Ymarferwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Lefel 4

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Nod y cymhwyster hwn yw datblygu'r wybodaeth, dealltwriaeth, ymddygiadau a sgiliau sy'n sail i rôl ymarferwr gwasanaethau cymdeithasol. 

Mae'r cymhwyster hwn wedi cael ei ddatblygu ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol yn y sector, gan gynnwys Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

Mae'r cymhwyster yn seiliedig ar ymarfer ac yn asesu gwybodaeth ac ymarfer dysgwyr. Mae wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr mewn amgylchedd dysgu seiliedig ar waith, addysg bellach ac addysg uwch. 

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i feithrin y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni rôl ymarferwr gwasanaethau cymdeithasol.

Strwythur y cymhwyster

Er mwyn ennill cymhwyster Lefel 4 Ymarferwr Gwasanaethau Cymdeithasol, rhaid i ddysgwyr gyflawni 120 credyd o leiaf o'r grŵp Gorfodol.

440 Deall deddfwriaeth yng nghyd-destun rôl Ymarferwr Gwasanaethau Cymdeithasol
441 Ymarfer proffesiynol
442 Deall damcaniaethau a modelau a'u perthynas ag ymarfer person/plentyn-ganolog a dulliau seiliedig ar hawliau
443 Deall ffactorau sy'n cyfrannu at yr angen i unigolion a/neu ofalwyr gael gofal a chymorth
444 Cefnogi'r broses asesu a chynllunio gofal a chymorth
445 Diogelu unigolion

Asesu

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

  • portffolio o dystiolaeth
  • arsylwi ar ymarfer yn uniongyrchol
  • cyfrif myfyriol o ymarfer
  • cyfrif sy'n gysylltiedig â deddfwriaeth
  • trafodaeth broffesiynol

Mae'r asesiadau wedi cael eu dylunio i'r ymgeiswyr ddangos eu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau o ran y cynnwys gorfodol. Mae'r asesiadau yn cwmpasu ystod o elfennau ysgrifenedig er mwyn adlewyrchu gwybodaeth a dealltwriaeth, yn ogystal ag elfennau ymarfer sy'n cynnwys arsylwi ar ymarfer dysgwyr yn uniongyrchol er mwyn cadarnhau eu cymhwysedd yn y sgiliau ymarferol.

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Mae'r cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i gamu ymlaen mewn gyrfa neu i astudio ymhellach ar lefel uwch, yn amodol ar bolisïau derbyn sefydliadau addysg uwch unigol 

I gael rhagor o wybodaeth am y gofynion ar gyfer gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gynnwys swyddi penodol, gweler y ‘Fframwaith cymwysterau ar gyfer gofal cymdeithasol a gofal plant rheoledig yng Nghymru’ sydd ar gael ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Dewch o hyd i ganolfan

Cysylltwch â ni

Dysgwyr/Canolfannau Newydd


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Canolfannau Presennol


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0000 (opsiwn 6)

Dogfennau Allweddol

Llawlyfr y Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn asesu

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio