Y wybodaeth ddiweddaraf am yr addasiadau i gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Cymru

Mewn ymateb i'r amhariad parhaus a achoswyd gan y pandemig Covid-19 ac i gydnabod y ffaith y bydd ei effaith i’w weld ar y sector am weddill 2021/22, mae'r Consortiwm wedi parhau i weithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC/SCW) ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) i nodi addasiadau i asesu a fydd yn cefnogi dysgwyr i ennill eu cymhwyster/cymwysterau.

Bydd y trefniadau a amlinellir isod yn cefnogi cynifer o ddysgwyr â phosibl i symud ymlaen i gam nesaf eu dysgu neu i gyflogaeth gan sicrhau y bydd cyflogwyr a phobl eraill yn cadw eu hyder yn nilysrwydd y cymwysterau.

Haf 2023: Crynodebau o Wybodaeth Ymlaen Llaw ar gael nawr

 • TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
 • UG/Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
 • Lefel 2 a 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Gallwch nawr gael mynediad at Wybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer arholiadau ac asesiadau Haf 2023 yma.

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

UG/Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

Er mwyn cydnabod yr heriau parhaus a allai fod yn wynebu rhai canolfannau, mae'r addasiadau presennol ar gyfer y cymwysterau Craidd fel yr amlinellir isod yn cael eu hestyn ar gyfer pob dysgwr sy'n dysgu neu sydd wedi dechrau dysgu hyd at 31 Mawrth 2022 ac sydd i fod i gwblhau ei gymhwyster cyn 31 Rhagfyr 2022.

Bydd pob dysgwr sy'n dechrau ar ei ddysgu ar ôl 31 Mawrth 2022 yn cwblhau'r strategaeth asesu lawn. 

Bydd yn ofynnol i bob dysgwr nad yw wedi cwblhau ei gymhwyster cyn 31 Rhagfyr 2022 gwblhau'r strategaeth asesu lawn.

Rhaid i ddysgwyr sy'n cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 GChDDP craidd gwblhau'r asesiadau canlynol yn llwyddiannus:

 • un asesiad mewnol a'r prawf dewis lluosog neu mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, cwblhau dau asesiad mewnol.
 • Noder bod y cyfnod adolygu o bythefnos wedi'i lacio

Ar gyfer yr holl gymwysterau Craidd:

 • rhaid i ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl gynnwys ar gyfer y cymwysterau hyn a sicrhau bod dysgwyr wedi'u paratoi'n llawn cyn rhoi cynnig ar bob asesiad.
 • gall canolfannau wneud cais am dasg cwestiwn ac ateb llafar o bell os oes angen i gefnogi asesu mewnol
 • gall canolfannau ddefnyddio goruchwylio o bell ar gyfer y prawf dewis lluosog allanol.

Gweler y ddogfen Canllawiau Craidd am fanylion pellach.

CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Addasiadau i gymwysterau Lefel 2 a 3 GChDDP: Ymarfer a Theori – 2021/22

Lefel 2 GChDDP Ymarfer a Theori

 • Mae'r gofyniad i ddysgwyr ymgymryd ag o leiaf 240 o oriau lleoliad gwaith yn cael ei ddileu ar gyfer dysgwyr sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster yn Haf 2022.

Rydym yn cydnabod efallai na fydd rhai dysgwyr yn gallu cwblhau eu taith asesu cyn diwedd tymor yr haf; bydd y dysgwyr hyn yn gallu cwblhau eu lleoliad gwaith a'u taith asesu yn Hydref 2022 a chael eu cofrestru i'w dilysu yn ystod cyfnod yr Hydref/Tachwedd, gan ddefnyddio'r addasiad uchod. 

 • Rhaid i ddysgwyr gwblhau'r daith asesu lawn a llwyddo yn Nhasgau A-D.
 • Rhaid i ganolfannau sicrhau bod dysgwyr yn dangos cymhwysedd ar draws pob uned ymarfer.
 • Gellir cofrestru dysgwyr nad ydynt wedi cwblhau Uned 216 yn llwyddiannus ar gyfer yr arholiad ym mis Mehefin 2022
 • Atgoffir canolfannau nad oes unrhyw gyfyngiadau ar ailsefyll uned 216.

CBAC Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

 • Mae'r gofyniad i ddysgwyr ymgymryd ag o leiaf 720 o oriau lleoliad gwaith yn cael ei ddileu ar gyfer dysgwyr sydd i fod i gwblhau eu cymhwyster yn Haf 2022

Rydym yn cydnabod efallai na fydd rhai dysgwyr yn gallu cwblhau eu taith asesu cyn diwedd tymor yr haf; bydd y dysgwyr hyn yn gallu cwblhau eu lleoliad gwaith a'u taith asesu yn Hydref 2022 a chael eu cofrestru i'w dilysu yn ystod cyfnod yr Hydref/Tachwedd, gan ddefnyddio'r addasiad uchod. 

 • Rhaid i ddysgwyr gwblhau'r daith asesu lawn a llwyddo yn Nhasgau A-Dd.
 • Rhaid i ganolfannau sicrhau bod dysgwyr yn dangos cymhwysedd ar draws pob uned ymarfer.
 • Gellir cofrestru dysgwyr nad ydynt wedi cwblhau Uned 330 neu sy'n dymuno gwella ar radd flaenorol ar gyfer yr arholiad ym mis Mehefin 2022.
 • Ar hyn o bryd, dylai dysgwyr fod yn gweithio tuag at broject ymchwiliad estynedig Uned 331 y gellir ei gyflwyno i'w gymedroli'n allanol ym mis Mai 2022.

City & Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

Addasiadau i IGC a GChDDP: Cymwysterau craidd – 2021/22

Er mwyn cydnabod yr heriau parhaus a allai fod yn wynebu rhai canolfannau, mae'r addasiadau presennol ar gyfer y cymwysterau Craidd fel yr amlinellir isod yn cael eu hestyn ar gyfer pob dysgwr sy'n dysgu neu sydd wedi dechrau dysgu hyd at 31 Mawrth 2022 ac sydd i fod i gwblhau ei gymhwyster cyn 31 Rhagfyr 2022.

Mae'r estyniad hwn hefyd ar gael i ddysgwyr a oedd wedi’u hymrestru o 1 Medi 2019 ond y mae'r cyfnod ymrestru cychwynnol wedi dod i ben ar eu cyfer.  Mae hyn yn berthnasol p'un a yw'r dysgwr wedi cael ei ailymrestru wedyn neu os yw ei gyfnod ymrestru wedi'i estyn yn awtomatig gan City & Guilds.   Yn y ddau achos, mae'n dal yn ofynnol i'r dysgwr gwblhau ei gymhwyster cyn 31 Rhagfyr 2022.

Bydd pob dysgwr sy'n dechrau ar ei ddysgu ar ôl 31 Mawrth 2022 yn cwblhau'r strategaeth asesu lawn. 

Bydd yn ofynnol i bob dysgwr nad yw wedi cwblhau ei gymhwyster cyn 31 Rhagfyr 2022 gwblhau'r strategaeth asesu lawn.

Dysgwyr a ddechreuodd eu rhaglen dysgu IGC Craidd hyd at 31 Mawrth 2022, ond nad ydynt wedi'u ymrestru eto gyda City & Guilds

Er mwyn gallu defnyddio'r addasiadau, rhaid i'r dysgwyr hyn fod wedi’u hymrestru gyda City & Guilds erbyn 31 Mai 2022 fan bellaf.  Bydd angen i ddysgwyr sydd heb eu hymrestru erbyn y dyddiad hwn gwblhau'r strategaeth asesu lawn. 

Addasiad Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

Rhaid i ddysgwyr sy'n cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc (Llwybr unigol) gwblhau'r asesiadau canlynol yn llwyddiannus:

 • Un asesiad mewnol a'r prawf dewis lluosog neu mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, cwblhau dau asesiad mewnol yn llwyddiannus.
 • Noder bod y cyfnod adolygu o bythefnos wedi'i lacio.

Rhaid i ddysgwyr sy'n cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd Oedolion a Plant a Phobl Ifanc (Llwybr cyfunol) gwblhau'r asesiadau canlynol yn llwyddiannus:

 • Dau asesiad mewnol (190 ac 193) a'r prawf dewis lluosog neu mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, cwblhau tri asesiad mewnol yn llwyddiannus, yn cynnwys 190 ac 193.
 • Noder bod y cyfnod adolygu o bythefnos wedi'i lacio

Gweler y ddogfen Canllawiau Craidd am fanylion pellach.

CBAC Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

CBAC Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Cymwysterau City & Guilds Lefel 2 a Lefel 3: Ymarfer

Cymwysterau Lefel 2 a Lefel 3 Ymarfer

Mae'r addasiadau presennol yn parhau i fod ar gael i BOB dysgwr drwy gydol y flwyddyn academaidd 2021/22.  Mae'r rhain yn caniatáu defnyddio triongli Tystiolaeth Tyst Arbenigol, myfyrio dysgwyr a Thrafodaeth Broffesiynol YN UNIG mewn amgylchiadau lle mae cyfyngiadau Covid19 neu fesurau diogelu cysylltiedig yn effeithio ar fynediad aseswyr i'r gweithle.  

Gofynnir i ganolfannau flaenoriaethu'r dysgwyr hyn i'w hardystio drwy gyfnod ardystio mis Awst, neu cyn hynny.

Bydd pob dysgwr a ymrestrwyd o 1 Medi yn cwblhau ei asesiad fel y nodir yn y pecynnau asesu, gan gynnwys y gofyniad i ddefnyddio arsylwi uniongyrchol gan aseswr cymwysedig a chymwys yn alwedigaethol fel prif ffynhonnell y dystiolaeth.

Dysgwyr sydd wedi defnyddio proses asesu wedi'i haddasu ar gyfer rhan o'u cymhwyster ond sydd heb gwblhau eu taith asesu cyn diwedd blwyddyn academaidd 2021/22

Bydd arsylwi uniongyrchol gan aseswr cymwysedig a chymwys yn alwedigaethol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw gynlluniau asesu sy'n weddill yn unol â gofynion y strategaeth asesu. Ni ddisgwylir i ddysgwyr ailadrodd asesiadau a gwblhawyd gan ddefnyddio'r dull wedi'i addasu.  Cyn llunio eu barn gyffredinol, bydd aseswyr yn ystyried yr holl dystiolaeth sydd ar gael cyn y drafodaeth grynodol ofynnol, gan gynnwys tystiolaeth a gynhyrchwyd gan ddefnyddio'r addasiadau. Os bydd angen rhagor o dystiolaeth cyn y gellir gwneud penderfyniad am gymhwysedd llawn, bydd yr aseswr yn dilyn y canllawiau sydd eisoes wedi'u hamlinellu yn y pecyn asesu llawn.

Cymwysterau City & Guilds Lefel 4 a Lefel 5

Lefel 4 a 5: Cwmpas addasiadau

Lle bo'n bosibl, bydd pob canolfan yn parhau i flaenoriaethu'r strategaeth asesu lawn, gan gynnwys arsylwi uniongyrchol gan aseswr cymwysedig a chymwys yn alwedigaethol[1], ond mewn amgylchiadau lle mae mynediad at asesu yn dal i beri problemau oherwydd cyfyngiadau Covid 19 neu fesurau diogelu cysylltiedig, bydd yr addasiadau presennol yn parhau i fod ar gael i BOB dysgwr drwy gydol y flwyddyn academaidd 2021/22.

Gofynnir i ganolfannau flaenoriaethu'r dysgwyr hyn i'w hardystio drwy gyfnod ardystio mis Awst, neu cyn hynny.

Bydd pob dysgwr a ymrestrwyd o 1 Medi 2022 yn cwblhau ei asesiad fel y nodir yn y pecynnau asesu, gan gynnwys y gofyniad i ddefnyddio arsylwi uniongyrchol gan aseswr cymwysedig a chymwys yn alwedigaethol[2]  fel sy'n ofynnol â rhai tasgau.

Dysgwyr sydd wedi defnyddio proses asesu wedi'i haddasu ar gyfer rhan o'u cymhwyster ond sydd heb gwblhau eu taith asesu cyn diwedd blwyddyn academaidd 2021/22

Os cyfeirir at hyn yn y tasgau asesu, disgwylir arsylwi uniongyrchol gan aseswr cymwys a chymwys yn alwedigaethol[3].  Ni ddisgwylir i ddysgwyr ailadrodd asesiadau a gwblhawyd yn barod gan ddefnyddio'r dull wedi'i addasu.  Bydd prosesau DADCD (VARCS) a meini prawf marcio/graddio yn cael eu defnyddio gan aseswyr mewnol a/neu allanol i lunio barn derfynol.  Os bydd angen rhagor o dystiolaeth cyn y gellir llunio barn derfynol, bydd yr aseswr mewnol ac/neu'r aseswr allanol yn dilyn y canllawiau sydd eisoes wedi'u hamlinellu yn y pecyn asesu llawn.

 

[1] Ac eithrio Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli IGC/GChDDP (8040-09/8041-16) lle gofynnir am aseswr cymwysedig a gwybodus yn alwedigaethol

 

[2] Ac eithrio Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli IGC/GChDDP (8040-09/8041-16) lle gofynnir am aseswr cymwysedig a gwybodus yn alwedigaethol

 

[3] ibid

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio