Diweddariad Coronafeirws: Medi 2020

Deallwn a gwerthfawrogwn fod hwn yn gyfnod arbennig o anodd. Rydym am dawelu eich meddwl wrth i ni barhau i weithio'n agos gyda Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Addysg a Gwella Iechyd Cymru a rhanddeiliaid eraill y sector. Rydym am sicrhau bod y dysgwyr hynny sydd wedi gweithio'n galed wrth baratoi ar gyfer eu cymwysterau yn cael eu trin yn deg.

Ar hyn o bryd yr ydym yn cwblhau ein dogfen ganllaw i ganolfannau a'r ffurflenni cysylltiedig ar gyfer:

 • Datganiad y dysgwr
 • Cais i ddefnyddio Cwestiwn ac Ateb o bell ar gyfer y tasgau dan reolaeth

Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd & Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Llwybr Unigol a Chyfunol)

Trefniadau ar gyfer dysgwyr a ymrestrwyd acar y rhaglen hyd at 31 Awst 2020 ac y byddant yn cwblhau eu cymhwyster erbyn 18 Rhagfyr 2020

Ar gyfer dysgwyr a ymrestrwyd ac ar y rhaglen ar 31 Awst 2020 ac y byddant yn cwblhau eu cymhwyster erbyn 18 Rhagfyr 2020, y gofynion canlynol sy'n berthnasol:

Cymhwyster CBAC:

 • Rhaid i ymgeiswyr sy'n cwblhau'r cymhwyster Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Craidd gwblhau un asesiad mewnol a'r prawf dewis lluosog yn llwyddiannus Neu mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, cwblhau dau asesiad mewnol yn llwyddiannus

Hefyd rydym wedi llacio’r rheol o bythefnos ar gyfer cyfnod adolygu’r asesiad mewnol.

Ceir rhagor o wybodaeth yn ein dogfen Canllawiau Craidd.

Dylai canolfannau gynllunio eu hasesiadau er mwyn sicrhau bod digon o amser ar gael i ddysgwyr ailsefyll y cymhwyster (os bydd angen) cyn 18 Rhagfyr 2020.

Dyddiad Cau Cofrestru: 16/11/20
Dyddiad Cau llwytho IAMIS i fyny: 18/12/20

Cymwysterau City & Guilds:

 • Rhaid i ymgeiswyr sy'n cwblhau'r cymhwyster Craidd Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Llwybr Unigol) gwblhau un asesiad mewnol a'r prawf dewis lluosog yn llwyddiannus neu mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, cwblhau dau asesiad mewnol yn llwyddiannus

 • Rhaid i ymgeiswyr sy'n cwblhau'r Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd (Llwybr Cyfunol) gwblhau dau asesiad mewnol yn llwyddiannus (190 a 193) a'r prawf dewis lluosog neu mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, cwblhau tri asesiad mewnol yn llwyddiannus gan gynnwys 190 a 193.

Hefyd rydym wedi llacio’r rheol o bythefnos ar gyfer cyfnod adolygu’r asesiad mewnol.

Ceir rhagor o wybodaeth yn ein dogfen Canllawiau Craidd.

Dylai canolfannau gynllunio eu hasesiadau er mwyn sicrhau bod digon o amser ar gael i ddysgwyr ailsefyll y cymhwyster (os bydd angen) cyn 18 Rhagfyr 2020.

Dylai canolfannau gysylltu â hclw.quality@cityandguilds.com i drefnu eu gweithgaredd Prawf Dewis Lluosog ar gyfer y garfan hon o ddysgwyr erbyn 18 Rhagfyr 2020.

Trefniadau ar gyfer POB dysgwr arall:

 • unrhyw ddysgwyr a ymrestrwyd sydd heb gwblhau erbyn 18 Rhagfyr 2020
 • dysgwyr newydd a ymrestrwyd ar ôl 1 Medi 2020. 

Bydd gofyn i bob dysgwr y mae'r ystodau dyddiadau uchod yn berthnasol iddynt gwblhau'r holl asesiadau'n llwyddiannus fel y'u cyhoeddir ym manylebau'r cymwysterau. Mae hyn yn golygu:

 • tri asesiad mewnol a'r prawf dewis lluosog ar gyfer Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Craidd neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd (Llwybr Unigol)

 • pum asesiad mewnol a'r prawf dewis lluosog ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd (Llwybr Cyfunol)

Ceir rhagor o wybodaeth yn ein dogfen Canllawiau Craidd.

CBAC Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Addasiadau ar gyfer Haf 2021:

Cyfeiriwch at PowerPoint digwyddiad byw Medi 2020 i gael rhagor o wybodaeth.

CBAC Lefel 2 a Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Cyfeiriwch at y PowerPoint digwyddiad byw Medi 2020 i gael rhagor o wybodaeth. Noder bod elfen ymarfer y cymwysterau hyn yn cyd-fynd â’r canllawiau ar gyfer y cymwysterau ymarfer annibynnol.

Os nad yw dysgwr 2019/20 wedi'i gwblhau erbyn 18/12/20, gall barhau i weithio tuag at ei gymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori. Mae'r arholiad wedi'i amserlennu ar gyfer Uned 216 ar gael ym mis Ionawr a mis Mehefin 2021 a gall asesiadau cymhwysedd ar gyfer unedau ymarfer ailddechrau pan fydd lleoliadau gwaith yn caniatáu hynny.

Lefel 2 GChDDP Uned 216 Datganiad Pennaeth y Ganolfan

Ar gyfer dysgwyr nad ydynt wedi symud ymlaen i ddysgu pellach ac sy'n aros ar hyn o bryd i gwblhau Lefel 2 GChDDP: Ymarfer a Theori:

 • Bydd yr oriau lleoliad gwaith yn gostwng i 196 awr (70% o'r oriau gorfodol a nodir ym manyleb y cymhwyster)
 • Bydd aseswyr yn gallu cwblhau trafodaeth ôl-weithredol gyda'r cyflogwr ynghylch parodrwydd i asesu a chadarnhau cymhwysedd uned 200. Bydd hyn yn cyfrif tuag at arsylwadau asesu ffurfiannol.

Cynghorir canolfannau i:

 • blaenoriaethu rhoi dysgwyr mewn lleoliad gwaith i gwblhau'r oriau a/neu asesiadau rhagorol sy'n weddill
 • blaenoriaethu pecyn asesu Tasg A-E ar ddiwrnodau lleoliad, gan gynllunio pedwar cyfle arall ar gyfer arsylwi uniongyrchol neu dystiolaeth llygad-dyst (EWT) ar gyfer pob dysgwr
 • cofrestru dysgwyr ar gyfer arholiad Uned 216 ym mis Ionawr (os yw'n berthnasol)
 • Lleihau nifer yr unedau sy'n benodol i oedran er mwyn:
  • Lleihau'r angen am leoliadau lluosog
  • Symleiddio'r daith asesu
  • Symleiddio'r gwaith o ddatblygu hyder a chymhwysedd
  • Rhyddhau cyfleoedd lleoliad gwaith i fwy o ddysgwyr

Ar gyfer dysgwyr sydd wedi symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 GChDDP: Ymarfer a Theori ond sy'n dal i fod eisiau cwblhau'r cymhwyster Lefel 2:

 • Bydd yr oriau lleoliad gwaith yn gostwng i 196 awr (70% o'r oriau gorfodol a nodir ym manyleb y cymhwyster)
 • Bydd aseswyr yn gallu cwblhau trafodaeth ôl-weithredol gyda'r cyflogwr ynghylch parodrwydd i asesu a chadarnhau cymhwysedd uned 200. Bydd hyn yn cyfrif tuag at arsylwadau asesu ffurfiannol.

Cynghorir canolfannau i:

 • blaenoriaethu cynllunio pecyn asesu Tasg A-E ar gyfer pedwar cyfle arall i arsylwi'n uniongyrchol neu EWT ar gyfer pob dysgwr
 • peidio â dechrau lleoliadau ar gyfer y cymhwyster Lefel 3 tan ar ôl Pasg 2021

Byddwn yn adolygu'r effaith y mae'r amser ychwanegol sydd ei angen i gwblhau oriau lleoliadau gwaith Lefel 2 yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21 wedi'i chael ar oriau lleoliad gwaith Lefel 3 ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2020/21.

Ar gyfer dysgwyr sydd wedi symud ymlaen i gyflogaeth 

 • Bydd dysgwyr yn gallu trosglwyddo credyd am yr unedau ymarfer i'r cymhwyster Lefel 2 GChDDP Ymarfer a Theori a ddyfernir gan City & Guilds
 • Bydd aseswyr yn gallu cwblhau trafodaeth ôl-weithredol gyda'r cyflogwr ynghylch parodrwydd i asesu a chadarnhau bod y dysgwr yn barod i gael asesiad crynodol

Cynghorir canolfannau i flaenoriaethu pecyn asesu Tasg A-E, gan gynllunio ar gyfer pedwar cyfle ar gyfer arsylwi uniongyrchol neu EWT.

Cymwysterau Ymarfer Lefel 2 a Lefel 3 City & Guilds

 • City & Guilds Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • City & Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion) 
 • City & Guilds Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc) 
 • City & Guilds Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer 
 • City & Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

Defnyddio Profion Tyst Arbenigol yn y cymwysterau Ymarfer Lefel 2 a Lefel 3:

Mewn sefyllfaoedd lle nad yw aseswr cymwys a chymwysedig yn gallu cael mynediad i le gwaith y dysgwr, gall y ganolfan sicrhau cefnogaeth cyflogwr/rheolwr/arweinydd sydd â phrofiad addas sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda'r dysgwr o ddydd i ddydd ac a all felly ymgymryd â rôl Tyst Arbenigol.

Bydd y Tyst Arbenigol yn arsylwi'r dysgwr yn ymarfer, a rhaid i hyn gael ei ddilyn gan drafodaeth broffesiynol o bell rhwng yr aseswr, y dysgwr a'r Tyst Arbenigol. Bydd yr aseswr yn gallu gofyn cwestiynau i'r dysgwr a'r llygad-dyst er mwyn gwneud penderfyniadau ynghylch cymhwysedd. Yr aseswr fydd yn gyfrifol am wneud y dyfarniad terfynol a byddai'n triongli tystiolaeth.

Dylid defnyddio Tyst Arbenigol a thystiolaeth llygad-dyst fel dewis amgen 'mewn eithafion' yn lle arsylwi gan aseswyr a dim ond lle mae cyfyngiadau Covid-19 yn atal aseswyr rhag cael mynediad at ddibenion asesu y dylid ei ddefnyddio.  Mae hyn yn cydymffurfio â'r argymhellion a nodir yn y 'trefniadau hyblyg' Sgiliau Gofal a Datblygu a gyhoeddwyd yn ddiweddar. 

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at Powerpoint digwyddiad byw Medi 2020 (sleidiau 14-17) sydd ar gael ar hyn o bryd ar dudalennau'r cymwysterau ar gyfer y cymhwyster Craidd ac Ymarfer o dan y ddewislen DPP.

Ffurflen Cyflwyno Addasiadau ar gyfer cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd ac Ymarfer Lefel 2/Lefel 3 City & Guilds: 

Mae’r ffurflen Cyflwyno Addasiadau ar gael yma.

Dilynwch y camau canlynol i gael mynediad at y broses gyflwyno:

 1. Cysylltwch â’ch Tîm Ansawdd yn Dysgu Iechyd a Gofal Cymru (HCLW) i roi gwybod iddynt eich bod yn bwriadu datblygu eich dysgwyr ar gyfer ardystiad. Defnyddiwch ein cyfeiriad e-bost penodedig quality@cityandguilds.com gan sicrhau eich bod yn cynnwys enw a rhif eich canolfan yn llinell bwnc eich e-bost.

 2. Llwythwch y ffurflen “Cyflwyno Addasiadau” i lawr a’i llenwi gan sicrhau bod yr holl ofynion ar gyfer yr addasiadau a ddewiswyd wedi’u bodloni, yn ôl math o gymhwyster. 

 3. Gallwch ddewis defnyddio system wybodaeth wahanol i rannu’r data hwn gyda ni cyn belled â bod yr holl feysydd a nodwyd wedi’u cynnwys a bod yr wybodaeth wedi cael ei dilysu gan Bennaeth y Ganolfan.

 4. Ar ôl i chi ei llenwi, cyflwynwch yr wybodaeth i’ch Swyddog Sicrhau Ansawdd Allanol

 5. Sylwch y gallai methu â bodloni unrhyw un o’r amodau a’r datganiadau sy’n ofynnol gan bob lliniariad effeithio ar allu City & Guilds i gyflwyno tystysgrifau ac fe allai fod yn gyfystyr â chamwedd.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio