Uned 001 - Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion)

04 Gor

Mae’r adnoddau digidol a phrint yma’n cynnig sylfaen bwysig i ddysgwyr er mwyn iddynt ganfod gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â sut mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, canllawiau a fframweithiau'n cefnogi darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer oedolion.

Dogfennau

Uned 001 - Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion) PDF

PDF - Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion)

HTML5

Gweld

Deall sut mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol a Chodau Ymddygiad ac Ymarfer yn sail i iechyd a gofal cymdeithasol a chymorth ar gyfer unigolion

Deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol a Chodau Ymddygiad ac Ymarfer

HTML5

Gweld

Deall sut mae dulliau gweithredu seiliedig ar hawliau'n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol

Elfennau allweddol dull gweithredu seiliedig ar hawliau

HTML5

Gweld

Sut mae deddfwriaeth a pholisïau cenedlaethol yn sail i ddull gweithredu seiliedig ar hawliau

HTML5

Gweld

Sut mae deddfwriaeth yn effeithio ar ddull gweithredu seiliedig ar hawliau yn ymarferol?

HTML5

Gweld

Eiriolaeth a sut y gall gefnogi dull gweithredu seiliedig ar hawliau

HTML5

Gweld

Cefnogi unigoloion a'u teuluoedd neu eu gofalwyr i wneud cwyn neu fynegi pryder

HTML5

Gweld

Deall sut i ddefnyddio dulliau gweithredu person ganolog

Pwysigrwydd dulliau gweithredu person-ganolog

HTML5

Gweld

Cyd-gynhyrchu a llais, dewis a rheolaeth

HTML5

Gweld

Cefndir unigolyn a’r hyn sy’n well ganddo

HTML5

Gweld

Trin pobl ag urddas a pharch

HTML5

Gweld

Ffyrdd o weithio sy’n cefnogi dulliau gweithredu person-ganolog

HTML5

Gweld

Cyfranogiad gweithredol

HTML5

Gweld

Sut mae dulliau gweithredu person-ganolog yn cael eu defnyddio i gefnogi cyfranogiad gweithredol a chynhwysiant

HTML5

Gweld

Diben cynlluniau personol

HTML5

Gweld

Deall sut i hybu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a gwahaniaethu

HTML5

Gweld

Deall sut mae cymryd risg mewn ffordd gadarnhaol yn cefnogi llesiant, llais, dewis a rheolaeth

Cymryd risgiau mewn ffordd gadarnhaol a phwysigrwydd gallu cymryd risgiau mewn ffordd gadarnhaol i lesiant unigolion

HTML5

Gweld

Yr hawliau sydd gan unigolion i wneud dewisiadau a chymryd risgiau

HTML5

Gweld

Cydbwyso hawliau, risigiau a chyfrifoldebau

HTML5

Gweld

Cynorthwyo unigolion i gymryd risgiau cadarnhaol

HTML5

Gweld

Penderfyniadau budd gorau

HTML5

Gweld

Deall sut i feithrin perthnasoedd cadarnhaol ag unigolion, eu teuluoedd a'u gofalwyr yng nghyd-destun ffiniau proffesiynol

Gweithio perthnasoedd-ganolog

HTML5

Gweld

Pwysigrwydd meithrin perthynas gadarnhaol ac unigolion, eu teuluoedd a’u gofalwyr

HTML5

Gweld

Ffiniau proffesiynol a sut i gydbwyso’r rhain a gwaith perthynas-ganolog

HTML5

Gweld

Mathau o arferion annerbyniol a all ddigwydd o fewn perthnasoedd

HTML5

Gweld

Deall pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol o ran iechyd a gofal cymdeithasol

Pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol ar gyfer llesiant unigolion

HTML5

Gweld

Nodweddion allweddol cyfathrebu effeithiol

HTML5

Gweld

Sgiliau sydd eu hangen i gyfathrebu’n effeithiol

HTML5

Gweld

Sut i ddysgu beth yw anghenion, dymuniadau a dewisiadau cyfathrebu ac iaith unigolyn

HTML5

Gweld

Rhwystrau posibl rhag cyfathrebu’n effeithiol a ffyrdd o fynd i’r afael â nhw

HTML5

Gweld

Deall pwysigrwydd y Gymraeg a diwylliant Cymru i unigolion a'u gofalwyr

Pwysigrwydd cydnabod a chefnogi’r Gymraeg a diwylliant Cymru

HTML5

Gweld

Deddfwriaeth a strategaethau cenedlaethol ar gyfer y Gymraeg

HTML5

Gweld

Egwyddorion Mwy na Geiriau / More than Words

HTML5

Gweld

Y Cynnig Rhagweithiol

HTML5

Gweld

Gwybod sut y mae'n bosibl defnyddio dulliau gweithredu cadarnhaol i leihau arferion cyfyngol mewn gofal cymdeithasol

Dulliau gweithredu cadarnhaol a fyddai'n gallu cael eu defnyddio i leihau arferion cyfyngol

HTML5

Gweld

Achosion sylfaenol a all effeithio ar ymddygiad unigolyn

HTML5

Gweld

Dulliau gweithredu cadarnhaol a all gael eu defnyddio i leihau arferion cyfyngol

HTML5

Gweld

Deall sut mae newid a thrawsnewid yn effeithio ar unigolion

Newidiadau i fywyd unigolyn o ganlyniad i ddigwyddiad arwyddocaol neu gyfnodau o bontio

HTML5

Gweld

Ffactorau sy’n gwneud newidiadau yn gadarnhaol neu’n negyddol

HTML5

Gweld

Deall sut mae credoau, gwerthoedd a phrofiadau bywyd personol yn gallu effeithio ar agwedd ac ymddygiad tuag at unigolion a gofalwyr

Effaith agwedd ac ymddygiad ar unigolion a’u gofalwyr

HTML5

Gweld

Bwriad yr adnoddau hyn yw bod yn fan cychwyn ar gyfer eich addysgu a dysgu, nid ydynt yn arwyddol o'r hyn a gaiff ei gynnwys mewn arholiad. Dylid cyfuno'r rhain gyda chynnwys eraill i roi profiad dysgu cyflawn i'r myfyrwyr.

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych chi unrhyw awgrymiadau? Rydym yn croesawu pob adborth!

Eich manylion

Sut fyddech chi'n graddio'r adnodd hwn?