Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lefel 4

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Nod y cymhwyster hwn yw datblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth, yr ymddygiadau a'r sgiliau sy'n sail i Ymarfer Proffesiynol yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae'r cymhwyster hwn wedi'i ddatblygu mewn cydweithrediad agos â rhanddeiliaid sector allweddol, yn cynnwys Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

Mae'r cymhwyster yn seiliedig ar ymarfer ac yn asesu gwybodaeth ac ymarfer dysgwyr. Lluniwyd y cymhwyster ar gyfer dysgwyr mewn dysgu seiliedig ar waith, addysg bellach ac addysgu uwch.

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnig datblygiad i ddysgwyr sydd wedi cwblhau unrhyw un o'r cymwysterau canlynol:

 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc).

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i feithrin y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer ymarfer proffesiynol mewn lleoliadau iechyd neu ofal cymdeithasol.

Strwythur y cymhwyster

Er mwyn cyflawni Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Arwain cymorth ar gyfer lleihau ymarfer cyfyngol drwy ddulliau cadarnhaol ar gyfer ymddygiad), mae'n rhaid i ddysgwyr ennill

 • O leiaf 63 credyd o'r grŵp Gorfodol.

Rhif yr Uned

Teitl yr Uned
410 Deddfwriaeth, damcaniaethau a modelau o ymarfer person-ganolog / plentyn-ganolog
420 Ymarfer proffesiynol
421 Arwain cefnogaeth i leihau arferion cyfyngol drwy ddulliau cadarnhaol i gefnogi ymddygiad


Er mwyn cyflawni Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Arwain ymarfer gydag unigolion sy'n byw gydag afiechyd meddwl) mae'n rhaid i ddysgwyr ennill

 • O leiaf 62 credyd o'r grŵp Gorfodol.
Rhif yr Uned Teitl yr Uned
410 Deddfwriaeth, damcaniaethau a modelau o ymarfer person-ganolog / plentyn-ganolog
420 Ymarfer proffesiynol
422 Arwain ymarfer gydag unigolion sy'n byw gydag afiechyd meddwl


Er mwyn cyflawni Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Arwain ymarfer gydag unigolion sy'n byw gyda dementia), mae'n rhaid i ddysgwyr ennill

 • O leiaf 65 credyd o'r grŵp Gorfodol.
Rhif yr Uned Teitl yr Uned
410 Deddfwriaeth, damcaniaethau a modelau o ymarfer person-ganolog / plentyn-ganolog
420 Ymarfer proffesiynol
423 Arwain ymarfer gydag unigolion sy'n byw gyda dementia


Er mwyn cyflawni Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Arwain ymarfer gydag unigolion sy'n byw gydag anabledd dysgu/awtistiaeth) mae'n rhaid i ddysgwyr ennill

 • O leiaf 65 credyd o'r grŵp Gorfodol.
Rhif yr Uned Teitl yr Uned
410 Deddfwriaeth, damcaniaethau a modelau o ymarfer person-ganolog / plentyn-ganolog
420 Ymarfer proffesiynol
424 Arwain ymarfer gydag unigolion sy'n byw gydag anabledd dysgu/awtistiaeth


Er mwyn cyflawni Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Arwain ymarfer ar gyfer plant a phobl ifanc anabl) mae'n rhaid i ddysgwyr ennill

 • O leiaf 63 credyd o'r grŵp Gorfodol.
Rhif yr Uned Teitl yr Uned
410 Deddfwriaeth, damcaniaethau a modelau o ymarfer person-ganolog / plentyn-ganolog
420 Ymarfer proffesiynol
425 Arwain ymarfer ar gyfer plant a phobl ifanc anabl


Er mwyn cyflawni Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Arwain ymarfer ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal) mae'n rhaid i ddysgwyr ennill

 • O leiaf 62 credyd o'r grŵp Gorfodol.
Rhif yr Uned Teitl yr Uned
410 Deddfwriaeth, damcaniaethau a modelau o ymarfer person-ganolog / plentyn-ganolog
420 Ymarfer proffesiynol
426 Arwain ymarfer ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal


Er mwyn cyflawni Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Arwain ymarfer gyda theuluoedd/gofalwyr) mae'n rhaid i ddysgwyr ennill

 • O leiaf 65 credyd o'r grŵp Gorfodol.
Rhif yr Uned Teitl yr Uned
410 Deddfwriaeth, damcaniaethau a modelau o ymarfer person-ganolog / plentyn-ganolog
420 Ymarfer proffesiynol
427  Arwain ymarfer gyda theuluoedd a gofalwyr

 

Asesu

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • portffolio o dystiolaeth
 • prosiect sy'n cynnwys cyfres o dasgau ysgrifenedig, arsylwi ymarfer yn uniongyrchol a thrafodaeth broffesiynol

Mae'r asesiadau hyn wedi'u cynllunio i ymgeiswyr ddangos eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a'u sgiliau o'r unedau gorfodol a chynnwys eu llwybr dewisol. Mae'r asesiadau'n cwmpasu amrywiaeth o elfennau ysgrifenedig i adlewyrchu gwybodaeth a dealltwriaeth, yn ogystal ag elfennau ymarfer sy'n cynnwys arsylwi ymarfer dysgwyr yn uniongyrchol er mwyn cadarnhau eu bod yn meddu ar y sgiliau ymarferol sy'n ofynnol ar gyfer cynnwys eu llwybr dewisol.

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Mae'r cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ar lefel uwch. 

I gael rhagor o wybodaeth am y gofynion ar gyfer gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gynnwys swyddi penodol, gweler y ‘Fframwaith cymwysterau ar gyfer gofal cymdeithasol a gofal plant rheoledig yng Nghymru’ sydd ar gael ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Dewch o hyd i ganolfan

Cysylltwch â ni

Dysgwyr/Canolfannau Newydd


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930801

Canolfannau Presennol


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930800

Dogfennau Allweddol

Pecyn Asesu

Gweld y ddogfen

Llawlyfr y Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Parodrwydd Canolfannau

Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Enghraifft Asesu

8040-08_HSC_Task Biii_Version A_150221_Welsh

8040-08_HSC_Task Biii_Version B_150221_Welsh

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Recordiadau Gweminar

Event Link
Gweminar - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld
Holi ac ateb - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld
Gweminar - Rhwydwaith y Gaeaf: Cyfres o Gymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Rhwydwaith y Gaeaf: Cyfres o Gymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 Cliciwch yma i weld


I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio