COVID-19 - Addasiadau i’ch cymwysterau: Rhagfyr 2020 – Awst 2021

Deallwn a gwerthfawrogwn fod hwn yn gyfnod arbennig o anodd. Rydym am dawelu eich meddwl wrth i ni barhau i weithio'n agos gyda Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru a rhanddeiliaid eraill y sector. Rydym am sicrhau bod y dysgwyr hynny sydd wedi gweithio'n galed wrth baratoi ar gyfer eu cymwysterau yn cael eu trin yn deg.

Gweler y cyswllt isod i Gyhoeddiad Cymwysterau Cymru

Cymwysterau Cymru: Diweddariad Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Trosolwg

O ganlyniad i drafodaethau a gynhaliwyd gyda Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru, City & Guilds a CBAC, mae'r addasiadau ar gyfer y cymwysterau Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd yn cael eu hymestyn tan 31 Awst 2021.

Yn ystod y cyfnod hwn, dim ond nifer llai o asesiadau y bydd yn ofynnol i ddysgwyr eu cwblhau er mwyn cyflawni eu cymhwyster Craidd. Gall canolfannau hefyd barhau i gynnig asesiad o gwestiynau'r astudiaeth achos trwy sesiynau holi ac ateb llafar gyda'r dysgwr. 

Mae'r addasiadau hyn bellach ar gael i'r holl ddysgwyr sy'n disgwyl cwblhau eu dysgu a chyflawni eu cymhwyster Craidd erbyn 31 Awst 2021, gan gynnwys y rhai sydd wedi ymrestru ar ôl 1 Medi 2020. 

Rhaid i ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl gynnwys ar gyfer y cymwysterau hyn a sicrhau bod dysgwyr wedi'u paratoi'n llawn cyn rhoi cynnig ar bob asesiad. Rydym wedi gweithio gyda'r cyrff dyfarnu, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru i roi'r trefniadau hyn ar waith er mwyn ymateb i effaith barhaus y pandemig ar ddysgwyr yng Nghymru.

Gobeithiwn y bydd yr estyniad hwn yn galluogi cymaint o ddysgwyr â phosibl i symud ymlaen i gam nesaf eu dysgu neu i gyflogaeth.

Dadansoddiad Cymhwyster

Mae gwybodaeth bellach am gymwysterau unigol i’w gweld ar y tabiau isod.

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Haf 2021: Deunyddiau i gefnogi Graddau wedi'u Pennu gan Ganolfannau i'w cael erbyn hyn

Gall athrawon/darlithwyr gael mynediad i’r Fframweithiau Asesu Cymwysterau Cychwynnol a Canllaw i Greu Asesiadau CBAC trwy ein Gwefan Ddiogel.

 

UG/Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Haf 2021: Deunyddiau i gefnogi Graddau wedi'u Pennu gan Ganolfannau i'w cael erbyn hyn

Gall athrawon/darlithwyr gael mynediad i’r Fframweithiau Asesu Cymwysterau Cychwynnol a Canllaw i Greu Asesiadau CBAC trwy ein Gwefan Ddiogel.

CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

Mae'r addasiadau ar gyfer y cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd wedi cael eu hymestyn tan 31 Awst 2021. Yn ystod y cyfnod hwn, dim ond nifer llai o asesiadau y bydd yn ofynnol i ddysgwyr eu cwblhau er mwyn cyflawni eu cymhwyster Craidd. Gall canolfannau hefyd barhau i gynnig asesiad o gwestiynau'r astudiaeth achos trwy sesiynau holi ac ateb llafar gyda'r dysgwr. Mae'r addasiadau hyn bellach yn berthnasol i'r holl ddysgwyr sy'n disgwyl cwblhau eu dysgu a chyflawni eu cymhwyster Craidd erbyn 31 Awst 2021, gan gynnwys y rhai sydd wedi ymrestru ar ôl 1 Medi 2020.

Rhaid i ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl gynnwys ar gyfer y cymwysterau hyn a sicrhau bod dysgwyr wedi'u paratoi'n llawn cyn rhoi cynnig ar bob asesiad. Rydym wedi gweithio gyda'r cyrff dyfarnu, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru i roi'r trefniadau hyn ar waith er mwyn ymateb i effaith barhaus y pandemig ar ddysgwyr yng Nghymru. Gobeithiwn y bydd yr estyniad hwn yn galluogi cymaint o ddysgwyr â phosibl i symud ymlaen i gam nesaf eu dysgu neu i gyflogaeth.

Gweler y cyswllt isod i Gyhoeddiad Cymwysterau Cymru

Cymwysterau Cymru: Diweddariad Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Rhaid i ymgeiswyr sy'n cwblhau'r cymhwyster Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd gwblhau un asesiad mewnol a'r prawf dewis lluosog yn llwyddiannus neu mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, cwblhau dau asesiad mewnol yn llwyddiannus

Mae'r cyfnod adolygu o bythefnos wedi'i lacio am weddill 2020/21. Ceir rhagor o wybodaeth yn ein dogfen Canllawiau Craidd.

Rhaid i ganolfannau gyflwyno cais yn uniongyrchol i CBAC i gynnal sesiynau holi ac ateb ar gyfer asesiadau'r astudiaeth achos mewnol. I wneud cais, dylid llenwi'r ffurflen gais a'i dychwelyd i'r corff dyfarnu perthnasol.

Ffurflen gais – holi ac ateb ar lafar – cymwysterau Craidd yn unig

Dylai canolfannau gynllunio eu hasesiadau er mwyn sicrhau bod digon o amser ar gael i ddysgwyr ailsefyll yr asesiad (os bydd angen) cyn 31 Awst  2021.

Cyfnodau Cofrestru:
Cyfnod Agor y cyfnod cofrestru Cau'r cyfnod cofrestru Terfyn amser uwchlwytho i IAMIS Ymweliadau SSAA Dyddiad olaf i brosesu cofrestriadau / newidiadau ar gyfer Craidd Canlyniadau a Awgrymir (tra bod mesurau lliniaru ar waith)
1. Tachwedd 10/09/2020 16/11/2020 18/12/2020 Ionawr 2021 14 Rhagfyr w/c 8 Chwefror
2. Ionawr 08/02/2021 31/03/2021 31/03/2021 Ebrill 2021 24 Mawrth w/c 10 Mai
3. Mehefin 08/05/2021 27/07/2021 27/07/2021 Mehefin/Gorffennaf 2021 20 Gorffennaf 11/12 Awst
4. Awst 08/07/2021 31/08/2021 31/08/2021 Gorffennaf/Awst 2021 24 Awst w/c 6 Medi

 

CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Theori Uned 216

Mae'r arholiad wedi'i amserlennu ar gyfer Uned 216 ym mis Mehefin 2021 wedi'i ganslo a bydd Graddau wedi'u Pennu gan y Ganolfan yn cymryd ei le.

Dylai canolfannau gyfeirio at wefan ddiogel CBAC i gael mynediad at y Fframwaith Asesu Cymwysterau a'r canllawiau ategol ar gyfer Uned 216.

www.wjecservices.co.uk/login

Rydym wedi rhoi cymorth ac arweiniad i ganolfannau sy'n cwblhau graddau wedi'u pennu gan y ganolfan yn haf 2021 gan gynnwys nodi ffynonellau posibl o dystiolaeth ynghyd â chanllawiau ar greu asesiadau wedi'u dyfeisio gan y ganolfan, asesiadau marcio ynghyd â thuedd ddiarwybod a gwahaniaethu.   

Unedau ymarfer

Oherwydd natur y cymwysterau hyn, mae'n hanfodol bod dysgwyr yn cael eu hasesu'n ymarferol er mwyn cadarnhau cymhwysedd. Gellir cynnal yr asesiadau cymhwysedd ar gyfer yr unedau ymarfer pan fydd cyfleoedd i ddysgwyr fynd ar leoliad gwaith. 

Mae'r isafswm oriau ar gyfer lleoliad gwaith wedi gostwng i 196 awr (70% o'r oriau gorfodol a fanylir ym manyleb y cymhwyster) ar gyfer dysgwyr sy'n cwblhau'r cymhwyster hwn ym mlynyddoedd academaidd 2019/20 a 2020/21.

Cynghorir canolfannau/aseswyr i:

 • gwblhau trafodaeth ôl-weithredol gyda'r cyflogwr ynghylch parodrwydd i asesu a chadarnhau cymhwysedd uned 200. Bydd hyn yn cyfrif tuag at arsylwadau asesu ffurfiannol;
 • blaenoriaethu rhoi dysgwyr mewn lleoliad gwaith i gwblhau'r oriau sy'n weddill a/neu’r asesiadau dros ben;
 • blaenoriaethu pecyn asesu Tasg A-E ar ddiwrnodau lleoliad, gan gynllunio pedwar cyfle arall ar gyfer arsylwi uniongyrchol neu dystiolaeth llygad-dyst (EWT) ar gyfer pob dysgwr;
 • Lleihau nifer yr unedau sy'n benodol i oedran er mwyn:
  • Lleihau'r angen am leoliadau lluosog
  • Symleiddio'r daith asesu
  • Symleiddio'r gwaith o ddatblygu hyder a chymhwysedd
  • Rhyddhau cyfleoedd lleoliad gwaith i fwy o ddysgwyr

Mae'r dulliau asesu isod ar gael i'r holl ddysgwyr i gefnogi'r unedau ymarfer yn y cymwysterau Lefel 2 GChDDP: Ymarfer a Theori.

Defnyddio Tystiolaeth Tystion Arbenigol yn y cymwysterau Ymarfer Lefel 2 a Lefel 3

Mewn sefyllfaoedd lle nad yw aseswr cymwys a chymwysedig yn gallu cael mynediad i weithle'r dysgwr, gall y ganolfan sicrhau cefnogaeth cyflogwr/rheolwr/arweinydd sydd â phrofiad addas sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda'r dysgwr o ddydd i ddydd ac a all felly ymgymryd â rôl Tyst Arbenigol.

Bydd y Tyst Arbenigol yn arsylwi'r dysgwr yn ymarfer, a rhaid i hyn gael ei ddilyn gan drafodaeth broffesiynol o bell rhwng yr aseswr, y dysgwr a'r Tyst Arbenigol. Bydd yr aseswr yn gallu gofyn cwestiynau i'r dysgwr a'r llygad-dyst er mwyn gwneud penderfyniadau ynghylch cymhwysedd.  Yr aseswr fydd yn gyfrifol am wneud y dyfarniad terfynol a byddai'n triongli tystiolaeth.

Dylid defnyddio Tyst Arbenigol a thystiolaeth llygad-dyst fel dewis amgen 'mewn eithafion' yn lle arsylwi gan aseswyr a dim ond lle mae cyfyngiadau Covid-19 yn atal aseswyr rhag cael mynediad at ddibenion asesu y dylid ei ddefnyddio. Mae hyn yn cydymffurfio â'r argymhellion a nodir yn y 'trefniadau hyblyg' Sgiliau Gofal a Datblygu a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Llwybrau ymadael amgen:

Ar gyfer dysgwyr sydd wedi symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 GChDDP: Ymarfer a Theori ond sy'n dal i fod eisiau cwblhau'r cymhwyster Lefel 2:
 • Cafodd nifer yr oriau lleoliad gwaith ei leihau i 196 awr (70% o'r oriau gorfodol a nodir ym manyleb y cymhwyster)
 • Mae aseswyr yn gallu cwblhau trafodaeth ôl-weithredol gyda'r cyflogwr ynghylch parodrwydd i asesu a chadarnhau cymhwysedd uned 200. Bydd hyn yn cyfrif tuag at arsylwadau asesu ffurfiannol.

Cynghorir canolfannau i wneud y canlynol:

 • blaenoriaethu cynllunio pecyn asesu Tasg A-E ar gyfer pedwar cyfle arall i arsylwi'n uniongyrchol neu EWT ar gyfer pob dysgwr
 • peidio â dechrau lleoliadau ar gyfer y cymhwyster Lefel 3 tan ar ôl Pasg 2021
Ar gyfer dysgwyr sydd wedi symud ymlaen i gyflogaeth: 
 • Mae dysgwyr yn gallu trosglwyddo credyd am yr unedau ymarfer i'r cymhwyster Lefel 2 GChDDP Ymarfer a ddyfernir gan City & Guilds
 • Mae aseswyr yn gallu cwblhau trafodaeth ôl-weithredol gyda'r cyflogwr ynghylch parodrwydd i asesu a chadarnhau bod y dysgwr yn barod i gael asesiad crynodol
 • Cynghorir canolfannau i flaenoriaethu pecyn asesu Tasg A-E, gan gynllunio ar gyfer pedwar cyfle ar gyfer arsylwi uniongyrchol neu EWT.
Ar gyfer dysgwyr sydd am gael ardystio eu dysgu a gwblhawyd yn 2019/20 neu 2020/21:
 • Bydd pob dysgwr wnaeth lwyddo yn arholiad Uned 216 ym mis Ionawr 2020 neu a wnaeth lwyddo yn yr arholiad ym mis Ionawr 2021 yn derbyn tystysgrif uned sy'n cydnabod ei gyflawniad yn ffurfiol.
 • Gellir cofrestru dysgwyr am y cymhwyster Llwybrau Mynediad Paratoi i Weithio sy'n cynnwys unedau yn ymwneud â gofal a datblygiad babanod a phlant ifanc.
Cyfnodau Cofrestru:
Cyfnod Agor y cyfnod cofrestru Cau'r cyfnod cofrestru Terfyn amser uwchlwytho i IAMIS Ymweliadau SSAA Dyddiad olaf i brosesu cofrestriadau / newidiadau ar gyfer Craidd Canlyniadau a Awgrymir (tra bod mesurau lliniaru ar waith)
1. Tachwedd 10/09/2020 16/11/2020 18/12/2020 Ionawr 2021 14 Rhagfyr w/c 8 Chwefror
2. Ionawr 08/02/2021 31/03/2021 31/03/2021 Ebrill 2021 24 Mawrth w/c 10 Mai
3. Mehefin 08/05/2021 27/07/2021 27/07/2021 Mehefin/Gorffennaf 2021 20 Gorffennaf 11/12 Awst
4. Awst 08/07/2021 31/08/2021 31/08/2021 Gorffennaf/Awst 2021 24 Awst w/c 6 Medi

CBAC Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Mae arholiad Uned 330 a amserlennwyd ar gyfer Mehefin 2021  wedi'i ohirio tan Hydref 2021. Mae hyn yn golygu y bydd canolfannau'n cael cyfle i gofrestru dysgwyr ar gyfer asesiad yn nhymhorau'r Hydref, Gwanwyn a'r Haf yn 2021/22.  

Carfan 2020-2022 yn unig

Ar ôl casglu data gan bob coleg AB, mae CBAC yn dadansoddi'r cyflwyniadau a bydd yn rhyddhau diweddariad cyn bo hir.

Mae'r dulliau asesu isod ar gael i'r holl ddysgwyr i gefnogi'r unedau ymarfer yn y cymwysterau Lefel 2 a Lefel 3 GChDDP: Ymarfer a Theori:

Defnyddio Profion Tyst Arbenigol yn y cymwysterau Ymarfer Lefel 2 a Lefel 3:

Mewn sefyllfaoedd lle nad yw aseswr cymwys a chymwysedig yn gallu cael mynediad i weithle'r dysgwr, gall y ganolfan sicrhau cefnogaeth cyflogwr/rheolwr/arweinydd sydd â phrofiad addas sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda'r dysgwr o ddydd i ddydd ac a all felly ymgymryd â rôl Tyst Arbenigol.

Bydd y Tyst Arbenigol yn arsylwi'r dysgwr yn ymarfer, a rhaid i hyn gael ei ddilyn gan drafodaeth broffesiynol o bell rhwng yr aseswr, y dysgwr a'r Tyst Arbenigol. Bydd yr aseswr yn gallu gofyn cwestiynau i'r dysgwr a'r llygad-dyst er mwyn gwneud penderfyniadau ynghylch cymhwysedd.  Yr aseswr fydd yn gyfrifol am wneud y dyfarniad terfynol a byddai'n triongli tystiolaeth.

Dylid defnyddio Tyst Arbenigol a thystiolaeth llygad-dyst fel dewis amgen 'mewn eithafion' yn lle arsylwi gan aseswyr a dim ond lle mae cyfyngiadau Covid-19 yn atal aseswyr rhag cael mynediad at ddibenion asesu y dylid ei ddefnyddio. Mae hyn yn cydymffurfio â'r argymhellion a nodir yn y 'trefniadau hyblyg' Sgiliau Gofal a Datblygu a gyhoeddwyd yn ddiweddar’.

Carfan 2021-2023 yn unig

Bydd y Consortiwm yn adolygu effaith pandemig Covid-19 ar oriau'r lleoliad gwaith ar gyfer dysgwyr Lefel 3 GChDDP: Ymarfer a Theori ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2021/22 tra bo'r sefyllfa'n gwella gobeithio.

Cyfnodau Cofrestru:
Cyfnod Agor y cyfnod cofrestru Cau'r cyfnod cofrestru Terfyn amser uwchlwytho i IAMIS Ymweliadau SSAA Dyddiad olaf i brosesu cofrestriadau / newidiadau ar gyfer Craidd Canlyniadau a Awgrymir (tra bod mesurau lliniaru ar waith)
1. Tachwedd 10/09/2020 16/11/2020 18/12/2020 Ionawr 2021 14 Rhagfyr w/c 8 Chwefror
2. Ionawr 08/02/2021 31/03/2021 31/03/2021 Ebrill 2021 24 Mawrth w/c 10 Mai
3. Mehefin 08/05/2021 27/07/2021 27/07/2021 Mehefin/Gorffennaf 2021 20 Gorffennaf 11/12 Awst
4. Awst 08/07/2021 31/08/2021 31/08/2021 Gorffennaf/Awst 2021 24 Awst w/c 6 Medi

City & Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

Diweddariad am Addasiadau Cymwysterau IGC Craidd

Cymhwyster Craidd: Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gael ar gyfer gwasanaeth Prawf yn y Cartref City and Guilds.

O dan y rheolau addasu, mae Cymwysterau Cymru wedi cymeradwyo gwasanaeth Prawf yn y Cartref City and Guilds i’w ddefnyddio ar gyfer y prawf Cwestiynau Amlddewis sy’n ofynnol ar gyfer y Cymhwyster Craidd: Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae hyn yn golygu y gall dysgwyr, ar ôl paratoi’n drylwyr, sefyll y prawf Cwestiynau Amlddewis heb orfod adael eu cartref. I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth Prawf yn y Cartref a sut gall eich canolfan wneud cais am y gwasanaeth hwn, ewch i Cityandguilds.com

O ganlyniad i drafodaethau a gynhaliwyd gyda Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru, City & Guilds a CBAC, mae'r addasiadau ar gyfer y cymwysterau Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd yn cael eu hymestyn tan 31 Awst 2021. Yn ystod y cyfnod hwn, dim ond nifer llai o asesiadau y bydd yn ofynnol i ddysgwyr eu cwblhau er mwyn cyflawni eu cymhwyster Craidd. Gall canolfannau hefyd barhau i gynnig asesiad o gwestiynau'r astudiaeth achos trwy sesiynau holi ac ateb llafar gyda'r dysgwr.  Mae'r addasiadau hyn bellach ar gael i'r holl ddysgwyr sy'n disgwyl cwblhau eu dysgu a chyflawni eu cymhwyster Craidd erbyn 31 Awst 2021, gan gynnwys y rhai sydd wedi ymrestru ar ôl 1 Medi 2020.  

 Rhaid i ganolfannau barhau i gyflwyno'r holl gynnwys ar gyfer y cymwysterau hyn a sicrhau bod dysgwyr wedi'u paratoi'n llawn cyn rhoi cynnig ar bob asesiad. Rydym wedi gweithio gyda'r cyrff dyfarnu, Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru i roi'r trefniadau hyn ar waith er mwyn ymateb i effaith barhaus y pandemig ar ddysgwyr yng Nghymru. Gobeithiwn y bydd yr estyniad hwn yn galluogi cymaint o ddysgwyr â phosibl i symud ymlaen i gam nesaf eu dysgu neu i gyflogaeth.

Gweler y cyswllt isod i Gyhoeddiad Cymwysterau Cymru

Cymwysterau Cymru: Diweddariad Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Cymwysterau City & Guilds:

 • Rhaid i ymgeiswyr sy'n cwblhau'r cymhwyster Craidd Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Llwybr Unigol) gwblhau un asesiad mewnol a'r prawf dewis lluosog yn llwyddiannus neu mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, cwblhau dau asesiad mewnol yn llwyddiannus.

 • Rhaid i ymgeiswyr sy'n cwblhau'r cymhwyster Craidd Iechyd a Gofal Cymdeithasol  (Llwybr Cyfunol) gwblhau dau asesiad mewnol yn llwyddiannus (190 a 193) a'r prawf dewis lluosog neu mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, cwblhau tri asesiad mewnol yn llwyddiannus gan gynnwys 190 a 193.

Mae'r cyfnod adolygu o bythefnos wedi'i lacio am weddill 2020/21.

Ceir rhagor o wybodaeth yn ein dogfen Canllawiau Craidd.

Rhaid i ganolfannau gyflwyno cais yn uniongyrchol i City and Guilds i gynnal sesiynau holi ac ateb ar gyfer asesiadau'r astudiaeth achos mewnol. I wneud cais, dylid llenwi'r ffurflen gais a'i dychwelyd i'r corff dyfarnu perthnasol.

Ffurflen gais – holi ac ateb ar lafar – cymwysterau Craidd yn unig

Dylai canolfannau gynllunio eu hasesiadau er mwyn sicrhau bod digon o amser ar gael i ddysgwyr ailsefyll yr asesiad (os bydd angen) cyn 31 Awst 2021.

Dylai canolfannau gysylltu â hclw.quality@cityandguilds.com i drefnu eu gweithgaredd SSAA.

Ffurflen Cyflwyno Addasiadau ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd ac Ymarfer Lefel 2/Lefel 3 City & Guilds: 

Mae’r ffurflen Cyflwyno Addasiadau ar gael yma.

Dilynwch y camau canlynol i gael mynediad at y broses gyflwyno:

 1. Cysylltwch â’ch Tîm Ansawdd yn Dysgu Iechyd a Gofal Cymru (HCLW) i roi gwybod iddynt eich bod yn bwriadu datblygu eich dysgwyr ar gyfer ardystiad. Defnyddiwch ein cyfeiriad e-bost penodedig quality@cityandguilds.com gan sicrhau eich bod yn cynnwys enw a rhif eich canolfan yn llinell bwnc eich e-bost.

 2. Llwythwch y ffurflen “Cyflwyno Addasiadau” i lawr a’i llenwi gan sicrhau bod yr holl ofynion ar gyfer yr addasiadau a ddewiswyd wedi’u bodloni, yn ôl math o gymhwyster. 

 3. Gallwch ddewis defnyddio system wybodaeth wahanol i rannu’r data hwn gyda ni cyn belled â bod yr holl feysydd a nodwyd wedi’u cynnwys a bod yr wybodaeth wedi cael ei dilysu gan Bennaeth y Ganolfan.

 4. Ar ôl i chi ei llenwi, cyflwynwch yr wybodaeth i’ch Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol

 5. Sylwch y gallai methu â bodloni unrhyw un o’r amodau a’r datganiadau sy’n ofynnol gan bob lliniariad effeithio ar allu City & Guilds i gyflwyno tystysgrifau ac fe allai fod yn gyfystyr â chamwedd.

Cymwysterau Ymarfer Lefel 2 a Lefel 3 City & Guilds

 • City & Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • City & Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion) 
 • City & Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc) 
 • City & Guilds Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer 
 • City & Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

Defnyddio Profion Tyst Arbenigol yn y cymwysterau Ymarfer Lefel 2 a Lefel 3:

Mewn sefyllfaoedd lle nad yw aseswr cymwys a chymwysedig yn gallu cael mynediad i le gwaith y dysgwr, gall y ganolfan sicrhau cefnogaeth cyflogwr/rheolwr/arweinydd sydd â phrofiad addas sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda'r dysgwr o ddydd i ddydd ac a all felly ymgymryd â rôl Tyst Arbenigol.

Bydd y Tyst Arbenigol yn arsylwi'r dysgwr yn ymarfer, a rhaid i hyn gael ei ddilyn gan drafodaeth broffesiynol o bell rhwng yr aseswr, y dysgwr a'r Tyst Arbenigol. Bydd yr aseswr yn gallu gofyn cwestiynau i'r dysgwr a'r llygad-dyst er mwyn gwneud penderfyniadau ynghylch cymhwysedd. Yr aseswr fydd yn gyfrifol am wneud y dyfarniad terfynol a byddai'n triongli tystiolaeth.

Dylid defnyddio Tyst Arbenigol a thystiolaeth llygad-dyst fel dewis amgen 'mewn eithafion' yn lle arsylwi gan aseswyr a dim ond lle mae cyfyngiadau Covid-19 yn atal aseswyr rhag cael mynediad at ddibenion asesu y dylid ei ddefnyddio.  Mae hyn yn cydymffurfio â'r argymhellion a nodir yn y 'trefniadau hyblyg' Sgiliau Gofal a Datblygu a gyhoeddwyd yn ddiweddar. 

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at Powerpoint digwyddiad byw Medi 2020 (sleidiau 14-17) sydd ar gael ar hyn o bryd ar dudalennau'r cymwysterau ar gyfer y cymhwyster Craidd ac Ymarfer o dan y ddewislen DPP.

Ffurflen Cyflwyno Addasiadau ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd ac Ymarfer Lefel 2/Lefel 3 City & Guilds: 

Mae’r ffurflen Cyflwyno Addasiadau ar gael yma.

Dilynwch y camau canlynol i gael mynediad at y broses gyflwyno:

 1. Cysylltwch â’ch Tîm Ansawdd yn Dysgu Iechyd a Gofal Cymru (HCLW) i roi gwybod iddynt eich bod yn bwriadu datblygu eich dysgwyr ar gyfer ardystiad. Defnyddiwch ein cyfeiriad e-bost penodedig quality@cityandguilds.com gan sicrhau eich bod yn cynnwys enw a rhif eich canolfan yn llinell bwnc eich e-bost.

 2. Llwythwch y ffurflen “Cyflwyno Addasiadau” i lawr a’i llenwi gan sicrhau bod yr holl ofynion ar gyfer yr addasiadau a ddewiswyd wedi’u bodloni, yn ôl math o gymhwyster. 

 3. Gallwch ddewis defnyddio system wybodaeth wahanol i rannu’r data hwn gyda ni cyn belled â bod yr holl feysydd a nodwyd wedi’u cynnwys a bod yr wybodaeth wedi cael ei dilysu gan Bennaeth y Ganolfan.

 4. Ar ôl i chi ei llenwi, cyflwynwch yr wybodaeth i’ch Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol

 5. Sylwch y gallai methu â bodloni unrhyw un o’r amodau a’r datganiadau sy’n ofynnol gan bob lliniariad effeithio ar allu City & Guilds i gyflwyno tystysgrifau ac fe allai fod yn gyfystyr â chamwedd.

CBAC Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Addasiadau ar gyfer haf 2021

Lleoliad Gwaith

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys 10 diwrnod o ymgysylltu â'r sector sy'n cynnwys 5 diwrnod o leoliad gwaith gorfodol.

 • Mae'r gofyniad gorfodol i ddysgwyr gael profiad o 5 diwrnod ar leoliad gwaith wedi'i dynnu o'r asesiad yn 2021.
 • Rhaid i ganolfannau sicrhau bod y gofyniad ymgysylltu â'r sector yn aros. Gallai hyn gynnwys gweithwyr proffesiynol yn rhoi darlithoedd/sgyrsiau yn bersonol neu o bell neu'r defnydd o gyfweliadau a recordiwyd ymlaen llaw.
 • Gofynnir i ganolfannau ystyried darparu lleoliadau gwaith mewn bloc yn hwyrach yn y flwyddyn academaidd os yw gofynion ymbellhau cymdeithasol yn cael eu llacio.
Uned 1: Hybu iechyd a llesiant drwy gydol camau bywyd

Arholiad allanol = 40%

Nid oes newidiadau i'r asesiad hwn gan y gellir cyflwyno'r holl gynnwys mewn hyfforddiant wyneb yn wyneb neu o bell.

Bydd arholiadau wedi'u hamserlennu yn cael eu trefnu fel arfer (Ionawr/Mehefin). Os oes cyfnod clo lleol/cenedlaethol sy'n golygu na all arholiadau gael eu sefyll, bydd yr un trefniadau yn berthnasol i'r cymhwyster hwn ag a roddwyd ar waith ar gyfer cymwysterau eraill sydd ag unedau arholiad.

Uned 2: Iechyd a gofal cymdeithasol mewn perthynas â chefnogi darpariaeth sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer gofal person-ganolog

Asesiad di-arholiad mewnol = 60%

Aseiniad 1: Nid oes newid i'r aseiniad hwn.

Bydd dewis o ddwy astudiaeth achos ar gael i ganolfannau ar y dydd Llun cyntaf ym mis Mawrth 2021

Aseiniad 2:

Addasiad: Ni fydd gofyn i ymgeiswyr gwblhau Aseiniad 2: Lleoliad gwaith ac ymgysylltu â'r sector.

Sail resymegol

Bydd tynnu'r gofyniad i ddysgwyr gael profiad o 5 diwrnod mewn lleoliad gwaith yn caniatáu ar gyfer amser addysgu a dysgu ychwanegol er mwyn canolbwyntio ar rannau eraill o'r cymhwyster,  yn gwneud iawn am yr amser addysgu a gollwyd a'r diffyg mynediad i leoliadau addas.

Bydd cynhyrchu pecyn adnoddau i gefnogi dysgwyr ar gyfer Aseiniad 2 a all gyfuno adnodd fideo (os gellir cael gafael ar un, gan na fydd yn bosibl creu adnodd pwrpasol o fewn y cyfyngiadau cyfredol) a chofnod myfyriol ffug, yn caniatáu i ddysgwyr gael mynediad llawn at yr asesiad.

CBAC Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Addasiadau ar gyfer haf 2021

Lleoliad Gwaith

Nid oes gofyniad o ran lleoliad gwaith yn unedau'r Dystysgrif, fodd bynnag

Rhaid i ganolfannau barhau i annog ymgysylltu â'r sector, sy'n gallu cynnwys gweithwyr proffesiynol yn rhoi darlithoedd/sgyrsiau yn bersonol neu o bell neu drwy ddefnyddio cyfweliadau a recordiwyd ymlaen llaw.

Uned 1

Gellir addysgu cynnwys y pwnc yn yr ystafell ddosbarth neu o bell.

Addasiad: Ni fydd gofyn i ymgeiswyr gwblhau Tasg 2:  Pecyn Gwybodaeth

Bydd dewis o ddwy astudiaeth achos ar gael i ganolfannau ar y dydd Llun cyntaf ym mis Mawrth 2021

Uned 2

Ni fydd cynnwys y pwnc yn newid.

Mae'r arholiad wedi'i amserlennu i asesu'r amrediad llawn o gynnwys a drefnwyd ar gyfer mis Mehefin wedi'i ganslo.

Uned 3

Gellir addysgu cynnwys y pwnc yn yr ystafell ddosbarth neu o bell. Nid oes angen unrhyw addasiadau.

Dyfarnu'r cymwysterau CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau yn Haf 2021

Dyfarnu'r cymwysterau CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau yn Haf 2021

Gan fod yr amharu ar addysgu a dysgu a achosir gan bandemig Covid-19 yn parhau, ysgrifennodd Cymwysterau Cymru at ganolfannau  i gadarnhau y bydd y dull o ddyfarnu'r cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau yn cyfateb i’r dull o ddyfarnu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a Gymeradwywyd gan CC yn haf 2021.

Mae hyn yn golygu:

 • bydd cymhwyster y dysgwyr sy'n ardystio eleni yn cael ei ddyfarnu drwy fodel Graddau wedi'u Pennu gan y Ganolfan
 • Mae terfynau amser a rheolaethau asesiadau di-arholiad yn cael eu tynnu. Fodd bynnag, anogir y canolfannau o hyd i gynnal asesu di-arholiad er mwyn adeiladu ar ddysg a sgiliau dysgwyr

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau i ganolfannau fel y gall ymgeiswyr gwblhau asesu di-arholiad o gartref. Rydym hefyd wedi cyhoeddi Llinell Amser i Ganolfannau sy'n cynnig trosolwg o pryd bydd gwybodaeth bellach a deunyddiau ategol yn cael eu cyhoeddi ar gyfer y cymwysterau. Gallwch weld y dogfennau hyn ar dudalen y cymhwyster ar wefan www.dysguiechydagofal.cymru .

Noder, gan na fyddwn yn dyfarnu canlyniadau uned ar gyfer y cymhwyster Lefel 3 Tystysgrif mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau yn Haf 2021 ac felly ddim yn dyfarnu GMU, ni fydd yn bosibl i'r radd a ddyfernir ar gyfer y Dystysgrif gyfrannu at y dyfarniad Diploma yn Haf 2022. Mae hyn yn unol â'r penderfyniadau a wnaed o ran y berthynas rhwng TAG UG a Safon Uwch yn 2022.

Rydym yn parhau i drafod trefniadau ar gyfer dyfarnu'r Diploma yn Haf 2022. Byddwn yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf pan fydd mwy o wybodaeth ar gael.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio