Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant gydag Arbenigedd

Lefel 4

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Cymhwyster sy'n seiliedig ar ymarfer i hwn ar gyfer staff profiadol sydd am gyfoethogi ac ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau sydd ganddynt mewn maes Gofal Plant penodol sy'n berthnasol i'w lleoliad gwaith. Mae angen i ddysgwyr fod mewn swydd berthnasol er mwyn astudio'r cymhwyster hwn, oherwydd ni all gael ei astudio ar leoliad profiad gwaith. Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer:

  • staff profiadol sy'n gweithio yn y sector Gofal Plant sydd am estyn eu sgiliau a'u gwybodaeth mewn maes ymarfer penodol
  • dysgwyr sydd wedi cwblhau'r naill neu'r llall o'r canlynol yn llwyddiannus:
    • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer
    • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
  • dysgwyr sydd wedi cwblhau hen gymhwyster a restrwyd yn 'Fframwaith Cymwysterau Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant wedi'i Reoleiddio yng Nghymru' – Gofal Cymdeithasol Cymru yn llwyddiannus

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae'r cymhwyster yn cynnig y cyfle i wella sgiliau'r dysgwr drwy ddefnyddio amrywiaeth o unedau sy'n briodol i faes ymarfer, ymagwedd neu fodel ymyrraeth penodol. Mae'r unedau sydd ar gael yn cael eu penderfynu'n derfynol o hyd, ar y cyd â rhanddeiliaid a'r sector Gofal Plant sy'n rhan o'r broses o ddatblygu cymwysterau.

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Bydd strwythur terfynol y cymhwyster yn cael ei gadarnhau'n fuan.


Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys asesiadau mewnol ac allanol. Defnyddir portffolio o dystiolaeth fel dull asesu mewnol sy'n cynnwys arsylwi ymarfer yn uniongyrchol wedi'i gefnogi gan dasgau adfyfyriol a phroject cyfannol yw'r asesiad allanol.

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Mae'r cymhwyster yn cydnabod sgiliau arbenigol ar gyfer symud ymlaen i:

  • astudio ymhellach mewn maes ymarfer Gofal Plant
  • Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant (efallai y caiff y teitl hwn ei newid)

Ystyrir cyfleoedd astudio pellach a hyfforddiant proffesiynol gyda phrifysgolion ledled Cymru.

Cysylltwch â ni


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Does dim dogfennau ar gael ar gyfer y gymhwyster yma ar hyn o bryd.

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau
i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio