Canolfan HCLW - y diweddaraf - 18/05/2022

18 Mai 2022

Mae nifer o newidiadau a diweddariadau sy’n cynnwys:

 • Newidiadau i Lawlyfr Eiriolaeth Annibynnol Lefel 4
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd: Adroddiad yr Arholwr
 • Ymestyn cyfnodau cofrestru dysgwyr
 • Cymwysterau City & Guilds – dyddiadau cofrestru ac ardystio terfynol

Newidiadau i Lawlyfr Eiriolaeth Annibynnol Lefel 4

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i’r llawlyfr cymwysterau sy’n cynnwys:

 • I bwy mae'r cymhwyster?
 • Ychwanegu gwybodaeth ehangach am eiriolaeth annibynnol a’i rôl yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Gofynion mynediad yr ymgeisydd

Mae’r holl newidiadau wedi’u rhestru yn y tabl rheoli fersiynau ar flaen y llawlyfr ac mae ar gael i’w lwytho i lawr o’r dudalen cymwysterau o dan ‘Dogfennau allweddol a deunyddiau cwrs’.

Gweld y llawlyfr >

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd: Adroddiad yr Arholwr (Gwanwyn 2022)

Mae’n bleser gennym lansio ein rhifyn cyntaf y gwanwyn hwn o Adroddiad yr Arholwr ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd (8040-02). 

Mae hwn ar gael ar y dudalen cymwysterau o dan ‘Dogfennau allweddol a deunyddiau cwrs’

Gweld yr adroddiad >

Datblygwyd yr adroddiad i’w ddefnyddio fel adnodd adborth i ganolfannau er mwyn gwella addysgu a pharatoi ar gyfer y cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd 8040-02.

Mae’r adroddiad yn rhoi sylwadau cyffredinol ar y marciau pasio a sut gwnaeth yr ymgeiswyr ym mhob un o’r profion ac mae’n amlygu themâu cyffredin o ran agweddau technegol sy’n cael eu harchwilio yn yr asesiadau.

Byddwn yn cyhoeddi rhifyn o’r adroddiad yn y gwanwyn ac yn yr hydref.

Ymestyn cyfnodau cofrestru dysgwyr

Mae adolygiad diweddar o’r cyfnodau cofrestru dysgwyr sy’n gysylltiedig â’r gyfres o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (8040) a Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (8041) wedi canfod rhai anghysondebau gyda’n disgwyliadau safonol. Gan ystyried hyn, rydym wedi cymryd camau i sicrhau bod y cyfnodau cofrestru, cyn belled ag y bo modd, yn gyson ar draws y gyfres, ac yn rhoi cyfnod rhesymol i ddysgwyr gyflawni eu cymhwyster. 

Ailgofrestru awtomatig ar gyfer dysgwyr

Yn sgil y tarfu a achoswyd gan y pandemig, rydym wedi ymestyn y cyfnod cofrestru am flwyddyn ar gyfer pob dysgwr cofrestredig sy’n cwblhau’r cymwysterau canlynol. 

Mae’r estyniad hwn yn berthnasol i ddysgwyr sydd wedi cofrestru erbyn 12 Chwefror 2022 ar y cymwysterau canlynol:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
 • 8040-02 Lefel 2 HSC Craidd
 • 8040-04 Lefel 2 HSC Ymarfer: Oedolion
 • 8040-05 Lefel 3 HSC Ymarfer: Oedolion
 • 8040-06 Lefel 3 HSC Ymarfer: Plant a Phobl Ifanc
 • 8040-08 Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol
 • 8040-09 Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli ym maes HSC
 • 8040-10 Lefel 5 Arwain a Rheoli ym maes HSC
 • 8040-11 Lefel 4 Lleoli Oedolion/Cysylltu Bywydau
 • 8040-12 Lefel 4 Eiriolaeth Annibynnol
 • 8040-13 Lefel 4 Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (CCPLD)
 • 8041-13 Lefel 2 CCPLD: Ymarfer
 • 8041-15 Lefel 3 CCPLD: Ymarfer
 • 8041-16 Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli ym maes CCPLD
 • 8041-17 Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol ym maes CCPLD
Sut bydd dysgwyr yn cael eu hailgofrestru?

Rydym wedi ymestyn y cyfnodau cofrestru dysgwyr yn awtomatig i bob dysgwr a oedd wedi cofrestru erbyn 12 Chwefror 2022. Os ydych chi’n meddwl bod dysgwr wedi cael ei anghofio, rhowch wybod i ni drwy gysylltu â hclw.customer@cityandguilds.com

A fydd y cyfnod cofrestru yn newid ar gyfer dysgwyr newydd?

Bydd dysgwyr sydd wedi cofrestru o 12 Chwefror 2022 ymlaen i gwblhau cymwysterau Ymarfer Lefel 2 a Lefel 3 a/neu gymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 yn cael hyd at 3 blynedd i gwblhau eu cymhwyster o’r dyddiad cofrestru ymlaen, neu erbyn y dyddiad ardystio terfynol, pa un bynnag sydd gyntaf.

Cymwysterau City & Guilds - dyddiadau cofrestru ac ardystio terfynol

Rydym wedi adolygu dyddiadau cofrestru terfynol a dyddiadau ardystio terfynol y gyfres o gymwysterau ac wedi gwneud rhai newidiadau i’r dyddiadau ardystio terfynol. Mae’r newidiadau hyn wrthi’n cael eu gwneud ar wefan Cymwysterau yng Nghymru (qiw.wales).

Gall hyn gymryd nifer o wythnosau.  Mae’r tabl isod yn dangos y dyddiadau cofrestru ac ardystio terfynol diwygiedig:

Rhif y cymhwyster
Disgrifiad byr
Dyddiad cofrestru terfynol
Dyddiad ardystio terfynol
8040-04
C00/1253/4
Lefel 2 HSC Ymarfer 31/08/2024 31/08/2027 SAP a Cymwysterau yng Nghymru

8040-05
C00/1253/6

Lefel 3 HSC Ymarfer (Oedolion) 31/08/2024

31/08/2027

8040-06
C00/1253/5
Lefel 3 HSC Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc) 31/08/2024

31/08/2027

8040-08
C00/3977/8
Lefel 3 HSC Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc) 31/08/2025 31/08/2028
8040-09
C00/1260/5
Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli ym maes HSC 31/08/2025

31/08/2028

8040-10
C00/1260/7
Lefel 5 Arwain a Rheoli ym maes HSC 31/08/2025 31/08/2028

8040-11
C00/4016/6

Lefel 4 Lleoli Oedolion/Cysylltu Bywydau 31/08/2025 31/08/2028

8040-12
C00/4016/5

Lefel 4 Eiriolaeth Annibynnol 31/08/2025

31/08/2028

8040-13
C00/4016/9

Lefel 4 Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol

31/08/2025

31/08/2028
8040-91 Pecyn Lefel 4 – Paratoi/Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Arwain a Rheoli 31/08/2025 31/08/2028
8040-92 Pecyn Lefel 4
8040-09 ac 8040-12
31/08/2025 31/08/2028