o ran eu gofal corfforol

HTML

Gweld

Deall y rolau a'r cyfrifoldebau sy'n ymwneud â rhoi meddyginiaeth mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar a gofal plant

HTML

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!