COVID-19 - Addasiadau i’ch cymwysterau: Rhagfyr 2020 – Awst 2021

Mewn ymateb i'r amhariad parhaus a achoswyd gan bandemig Covid-19 a chydnabod y bydd y sector yn parhau i gael ei effeithio yn 2021/22, rydym wedi gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru i nodi addasiadau i asesu a fydd yn cefnogi dysgwyr i ennill eu cymhwyster. Bydd y trefniadau hyn yn galluogi cynifer o ddysgwyr â phosibl i symud ymlaen i gam nesaf eu dysgu neu i gyflogaeth gan sicrhau y bydd cyflogwyr a phobl eraill yn cadw eu hyder yn nilysrwydd y cymwysterau.

Gwerthfawrogwn yr anawsterau wrth gynllunio ar gyfer cyflwyno ac asesu yn 2021/22 mewn amgylchedd sy'n newid yn barhaus. Bydd yr addasiadau a amlinellir isod yn cael eu hadolygu'n gyson drwy gydol y flwyddyn 2021/22 pe bai'r sefyllfa'n dirywio.

Trosolwg

O ganlyniad i drafodaethau a gynhaliwyd gyda Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru, City & Guilds a CBAC, mae'r addasiadau ar gyfer y cymwysterau Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd yn cael eu hymestyn tan 31 Hydref 2021 i ddysgwyr ran o’r ffordd drwy’r cwrs yn unig. Mae’r addasiadau ar gyfer Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori yn cael eu hymestyn tan 31 Rhagfyr 2021 i bob dysgwr ar y rhaglen yn ystod 2020/21.

Rhaid i ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl gynnwys ar gyfer y cymwysterau hyn a sicrhau bod dysgwyr wedi'u paratoi'n llawn cyn rhoi cynnig ar bob asesiad. Rydym wedi gweithio gyda'r cyrff dyfarnu, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru i roi'r trefniadau hyn ar waith er mwyn ymateb i effaith barhaus y pandemig ar ddysgwyr yng Nghymru.

Gobeithiwn y bydd yr estyniad hwn yn galluogi cymaint o ddysgwyr â phosibl i symud ymlaen i gam nesaf eu dysgu neu i gyflogaeth

Dadansoddiad Cymhwyster

Mae gwybodaeth bellach am gymwysterau unigol i’w gweld ar y tabiau isod.

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Haf 2021: Deunyddiau i gefnogi Graddau wedi'u Pennu gan Ganolfannau i'w cael erbyn hyn

Gall athrawon/darlithwyr gael mynediad i’r Fframweithiau Asesu Cymwysterau Cychwynnol a Canllaw i Greu Asesiadau CBAC trwy ein Gwefan Ddiogel.

 

UG/Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Haf 2021: Deunyddiau i gefnogi Graddau wedi'u Pennu gan Ganolfannau i'w cael erbyn hyn

Gall athrawon/darlithwyr gael mynediad i’r Fframweithiau Asesu Cymwysterau Cychwynnol a Canllaw i Greu Asesiadau CBAC trwy ein Gwefan Ddiogel.

CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

Mewn ymateb i'r amhariad parhaus a achoswyd gan bandemig Covid-19 a chydnabod y bydd y sector yn parhau i gael ei effeithio yn 2021/22, rydym wedi gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru i nodi addasiadau i asesu a fydd yn cefnogi dysgwyr i ennill eu cymhwyster. Bydd y trefniadau hyn yn galluogi cynifer o ddysgwyr â phosibl i symud ymlaen i gam nesaf eu dysgu neu i gyflogaeth gan sicrhau y bydd cyflogwyr a phobl eraill yn cadw eu hyder yn nilysrwydd y cymwysterau.

Gwerthfawrogwn yr anawsterau wrth gynllunio ar gyfer cyflwyno ac asesu yn 2021/22 mewn amgylchedd sy'n newid yn barhaus. Bydd yr addasiadau a amlinellir isod yn cael eu hadolygu'n gyson drwy gydol y flwyddyn 2021/22 pe bai'r sefyllfa'n dirywio.

Dysgwyr sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster erbyn 31/8/2022

Mae’r addasiadau canlynol ar gyfer y cymhwyster Lefel 2 GChDDP Craidd ar gael i ddysgwyr sy’n disgwyl cwblhau eu dysgu ac ennill eu cymhwyster Craidd erbyn 31 Awst 2022. Dylent fod yn dysgu ar hyn o bryd neu’n cychwyn hyd at 31 Mawrth 2022. Rhaid i ganolfannau barhau i gyflwyno holl gynnwys y cymwysterau hyn a sicrhau bod dysgwyr wedi’u paratoi’n llawn cyn iddynt roi cynnig ar bob asesiad.

Rhaid i ymgeiswyr sy'n cwblhau'r cymhwyster Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Craidd gwblhau un asesiad mewnol a'r prawf dewis lluosog yn llwyddiannus neu dan amgylchiadau eithriadol yn unig, cwblhau dau asesiad mewnol yn llwyddiannus. Mae'r cyfnod adolygu o bythefnos wedi'i lacio.

Dogfen Canllawiau Craidd

Gall canolfannau hefyd barhau i gynnig asesiad o gwestiynau'r astudiaeth achos trwy sesiynau holi ac ateb llafar gyda'r dysgwr.

Ffurflen gais – holi ac ateb ar lafar

Rhaid i ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl gynnwys ar gyfer y cymwysterau hyn a sicrhau bod dysgwyr wedi'u paratoi'n llawn cyn rhoi cynnig ar bob asesiad.

Dysgwyr sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster ar ôl 31 Awst 2022

Rhaid i ddysgwyr sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster ar ôl 31 Awst 2022 gwblhau’r asesiad llawn sef 3 x astudiaeth achos a’r prawf aml-ddewis fel a gyhoeddwyd yn y Fanyleb. Gall canolfannau barhau i gynnig asesiad o’r cwestiynau astudiaeth achos ar ffurf sesiynau holi ac ateb ar lafar â’r dysgwr.

 

Cyfnodau ardystio ar gyfer 2021/2022

 

CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Mewn ymateb i'r amhariad parhaus a achoswyd gan bandemig Covid-19 a chydnabod y bydd y sector yn parhau i gael ei effeithio yn 2021/22, rydym wedi gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru i nodi addasiadau i asesu a fydd yn cefnogi dysgwyr i ennill eu cymhwyster. Bydd y trefniadau hyn yn galluogi cynifer o ddysgwyr â phosibl i symud ymlaen i gam nesaf eu dysgu neu i gyflogaeth gan sicrhau y bydd cyflogwyr a phobl eraill yn cadw eu hyder yn nilysrwydd y cymwysterau.

Gwerthfawrogwn yr anawsterau wrth gynllunio ar gyfer cyflwyno ac asesu yn 2021/22 mewn amgylchedd sy'n newid yn barhaus. Bydd yr addasiadau a amlinellir isod yn cael eu hadolygu'n gyson drwy gydol y flwyddyn 2021/22 pe bai'r sefyllfa'n dirywio.

Carfan 2020/21

Mae'r addasiadau isod ar gyfer y cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori wedi'u hymestyn tan 31 Rhagfyr 2021. Bydd hyn yn caniatáu i ddysgwyr ar y rhaglen yn ystod 2020/21 gwblhau eu cymhwyster. 

Cafodd isafswm nifer yr oriau mewn lleoliad gwaith ei leihau i 196 awr (70% o'r oriau gorfodol a nodir ym manyleb y cymhwyster)

Dylai carfan 2020/21 fod wedi cwblhau Arholiad Uned 216 ym mis Ionawr 2021 neu fod Gradd a Bennir gan y Ganolfan wedi'i dyrannu iddyn nhw yn Haf 2021.

Os nad yw hyn yn wir, gellir cofrestru ymgeiswyr ar gyfer arholiad Uned 216 wedi'i amserlennu ym mis Ionawr 2021 neu fis Mehefin 2022 i ennill eu cymhwyster llawn.

Mae angen cofrestru unrhyw ddysgwyr sy'n cwblhau eu cymhwyster (Unedau ymarfer) erbyn 31/12/21 yng nghyfnod cofrestru Tachwedd yn barod ar gyfer samplu Sicrhau Ansawdd Allanol ym mis Ionawr 2022.

Carfan 2021/22

Mae'r addasiadau ar gyfer y cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori wedi'u hymestyn ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf 2021/22.

Cafodd isafswm nifer yr oriau mewn lleoliad gwaith ei leihau i 196 awr (70% o'r oriau gorfodol a nodir ym manyleb y cymhwyster)

Bydd gan ddysgwyr y cyfle hefyd i sefyll arholiad Uned 216 wedi'i amserlennu ym mis Ionawr a Mehefin 2022.


Cyfnodau ardystio ar gyfer 2021/2022

CBAC Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Carfan 2020/2022

Ymgeiswyr a ddechreuodd eu cymhwyster ym mis Medi 2020, sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster yn Haf 2022:

 • bydd yr oriau lleoliad gwaith gorfodol yn gostwng o 720 i 504 o oriau.
 • nid yw'r gostyngiad yn yr oriau lleoliad gwaith yn diystyru'r gofynion asesu ar gyfer y cymhwyster. Er mwyn ardystio, bydd angen cwblhau'r tasgau asesu'n llwyddiannus o hyd.Ni fydd ymgeiswyr sy'n cwblhau 504 o oriau o leoliad gwaith nad ydynt wedi cwblhau'r asesiadau ymarfer yn llwyddiannus ac felly heb ddangos cymhwysedd galwedigaethol yn cael eu hardystio ar gyfer y cymhwyster
 • mae canolfannau'n ceisio sicrhau lleoliadau gwaith i ddysgwyr sydd y tu hwnt i'r lleiafswm o 504 o oriau a, lle y bo'n bosibl, i ddarparu'r 720 o oriau'n llawn

Mae 504 o oriau yn cyfateb yn fras i tua 63 diwrnod o leoliad yn ystod blwyddyn academaidd 2021/22 a gellid cyflawni hynny fel a ganlyn:

 • lleoliad o 3 diwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn academaidd, neu
 • bloc o bedair wythnos ar leoliad bob tymor.

Uned 331 (ymchwiliad estynedig) 

Disgwylir cyhoeddi'r pynciau ar gyfer yr ymchwiliad estynedig ym mis Mawrth 2022 fel y cyhoeddwyd ym Manyleb y cymhwyster.Bwriedir cyhoeddi'r testunau i'w hasesu yn Haf 2022 fis ynghynt h.y.ar ddydd Llun cyntaf Chwefror 2022. Drwy wneud hyn bydd mwy o hyblygrwydd ar gael i ganolfannau i drefnu'r agweddau dan oruchwyliaeth ar yr asesiad. Mae'n cyfateb i addasiadau tebyg y bu'n rhaid eu rhoi ar waith ar gyfer Haf 2021 mewn perthynas â chymwysterau galwedigaethol CBAC ag asesiadau dan reolaeth allanol. 

Uned 330 (arholiad allanol) 

Gan fod arholiad Haf 2021 wedi'i ganslo, byddwn yn darparu cyfle asesu ychwanegol ym mis Hydref 2021.

Bydd dau gyfle i ailsefyll ar gael i ymgeiswyr ar gyfer yr arholiad hwn h.y. gall ymgeiswyr gofrestru ym mis Hydref 2021 ac ailsefyll ym mis Ionawr 2022 a Mehefin 2022 os oes angen.

Carfan 2021/2023

Er mwyn cefnogi'r garfan newydd o ddysgwyr sy’n dechrau yn 2021 mae'r addasiadau isod yn cydnabod y ffaith bod y lleoliadau gwaith sydd ar gael ar hyn o bryd yn y sector blynyddoedd cynnar yn ansefydlog. Gobeithiwn y bydd yr addasiadau hyn yn cael gwared ar rai o'r heriau y mae rhai canolfannau yn eu profi ar hyn o bryd.

Ymgeiswyr a ddechreuodd eu cymhwyster ym mis Medi 2021, sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster yn Haf 2023:

 • bydd yr oriau lleoliad gwaith gorfodol yn gostwng o 720 i 504 o oriau.
 • nid yw'r gostyngiad yn yr oriau lleoliad gwaith yn diystyru'r gofynion asesu ar gyfer y cymhwyster. Er mwyn ardystio, bydd angen cwblhau'r tasgau asesu'n llwyddiannus o hyd.Ni fydd ymgeiswyr sy'n cwblhau 504 o oriau o leoliad gwaith nad ydynt wedi cwblhau'r asesiadau ymarfer yn llwyddiannus ac felly heb ddangos cymhwysedd galwedigaethol yn cael eu hardystio ar gyfer y cymhwyster
 • mae canolfannau'n ceisio sicrhau lleoliadau gwaith i ddysgwyr sydd y tu hwnt i'r lleiafswm o 504 o oriau a, lle y bo'n bosibl, i ddarparu'r 720 o oriau'n llawn

Uned 330 (arholiad allanol)

Bydd arholiadau ar yr amserlen ar gael ym mis Ionawr a Mehefin 2022 a 2023.

Uned 331 (ymchwiliad estynedig)

Disgwylir i bynciau ar gyfer yr ymchwiliad estynedig gael eu cyhoeddi ym mis Mawrth 2023 fel y'u cyhoeddir ym Manyleb y cymhwyster.

Cyfnodau ardystio ar gyfer 2021/2022

City & Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

Mewn ymateb i'r amhariad parhaus a achoswyd gan bandemigCovid 19 a chydnabod y bydd y sector yn parhau i gael eieffeithio yn 2021/22, rydym wedi gweithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru inodi addasiadau i asesu a fydd yn cefnogi dysgwyr i ennill eucymhwyster. Bydd y trefniadau hyn yn galluogi cynifer o ddysgwyr â phosibl i symud ymlaen i gam nesaf eu dysgu neu i gyflogaeth gan sicrhau y bydd cyflogwyr a phobl eraill yncadw eu hyder yn nilysrwydd y cymwysterau.

Gwerthfawrogwn yr anawsterau wrth gynllunio ar gyfercyflwyno ac asesu yn 2021/22 mewn amgylchedd sy'n newidyn barhaus. Bydd yr addasiadau a amlinellir isod yn cael euhadolygu'n gyson drwy gydol y flwyddyn 2021/22 pe bai'rsefyllfa'n dirywio.


Dysgwyr sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster erbyn31/8/2022

Mae’r addasiadau canlynol ar gyfer y cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd ar gael i ddysgwyr sy’n disgwyl cwblhau eu dysgu ac ennill eu cymhwyster Craidd erbyn 31 Awst 2022. Dylent fod yn dysgu ar hyn o bryd neu’n cychwyn hyd at 31 Mawrth 2022. Rhaid i ganolfannau barhau i gyflwyno holl gynnwys y cymwysterau hyn a sicrhau bod dysgwyr wedi’u paratoi’n llawn cyn iddynt roi cynnig ar bob asesiad.

 

Yn dibynnu ar y llwybr a ddewiswyd, rhaid iymgeiswyr sy’n cwblhau’r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd gwblhau’r unedaucanlynol yn llwyddiannus:

 

Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc (Llwybr unigol):

 

Un asesiad mewnol a’r prawf cwestiynau dewislluosog neu mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, cwblhau dau asesiad mewnol yn llwyddiannus.

 

Noder bod y cyfnod adolygu o bythefnos wedi’i lacio.

Llwybr Cyfunol Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc:

 

Dau asesiad mewnol (190 a 193) a’r prawf cwestiynaudewis lluosog neu mewn amgylchiadau eithriadol ynunig, cwblhau tri asesiad mewnol yn llwyddiannus, gangynnwys 190 a 193.


 

Noder bod y cyfnod adolygu o bythefnos wedi’i lacio.

Dogfen Canllawiau Craidd

Gall canolfannau hefyd barhau i gynnig asesiad o gwestiynau'r astudiaeth achos trwy sesiynau holi ac ateb llafargyda'r dysgwr.

 

Ffurflen gais – holi ac ateb ar lafar

Rhaid i ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl gynnwys argyfer y cymwysterau hyn a sicrhau bod dysgwyr wedi'uparatoi'n llawn cyn rhoi cynnig ar bob asesiad.

 

Dysgwyr sy'n dechrau ar eu cymhwyster o 1 Ebrill 2022 a/neu sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster ar ôl 31 Awst 2022

Rhaid i ymgeiswyr sy'n dechrau ar y cymhwyser Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd o 01 Ebrill a/neu sydd ifod i gwblhau eu cymhwyster ar ôl 31 Awst 2022 gwblhaupob asesiad.

Ar gyfer y llwybrau unigol mae’r asesiad yn cynnwys:

 • 3 x astudiaeth achos
 • 1 x prawf cwestiynau dewis lluosog

Ar gyfer y llwybr cyfunol mae’r asesiad yn cynnwys:

 • 4 x astudiaeth achos
 • 1 x prawf cwestiynau dewis lluosog

Os bydd amharu ar sail Covid 19 yn parhau i fod yn ffactor, gall canolfannau barhau i gynnig asesiad o gwestiynau’r astudiaeth achos ar sail sesiynau holi ac ateb ar lafar â’r dysgwr.

 

Dogfen Canllawiau Craidd.

Asesu o bell ar gyfer y prawf Cwestiynau Dewis Lluosog

Bydd y gwasanaeth Goruchwylio o Bell City & Guilds newydd ar gyfer y prawf Dewis Lluosog Iechyd a Gofal Craidd yn parhau i fod ar gael o wneud cais amdano. Mae rhagor o wybodaeth ar gael YMA

Cymwysterau City & Guilds Lefel 2 a Lefel 3: Ymarfer

Lle y bo’n bosibl dylai canolfannau flaenoriaethu’r strategaeth asesu lawn gan gynnwys goruchwylio uniongyrchol gan aseswr. Fodd bynnag, o ystyried yr ansicrwydd parhaus ynglŷn â mynediad aseswr i’r gweithle, bydd yr addasiadau presennol ar gyfer y cymwysterau canlynol yn parhau i fod ar gael i BOB dysgwr drwy gydol y flwyddyn academaidd newydd 2021/22:

 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)

Addasiad a ganiateir:

Mewn amgylchiadau ble mae cyfyngiadau Covid-19 Iechyd y Cyhoedd yn rhwystro mynediad aseswyr i’r gweithle, yn hytrach na goruchwylio uniongyrchol gan aseswr cymwysedig, gellir cael triongliant o Dystiolaeth Tyst Arbenigol, Trafodaeth Broffesiynol a Myfyrdod Dysgwr.

Sicrhau Ansawdd Allanol

Dylai canolfannau gysylltu â hclw.quality@cityandguilds.com i drefnu eu gweithgaredd SSAA.

Ffurflen Cyflwyno Addasiadau ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd ac Ymarfer Lefel 2/Lefel 3 City & Guilds: 

Mae’r ffurflen Cyflwyno Addasiadau ar gael yma.

Dilynwch y camau canlynol i gael mynediad at y broses gyflwyno:

 1. Cysylltwch â’ch Tîm Ansawdd yn Dysgu Iechyd a Gofal Cymru (HCLW) i roi gwybod iddynt eich bod yn bwriadu datblygu eich dysgwyr ar gyfer ardystiad. Defnyddiwch ein cyfeiriad e-bost penodedig quality@cityandguilds.com gan sicrhau eich bod yn cynnwys enw a rhif eich canolfan yn llinell bwnc eich e-bost.

 2. Llwythwch y ffurflen “Cyflwyno Addasiadau” i lawr a’i llenwi gan sicrhau bod yr holl ofynion ar gyfer yr addasiadau a ddewiswyd wedi’u bodloni, yn ôl math o gymhwyster. 

 3. Gallwch ddewis defnyddio system wybodaeth wahanol i rannu’r data hwn gyda ni cyn belled â bod yr holl feysydd a nodwyd wedi’u cynnwys a bod yr wybodaeth wedi cael ei dilysu gan Bennaeth y Ganolfan.

 4. Ar ôl i chi ei llenwi, cyflwynwch yr wybodaeth i’ch Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol

 5. Sylwch y gallai methu â bodloni unrhyw un o’r amodau a’r datganiadau sy’n ofynnol gan bob lliniariad effeithio ar allu City & Guilds i gyflwyno tystysgrifau ac fe allai fod yn gyfystyr â chamwedd.

CBAC Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

CBAC Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Cymwysterau City & Guilds Lefel 4 a Lefel 5

Mae’r strategaethau asesu ar gyfer y gyfres o gymwysterau Lefel 4/5 yn cefnogi proses gadarn o addysgu a dysgu dilyniannol a ddilynir gan asesiadau, sy’n ymwneud ag unedau mewn rhai achosion.

Mae’r strategaeth asesu gyfredol yn cefnogi dull digidol ar gyfer rhai agweddau ar yr asesiad allanol. Fodd bynnag, mae gwybodaeth fwy penodol wedi’i darparu ynglŷn ag addasiadau a ganiateir ar gyfer goruchwylio gan aseswyr ac ar gyfer rheoli’r broses asesu fewnol, pe bai’r amhariadau presennol yn parhau.

Lle y bo’n bosibl dylai canolfannau flaenoriaethu’r strategaeth asesu lawn gan gynnwys goruchwylio uniongyrchol gan aseswr. Fodd bynnag, o ystyried yr ansicrwydd parhaus ynglŷn â mynediad aseswr i’r gweithle, mae’r ddogfen isod yn amlinellu’r addasiadau sydd ar gael ar lefel cymhwyster a thasg asesu.

Tabl Addasiadau Lefel 4 a 5 Hydref 2021

Bydd yr addasiadau hyn ar gael i BOB dysgwr drwy gydol blwyddyn academaidd 2021/22.

Sicrhau Ansawdd Allanol

Dylai canolfannau gysylltu â hclw.quality@cityandguilds.com i drefnu eu gweithgaredd SSAA.

City & Guilds Iechyd a Gofal Cymdeithasol: cymwysterau Lefel 2-5 Craidd, Ymarfer neu sy’n gysylltiedig ag Ymarfer: 

Mae’r ffurflen Cyflwyno Addasiadau ar gael yma.

Dilynwch y camau canlynol i gael mynediad at y broses gyflwyno:

 1. Cysylltwch â’ch Tîm Ansawdd yn Dysgu Iechyd a Gofal Cymru (HCLW) i roi gwybod iddynt eich bod yn bwriadu datblygu eich dysgwyr ar gyfer ardystiad. Defnyddiwch ein cyfeiriad e-bost penodedig quality@cityandguilds.com gan sicrhau eich bod yn cynnwys enw a rhif eich canolfan yn llinell bwnc eich e-bost.

 2. Llwythwch y ffurflen “Cyflwyno Addasiadau” i lawr a’i llenwi gan sicrhau bod yr holl ofynion ar gyfer yr addasiadau a ddewiswyd wedi’u bodloni, yn ôl math o gymhwyster. 

 3. Gallwch ddewis defnyddio system wybodaeth wahanol i rannu’r data hwn gyda ni cyn belled â bod yr holl feysydd a nodwyd wedi’u cynnwys a bod yr wybodaeth wedi cael ei dilysu gan Bennaeth y Ganolfan.

 4. Ar ôl i chi ei llenwi, cyflwynwch yr wybodaeth i’ch Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol

 5. Sylwch y gallai methu â bodloni unrhyw un o’r amodau a’r datganiadau sy’n ofynnol gan bob lliniariad effeithio ar allu City & Guilds i gyflwyno tystysgrifau ac fe allai fod yn gyfystyr â chamwedd.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio