Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lefel 4

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Cymhwyster sy'n seiliedig ar wybodaeth yw hwn a luniwyd ar gyfer dysgwyr sy'n awyddus i weithio fel rheolwyr ond nad ydynt eto'n gweithio fel arweinwyr a rheolwyr yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae'n addas ar gyfer y canlynol:

 • dysgwyr sydd wedi cwblhau Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, neu gymhwyster cyfatebol, yn llwyddiannus
 • dysgwyr sydd wedi cwblhau Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion), neu gymhwyster cywerth cydnabyddedig
 • dysgwyr sydd wedi cwblhau Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc), neu gymhwyster cywerth cydnabyddedig
 • dysgwyr sydd wedi cwblhau TAG Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yn llwyddiannus

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae'r cymhwyster Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y Maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnwys y tair uned ganlynol:

 • Deddfwriaeth, damcaniaethau a modelau ymarfer person/plentyn-ganolog
 • Fframweithiau damcaniaethol ar gyfer arwain a rheoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
 • Arwain a rheoli perfformiad tîm effeithiol mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Strwythur y cymhwyster

Er mwyn ennill cymhwyster Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, rhaid i ddysgwyr gyflawni cyfanswm o 60 credyd. Mae pob uned yn y cymhwyster hwn yn orfodol.

Asesu

Caiff y cymhwyster Paratoi i Arwain a Rheoli yn y Maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei
asesu drwy gyfuniad o asesu mewnol ac allanol.

Ar gyfer yr asesiad allanol rhaid i ddysgwyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • Project sy'n cynnwys adroddiad ysgrifenedig, cyflwyniad a thrafodaeth sy'n seiliedig ar newid arfaethedig i ymarfer

Ar gyfer yr asesiad mewnol, rhaid i ddysgwyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • Cyfres o dasgau, sy'n cynnwys ymatebion llafar ac ysgrifenedig

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Mae'r cymhwyster Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn darparu'r wybodaeth y mae rheolwyr ei angen i gymryd y cam cyntaf tuag at rôl arwain, gan gefnogi dilyniant llorweddol a fertigol i'r canlynol:

 • Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Lefel 5 Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer

Ystyrir cyfleoedd astudio pellach a hyfforddiant proffesiynol gyda phrifysgolion ledled Cymru.

Dewch o hyd i ganolfan

Cysylltwch â ni

Dysgwyr/Canolfannau Newydd


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930801

Canolfannau Presennol


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930800

Dogfennau Allweddol

Llawlyfr y Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Asesu

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Tasg C - Pecyn Asesu Sampl

Tasg F - Pecyn Asesu Sampl

8040-09_HSC_Task C_Version A_110221_Welsh

8040-09_HSC_Task C_Version B_110221_Welsh

8040-09_HSC_Task F_Version A_110221_Welsh

8040-09_HSC_Task F_Version B_110221_Welsh

Digwyddiad Parodrwydd Canolfan - Deunyddiau Hyfforddi Mynychwyr - Gwanwyn 2020

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Recordiadau Gweminar

Event Link
Gweminar - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld
Holi ac ateb - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld
Gweminar - Rhwydwaith y Gaeaf: Cyfres o Gymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Rhwydwaith y Gaeaf: Cyfres o Gymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 Cliciwch yma i weld
Gweminar - Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli ym Maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Dosbarthiadau meistr 1 (Uned 410: Deddfwriaeth, damcaniaethau a modelau ymarfer person/plentyn-ganolog) Cliciwch yma i weld
Gweminar - Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli ym Maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Dosbarthiadau meistr 2 (Uned 411: Fframweithiau damcaniaethol ar gyfer arwain a rheoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol) Cliciwch yma i weld
Gweminar - Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arwain a Rheoli ym Maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Dosbarthiadau meistr 3 (Unit 412: Arwain a rheoli perfformiad tîm effeithiol mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol) Cliciwch yma i weld


I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio