Cysylltwch â ni

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gysylltu â ni, weler dadansoddiad o'n manylion cyswllt isod.

Ymholiadau cyffredinol

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, anfonwch e-bost at: info@hclw.wales neu ffoniwch 029 2026 5000 neu 0844 543 0033, opsiwn 3 rhwng 8am a 6pm.

Ymholiadau am gymwysterau

Ceir gwybodaeth gyswllt ar gyfer cymwysterau unigol ar dudalennau gwe cymwysterau.

Ymholiadau cymeradwyaeth canolfan

Am ymholiadau ynghylch cais canolfan gallwch e-bostio approvals@hclw.wales.

Ymholiadau'r wasg

Ar gyfer holl ymholiadau'r wasg, cysylltwch â Jonathan Thomas (Rheolwr CC) drwy e-bost: jonathan.thomas@wjec.co.uk neu ffoniwch 029 2026 5102.

Gwneud cwyn ffurfiol

Os oes gennych bryder am unrhyw un o'n cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant, trafodwch eich pryder gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ymholiadau cyffredinol uchod, a byddwn yn gweithio gyda chi i fynd i'r afael â'r mater.

Os nad ydym wedi gallu mynd i'r afael â'ch pryder a'ch bod am gyflwyno cwyn ffurfiol, byddwn yn mynd i'r afael â'ch cwyn yn unol â'n gweithdrefnau cwynion perthnasol.

  • Cymwysterau dan arweiniad City & Guilds - feedbackandcomplaints@cityandguilds.com
  • Cymwysterau dan arweiniad CBAC - cwynion@cbac.co.uk

Yn ansicr o'r sefydliad cymwysterau?

I weld pa gorff dyfarnu sy'n gyfrifol am ba gymhwyster edrychwch ar y fframwaith cymhwyster.

Y broses gwyno

Byddwn yn cydnabod eich cwyn o fewn 3 ddiwrnod gwaith ac yn ymateb yn llawn o fewn 10 diwrnod gwaith. Os na allwn ymateb i'ch cwyn o fewn yr amserlen, byddwn yn cysylltu â chi.

Defnyddio eich cwyn

Gan ein bod ni (City & Guilds a CBAC) yn gweithio fel consortiwm i ddarparu'r cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, bydd eich manylion a'r wybodaeth yn eich cwyn ar gael i'r ddau sefydliad yn y consortiwm.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio