Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

Lefel 5

Mae'n ofynnol i ddysgwyr fod wedi cwblhau cymhwyster Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant cyn dechrau'r cymhwyster Lefel 5 Ymarfer hwn.

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Cymhwyster sy'n seiliedig ar ymarfer yw hwn i'r sawl sydd â phrofiad mewn rôl arwain neu reoli yn y sector Gofal Plant. Lluniwyd y cymhwyster hwn i helpu dysgwyr 19 oed a hŷn i ymarfer fel arweinwyr a rheolwyr yn y sector. Mae'n arbennig o berthnasol i'r sawl sy'n rheoli darpariaeth Dechrau'n Deg, neu i'r sawl sy'n cyflwyno'r cwricwlwm i blant 3-7 mlwydd oed mewn lleoliadau Cyfnod Sylfaen yng Nghymru. Mae hefyd yn addas ar gyfer:

 • dysgwyr sydd wedi cwblhau'r cymhwyster Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant
 • dysgwyr sydd wedi cwblhau hen gymhwyster perthnasol a restrwyd yn 'Fframwaith Cymwysterau Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant wedi'i Reoleiddio yng Nghymru' – Gofal Cymdeithasol Cymru yn llwyddiannus

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae'r cynnwys yn cael ei benderfynu'n derfynol o hyd. Bydd yn cynnwys meysydd dysgu sy'n orfodol ac yn ddewisol. Mae'r themâu canlynol yn debygol o gael eu cynnwys:

 •  ymarfer proffesiynol
 • arwain a rheoli yn y meysydd canlynol:
  • diogelu
  • perfformiad tîm
  • ansawdd darpariaeth
  • iechyd a diogelwch

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Bydd strwythur terfynol y cymhwyster yn cael ei gadarnhau'n fuan.


Bydd y cymhwyster yn cynnwys unedau gorfodol a dewisol. Caiff ei asesu'n allanol gan ddefnyddio project busnes, portffolio a thrafodaeth broffesiynol.

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol a sefydliadau addysg uwch er mwyn archwilio llwybrau dilyniant a hyfforddiant proffesiynol er mwyn cynnig cyfleoedd astudio pellach i ddysgwyr.

Cysylltwch â ni


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Does dim dogfennau ar gael ar gyfer y gymhwyster yma ar hyn o bryd.

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau
i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio