Eiriolaeth Annibynnol

Lefel 4

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Nod y cymhwyster hwn yw datblygu'r wybodaeth, dealltwriaeth, ymddygiadau a sgiliau sy'n sail i rolau eirioli annibynnol.

Mae'r cymhwyster hwn wedi cael ei ddatblygu ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol yn y sector, gan gynnwys Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

Mae'r cymhwyster yn seiliedig ar ymarfer ac yn asesu gwybodaeth ac ymarfer dysgwyr. Mae wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr mewn amgylchedd dysgu seiliedig ar waith, addysg bellach ac addysg uwch. 

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i feithrin y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni rôl eirioli annibynnol.

Strwythur y cymhwyster

Er mwyn ennill cymhwyster Lefel 4 Eirioli Annibynnol, rhaid i ddysgwyr gyflawni:

  • 41 credyd o leiaf o'r grŵp Gorfodol.
  • 11 credyd o leiaf o'r grŵp Dewisol.
Grŵp Gorfodol
Rhif yr Uned Teitl yr Uned ODA Credyd
428 Darparu eiriolaeth annibynnol – egwyddorion ac ymarfer 154 32
429 Deall deddfwriaeth yng nghyd-destun eirioli annibynnol 55 9

Optional Group
Rhif yr Uned Teitl yr Uned ODA Credyd
430 Eiriolaeth annibynnol gydag oedolion 10 11
431 Eiriolaeth annibynnol gyda phlant a phobl ifanc 20 13
432 Eiriolaeth iechyd meddwl annibynnol 35 13
433 Eiriolaeth galluedd meddyliol annibynnol 40 17

Asesu

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

  • portffolio o dystiolaeth
  • cyfrif sy'n gysylltiedig â deddfwriaeth
  • arsylwi ar ymarfer yn uniongyrchol
  • cyfrif myfyriol o ymarfer
  • trafodaeth broffesiynol

Mae'r asesiadau wedi cael eu dylunio i'r ymgeiswyr ddangos eu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau o ran yr unedau gorfodol a chynnwys eu dewis lwybr. Mae'r asesiadau yn cwmpasu ystod o elfennau ysgrifenedig er mwyn adlewyrchu gwybodaeth a dealltwriaeth, yn ogystal ag elfennau ymarfer sy'n cynnwys arsylwi ar ymarfer dysgwyr yn uniongyrchol er mwyn cadarnhau eu cymhwysedd yn y sgiliau ymarferol sydd eu hangen ym maes eirioli annibynnol.

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Mae'r cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i gamu ymlaen mewn gyrfa neu i astudio ymhellach ar lefel uwch. 

I gael rhagor o wybodaeth am y gofynion ar gyfer gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gynnwys swyddi penodol, gweler y ‘Fframwaith cymwysterau ar gyfer gofal cymdeithasol a gofal plant rheoledig yng Nghymru’ sydd ar gael ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Dewch o hyd i ganolfan

Cysylltwch â ni

Dysgwyr/Canolfannau Newydd


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Canolfannau Presennol


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0000 (opsiwn 6)

Dogfennau Allweddol

Llawlyfr y Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Asesu

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio