Cyngor Coronafeirws

Deallwn a gwerthfawrogwn fod hwn yn gyfnod arbennig o anodd. Rydym am dawelu eich meddwl wrth i ni barhau i weithio'n agos gyda Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru a rhanddeiliaid eraill y sector. Rydym am sicrhau bod y dysgwyr hynny sydd wedi gweithio'n galed wrth baratoi ar gyfer eu cymwysterau yn cael eu trin yn deg.

Diweddariad Coronafeirws: 29/07/2020

Cam 2 Canllawiau lliniaru 

Mae lliniaru Cam 2 ar gyfer dysgwyr a oedd ar raglen, yn anghyflawn erbyn 20 Mawrth 2020 ac i fod i gwblhau eu cymwysterau rhwng 1 Awst a 30 Tachwedd 2020. 

I'r dysgwyr hyn gellir seilio Dyfarniad o'r cymhwyster Craidd ar gwblhau'n rhannol.

CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

Cymhwyster UNIGOL: Dysgwyr sydd wedi cwblhau’r asesiad amlddewis ac un asesiad astudiaeth achos yn llwyddiannus, yn amodol ar lwyddo mewn EQA o bell.

Ymhob achos mae angen i'r ganolfan gadarnhau bod yr addysgu a'r dysgu wedi'i gwblhau ar draws cynnwys llawn y cymhwyster. Rydym wedi llacio'r rheol 2 wythnos ar gyfer adolygu asesiadau mewnol astudiaethau achos.

Dyddiad cau mynediad: 16/11/20
Dyddiad cau ar gyfer llwytho tystiolaeth: 30/11/20
Ymweliadau Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol SSAA: O 01/12/20**

** Bydd samplu SSAA yn digwydd o fewn 3 wythnos i gofrestru a chyflwyno tystiolaeth yn llwyddiannus. Os yw'r ganolfan yn cadarnhau nad yw’n bwriadu cyflwyno mwy o gofrestriadau ar gyfer cyfnod lliniaru cam 2, gellir cynllunio a chynnal ymweliad SSAA o bell cyn y dyddiad hwn.

Mae canllawiau cymorth ar gyfer cyflwyno ceisiadau ar gael ar: https://www.healthandcarelearning.wales/qualifications/level-2-childrens-care-play-learning-and-development-core/

City & Guilds Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

Cymhwyster UNIGOL: Dysgwyr sydd wedi cwblhau’r asesiad amlddewis ac un asesiad astudiaeth achos yn llwyddiannus, yn amodol ar lwyddo mewn EQA o bell.  

Ymhob achos mae angen i'r ganolfan gadarnhau bod yr addysgu a'r dysgu wedi'i gwblhau ar draws cynnwys llawn y cymhwyster. Rydym wedi llacio'r rheol 2 wythnos ar gyfer adolygu asesiadau mewnol astudiaethau achos. 

Dylai canolfannau gysylltu â hclw.quality@cityandguilds.com i drefnu eu gweithgaredd EQA ar gyfer y garfan hon o ddysgwyr erbyn 11eg Rhagfyr 2020.

City & Guilds Llwybr Cyfun Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc: Craidd

Cymhwyster CYFUN: Dysgwyr sydd wedi cwblhau’r asesiad amlddewis a dau asesiad astudiaethau achos (un o bob llwybr) yn llwyddiannus, yn amodol ar lwyddo mewn EQA o bell.  

Ymhob achos mae angen i'r ganolfan gadarnhau bod yr addysgu a'r dysgu wedi'i gwblhau ar draws cynnwys llawn y cymhwyster. Rydym wedi llacio'r rheol 2 wythnos ar gyfer adolygu asesiadau mewnol astudiaethau achos. 

Dylai canolfannau gysylltu â hclw.quality@cityandguilds.com i drefnu eu gweithgaredd EQA ar gyfer y garfan hon o ddysgwyr erbyn 11eg Rhagfyr 2020

City & Guilds ffurflenni datganiad dysgwyr
Mae’r ffurflen Datganiad Dysgwyr - Addasu ar gael yma.

Gallwch ddod o hyd i ffurflen Cam 2 Addasu Dysgwr Addasu Aseswyr yma.


CBAC Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Dyfernir cymhwyster i ddysgwyr sydd wedi cwblhau eu dysgu, yn seiliedig ar safoni graddau asesu canolfannau a gyflwynwyd gan yr athro.

CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori 

Dyfernir cymhwyster i ddysgwyr sydd wedi cwblhau eu lleoliad gwaith ac wedi cwblhau eu huned allanol yn llwyddiannus ym mis Ionawr 2020. 

I ddysgwyr a ddylai fod wedi sefyll eu huned allanol yn haf 2020, caiff trefniadau eu gwneud i ni allu dyfarnu'r cymhwyster unwaith bydd y dysgwr wedi cwblhau ei leoliad gwaith ac unedau ac asesiadau ymarfer perthynol. Dylai'r rhain fod wedi bod yn destun sicrhau ansawdd allanol gan City & Guilds/CBAC. Bydd y broses hon yn cynnwys dyfarnu'r uned allanol yn seiliedig ar safoni'r graddau asesu canolfannau a gyflwynwyd gan athrawon.Ni fydd angen wedyn i'r dysgwyr ddisgwyl tan arholiad mis Ionawr os byddant yn cwblhau eu cydrannau ymarfer yn gynharach.Dylai canolfannau sy'n credu bod ganddyn nhw ddysgwyr yn y categori hwn anfon e-bost at Amy Thomas yn HSCandCC@wjec.co.uk. 

City & Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal

Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
City & Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion) 
City & Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc) 
City & Guilds Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer 
City & Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer 

Ar hyn o bryd mae'n annhebygol y byddwn ni'n gallu dyfarnu cymhwyster i ddysgwyr sydd yn y gweithle. Byddwn yn gallu ardystio os yw'r dysgwr wedi cwblhau'r asesiadau crynodol yn barod. Bydd City & Guilds/CBAC yn cynnal proses sicrhau ansawdd ar y rhain. I fwyafrif y dysgwyr ar y cymwysterau hyn, gall dysgwyr barhau i weithio gyda'u haseswyr er mwyn cynhyrchu tystiolaeth. Oedir y dyfarnu tan y bydd y canolfannau'n ailagor, yr aseswr yn gallu cyflawni'r arsylwadau gofynnol a'r asesiadau crynodol sy'n weddill wedi'u cwblhau.  

Byddwn yn parhau i gydweithio â Cymwysterau Cymru, ynghyd â Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru, lle y bo'n briodol gwneud hynny. Byddwn yn parhau i ystyried y newidiadau y gall fod angen i ni eu gwneud o ran trefniadau asesu unwaith y bydd canolfannau'n ailagor. Rydym am sicrhau bod dysgwyr yn gallu cyflawni eu cymwysterau mor gynnar â phosibl. 

Mae mwy o wybodaeth am y ddau ddull a amlinellir uchod i'w gweld yma. 

Diolch yn fawr i bawb ohonoch am eich cefnogaeth a'ch amynedd yn ystod y cyfnod hynod o heriol hwn i bawb.  

 

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 i'w gweld hefyd ar y gwefannau canlynol:

Tudalen we COVID-19 City & Guilds

Gwefan CBAC

Llywodraeth Cymru

Cymwysterau Cymru

Gofal Cymdeithasol Cymru

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio