Cyngor Coronafeirws

Deallwn a gwerthfawrogwn fod hwn yn gyfnod arbennig o anodd. Rydym am dawelu eich meddwl wrth i ni barhau i weithio'n agos gyda Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru a rhanddeiliaid eraill y sector. Rydym am sicrhau bod y dysgwyr hynny sydd wedi gweithio'n galed wrth baratoi ar gyfer eu cymwysterau yn cael eu trin yn deg.

Diweddariad Coronafeirws: 13/05/2020 

Mae Cymwysterau Cymru wedi gwneud sawl penderfyniad yn ddiweddar ac ar sail hynny gallwn gadarnhau sut byddwn yn gweithredu i sicrhau nad yw'r dysgwyr hynny a ddylai fod yn cwblhau eu cymwysterau’r haf hwn dan unrhyw anfantais. 

  • City & Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion / Plant a Phobl Ifanc)
  • City & Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion)
  • City & Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Plant a Phobl Ifanc)
  • CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

Dyfernir cymhwyster i ddysgwyr sydd wedi cwblhau eu dysgu ac wedi cwblhau'r nifer penodol o asesiadau'n llwyddiannus, ar sail sicrhau ansawdd allanol gan City & Guilds/CBAC. 

Ffurflenni datganiad dysgwyr
Mae’r ffurflen Datganiad Dysgwyr - Addasu ar gael yma.


CBAC Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Dyfernir cymhwyster i ddysgwyr sydd wedi cwblhau eu dysgu, yn seiliedig ar safoni graddau asesu canolfannau a gyflwynwyd gan yr athro.

CBAC Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori 

Dyfernir cymhwyster i ddysgwyr sydd wedi cwblhau eu lleoliad gwaith ac wedi cwblhau eu huned allanol yn llwyddiannus ym mis Ionawr 2020. 

I ddysgwyr a ddylai fod wedi sefyll eu huned allanol yn haf 2020, caiff trefniadau eu gwneud i ni allu dyfarnu'r cymhwyster unwaith bydd y dysgwr wedi cwblhau ei leoliad gwaith ac unedau ac asesiadau ymarfer perthynol. Dylai'r rhain fod wedi bod yn destun sicrhau ansawdd allanol gan City & Guilds/CBAC. Bydd y broses hon yn cynnwys dyfarnu'r uned allanol yn seiliedig ar safoni'r graddau asesu canolfannau a gyflwynwyd gan athrawon.Ni fydd angen wedyn i'r dysgwyr ddisgwyl tan arholiad mis Ionawr os byddant yn cwblhau eu cydrannau ymarfer yn gynharach.Dylai canolfannau sy'n credu bod ganddyn nhw ddysgwyr yn y categori hwn anfon e-bost at Amy Thomas yn HSCandCC@wjec.co.uk. 

City & Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal

Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
City & Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion) 
City & Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc) 
City & Guilds Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer 
City & Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer 

Ar hyn o bryd mae'n annhebygol y byddwn ni'n gallu dyfarnu cymhwyster i ddysgwyr sydd yn y gweithle. Byddwn yn gallu ardystio os yw'r dysgwr wedi cwblhau'r asesiadau crynodol yn barod. Bydd City & Guilds/CBAC yn cynnal proses sicrhau ansawdd ar y rhain. I fwyafrif y dysgwyr ar y cymwysterau hyn, gall dysgwyr barhau i weithio gyda'u haseswyr er mwyn cynhyrchu tystiolaeth. Oedir y dyfarnu tan y bydd y canolfannau'n ailagor, yr aseswr yn gallu cyflawni'r arsylwadau gofynnol a'r asesiadau crynodol sy'n weddill wedi'u cwblhau.  

Byddwn yn parhau i gydweithio â Cymwysterau Cymru, ynghyd â Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru, lle y bo'n briodol gwneud hynny. Byddwn yn parhau i ystyried y newidiadau y gall fod angen i ni eu gwneud o ran trefniadau asesu unwaith y bydd canolfannau'n ailagor. Rydym am sicrhau bod dysgwyr yn gallu cyflawni eu cymwysterau mor gynnar â phosibl. 

Mae mwy o wybodaeth am y ddau ddull a amlinellir uchod i'w gweld yma. 

Diolch yn fawr i bawb ohonoch am eich cefnogaeth a'ch amynedd yn ystod y cyfnod hynod o heriol hwn i bawb.  

 

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 i'w gweld hefyd ar y gwefannau canlynol:

Tudalen we COVID-19 City & Guilds

Gwefan CBAC

Llywodraeth Cymru

Cymwysterau Cymru

Gofal Cymdeithasol Cymru

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio