Lleoli Oedolion/ Cysylltu Bywydau

Lefel 4

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Nod y cymhwyster hwn yw datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth, ymddygiadau a sgiliau gweithwyr sy'n gyfrifol am gefnogi lleoliadau/trefniadau cysylltu bywydau a Gofalwyr Lleoli Oedolion/Cysylltu Bywydau.

Mae'r cymhwyster hwn wedi cael ei ddatblygu ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol yn y sector, gan gynnwys Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

Mae'r cymhwyster yn seiliedig ar ymarfer ac yn asesu gwybodaeth ac ymarfer dysgwyr. Mae wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr sy'n ymgymryd â dysgu seiliedig ar waith, addysg bellach ac addysg uwch.

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni rôl sy'n cefnogi lleoliadau/trefniadau cysylltu bywydau a Gofalwyr Lleoli Oedolion/Cysylltu Bywydau.

Strwythur y cymhwyster

Er mwyn ennill cymhwyster Lefel 4 Lleoli Oedolion/ Rhannu Bywydau, rhaid i ddysgwyr gael:

  • 27 credyd o leiaf o'r grŵp Gorfodol.
  • 18 credyd o leiaf o'r grŵp Dewisol.
Grŵp Gorfodol
Rhif yr Uned Teitl yr Uned ODA Credyd
434 Cefnogi gofalwyr Lleoli Oedolion/ Cysylltu Bywydau 115 27

Optional Group
Rhif yr Uned Teitl yr Uned ODA Credyd
435 Meithrin dealltwriaeth o ddementia 55 18
436 Meithrin dealltwriaeth o anabledd dysgu ac awtistiaeth 54 18
437 Meithrin dealltwriaeth o salwch meddwl 55 18

Asesu

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

  • portffolio o dystiolaeth
  • log myfyriol
  • arsylwi ar ymarfer yn uniongyrchol
  • trafodaeth broffesiynol

Mae'r asesiadau wedi cael eu dylunio i'r ymgeiswyr ddangos eu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau o ran yr unedau gorfodol a chynnwys eu dewis lwybr. Mae'r asesiadau yn cwmpasu elfennau ysgrifenedig er mwyn adlewyrchu gwybodaeth a dealltwriaeth, yn ogystal ag elfennau ymarferol sy'n cynnwys arsylwi ar ymarfer dysgwyr yn uniongyrchol er mwyn cadarnhau eu cymhwysedd o ran y sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar gyfer cynnwys eu dewis lwybr.

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Mae'r cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i gamu ymlaen mewn gyrfa neu i astudio ymhellach ar lefel uwch. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am y gofynion ar gyfer gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gynnwys swyddi penodol, gweler y ‘Fframwaith cymwysterau ar gyfer gofal cymdeithasol a gofal plant rheoledig yng Nghymru’ sydd ar gael ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Dewch o hyd i ganolfan

Cysylltwch â ni

Dysgwyr/Canolfannau Newydd


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930801

Canolfannau Presennol


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930800

Dogfennau Allweddol

Llawlyfr y Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Asesu

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Recordiadau Gweminar

Event Link
Gweminar - Rhwydwaith y Gaeaf: Cyfres o Gymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Rhwydwaith y Gaeaf: Cyfres o Gymwysterau Lefel 4 a Lefel 5 Cliciwch yma i weld


I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

  • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
  • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
  • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio