Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Lefel 4

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Cymhwyster sy'n seiliedig ar wybodaeth yw hwn ar gyfer staff profiadol sydd am ddatblygu eu potensial fel arweinwyr er mwyn symud ymlaen i rôl arwain a rheoli yn y sector Gofal Plant. Gan ei fod yn seiliedig ar wybodaeth, gall dysgwyr gwblhau'r cymhwyster hwn cyn iddynt gyrraedd lefel rôl arwain.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer:

 • dysgwyr sydd wedi cwblhau'r cymwysterau canlynol neu'r hyn y cydnabyddir sy'n gyfwerth â nhw'n llwyddiannus:
  • Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer
  • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer
  • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
  • hen gymhwyster a restrwyd yn Fframwaith Cymwysterau Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant wedi'i Reoleiddio yng Nghymru – Gofal Cymdeithasol Cymru

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae'r cymhwyster Lefel 4: Paratoi i Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yn cynnwys y tair uned ganlynol:

 • Arwain ymarfer plentyn-ganolog
 • Fframweithiau damcaniaethol ar gyfer arwain a rheoli
 • Deall sut I arwain a rheoli perfformiad tim effeithiol

Strwythur y cymhwyster

Er mwyn ennill cymhwyster Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant, rhaid i ddysgwyr gyflawni cyfanswm o 60 credyd. Mae pob uned yn y cymhwyster hwn yn orfodol.

Asesu

Caiff y cymhwyster Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei
asesu drwy gyfuniad o asesu mewnol ac allanol.

Ar gyfer yr asesiad allanol rhaid i ddysgwyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • Project sy'n cynnwys cyfres o dasgau, yn seiliedig ar newid arfaethedig i ymarfer

Ar gyfer yr asesiad mewnol, rhaid i ddysgwyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • Cyfres o dasgau, sy'n cynnwys ymatebion llafar ac ysgrifenedig

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Mae Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant yn rhoi'r wybodaeth i helpu rheolwyr gymryd eu cam cyntaf tuag at rôl arwain, ac er mwyn symud ymlaen i:

 • Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant
 • Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer: ar yr amod bod y dysgwr mewn rôl swydd addas

Ystyrir cyfleoedd astudio pellach a hyfforddiant proffesiynol gyda phrifysgolion ledled Cymru.

Cysylltwch â ni

Dysgwyr/Canolfannau Newydd


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Canolfannau Presennol


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0000 (opsiwn 6)

Dogfennau Allweddol

Llawlyfr y Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Asesu

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau
i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio