Neidio i'r prif gynnwy

Uned 002 – Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (plant a phobl ifanc)

Gorffennaf 5

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â sut mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, canllawiau a fframweithiau'n cefnogi darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer plant a phobl ifanc.

Dogfennau

Uned 002 Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (plant a phobl ifanc)

PDF

Gweld

Deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol a Chodau Ymddygiad ac Ymarfer

HTML

Gweld

Elfennau allweddol dull gweithredu seiliedig ar hawliau

HTML

Gweld

Sut mae deddfwriaeth a pholisïau cenedlaethol yn sail i ddull gweithredu seiliedig ar hawliau

HTML

Gweld

Sut mae deddfwriaeth yn effeithio ar ddull gweithredu seiliedig ar hawliau yn ymarferol

HTML

Gweld

Eiriolaeth a sut y gall gefnogi dull gweithredu seiliedig ar hawliau

HTML

Gweld

Cefnogi plant a phobl ifanc a'u teuluoedd neu eu gofalwyr i wneud cwyn neu fynegi pryder

HTML

Gweld

Pwysigrwydd dulliau gweithredu plant ganolog

HTML

Gweld

Y termau 'cydgynhyrchiad' a 'llais, dewis a rheolaeth'

HTML

Gweld

Pwysigrwydd gwybod beth yw dewisiadau a chefndir plentyn neu berson ifanc

HTML

Gweld

Ffyrdd o weithio i bennu dewisiadau a chefndir plant a phobl ifanc

HTML

Gweld

Trin pobl ag urddas a pharch

HTML

Gweld

Ffyrdd o weithio sy’n cefnogi dulliau gweithredu plentyn ganolog

HTML

Gweld

Cyfranogiad gweithredol

HTML

Gweld

Pwysigrwydd helpu plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau a phrofiadau

HTML

Gweld

Defnydd gweithredu plentyn ganolog er mwyn cefnogi cyfranogiad gweithredol a chynhwysiant

HTML

Gweld

Cydsyniad plentyn neu berson ifanc

HTML

Gweld

Cyfrifoldeb rhieni

HTML

Gweld

Pwrpas cynlluniau personol

HTML

Gweld

Cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a gwahaniaethu

HTML

Gweld

Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

HTML

Gweld

Cefndiroedd diwylliannol, crefyddol ac ieithyddol plant a phobl ifanc gael eu gwerthfawrogi

HTML

Gweld

Herio gwahaniaethu neu arfer nad yw’n cefnogi cydraddoldeb, amrywiaeth na chynhwysiant

HTML

Gweld

Cymryd risigiau cadarnhaol a phwysigrwydd gallu cymryd risgiau cadarnhaol i lesiant plant a phobl ifanc

HTML

Gweld

Hawliau plant a phobl ifanc i wneud dewisiadau a chymryd risgiau

HTML

Gweld

Sut mae cydbwyso hawliau, risgiau a chyfrifoldebau yn cyfrannu at dulliau gweithredu plentyn-ganolog

HTML

Gweld

Yr hyn mae angen ei ystyried wrth gynorthwyo plant a phobl ifanc i gymryd risgiau cadarnhaol

HTML

Gweld

Gweithio perthynas ganolog

HTML

Gweld

Pwysigrwydd meithrin perthynas gadarnhaol â phlant a phobl ifanc, a'u teuluoedd a'u gofalwyr

HTML

Gweld

Ffiniau proffesiynol a sut i gydbwyso’r rhain â gwaith perthynas-ganolog

HTML

Gweld

Mathau o arferion annerbyniol a all ddigwydd o fewn perthnasoedd

HTML

Gweld

Pwysigrwydd 'cyfathrebu effeithiol' ar gyfer llesiant plant a phobl ifanc

HTML

Gweld

Nodweddion allweddol cyfathrebu effeithiol

HTML

Gweld

Sgiliau sydd eu hangen i gyfathrebu’n effeithiol

HTML

Gweld

Sut i ddysgu beth yw anghenion, dymuniadau a dewisiadau cyfathrebu ac iaith plentyn

HTML

Gweld

Sut y bydd cyfnod datblygiad y plentyn neu berson ifanc yn effeithio ar ei sgiliau cyfathrebu

HTML

Gweld

Rhwystrau posibl rhag cyfathrebu’n effeithiol a ffyrdd o fynd i’r afael â nhw

HTML

Gweld

Pwysigrwydd cydnabod a chefnogi’r Gymraeg a diwylliant Cymru

HTML

Gweld

Deddfwriaeth a strategaethau cenedlaethol ar gyfer y Gymraeg

HTML

Gweld

Egwyddorion Mwy na Geiriau / More than Just Words

HTML

Gweld

Y Cynnig Rhagweithiol

HTML

Gweld

Dulliau gweithredu cadarnhaol i leihau arferion cyfyngol

HTML

Gweld

Achosion sylfaenol a all effeithio ar ymddygiad plant a phobl ifanc

HTML

Gweld

Dulliau gweithredu cadarnhaol a all gael eu defnyddio i leihau arferion cyfyngol a hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol

HTML

Gweld

Newidiadau i fywyd unigolyn o ganlyniad i ddigwyddiad arwyddocaol neu gyfnodau o bontio

HTML

Gweld

Ffactorau sy’n gwneud newidiadau yn gadarnhaol neu’n negyddol

HTML

Gweld

Sut i helpu pobl ifanc i feithrin y sgiliau, yr hyder a'r wybodaeth a wnaiff eu paratoi am fywyd fel oedolyn

HTML

Gweld

Effaith eich agwedd a'ch ymddygiad eich hun ar blant a phobl ifanc

HTML

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!