Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel 3

Recordiad Gweminar Trosolwg Cymhwyster

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Ar gyfer pwy mae'r cymwysterau hyn?

Cymwysterau seiliedig ar wybodaeth fydd y rhain, wedi'u llunio'n bennaf ar gyfer dysgwyr ôl16 sydd am ddatblygu gwybodaeth eang a dofn yn ymwneud â'r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Byddant yn cael eu llunio i'w cyflwyno mewn colegau addysg bellach ond gallent fod o ddiddordeb hefyd i'r chweched dosbarth mewn ysgolion a darparwyr eraill.

Bydd y cymwysterau hyn yn disodli'r cymwysterau safon Uwch a Lefel 3 presennol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Byddant yn gweithredu fel sail gadarn i ddysgwyr sydd am symud ymlaen i addysg uwch neu i'r gweithle. Argymhellir yn gryf bod dysgwyr yn cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd cyn, neu ar yr un pryd â'r cymhwyster hwn.

Beth fydd wedi’i gynnwys yn y cymwysterau hyn?

Yn y cymwysterau hyn, ymdrinnir â'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau creiddiol sy'n ofynnol gan y sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gynnig sylfaen eang ar gyfer addysg bellach ac/neu uwch neu gyflogaeth yn y sectorau.

Bydd y cymwysterau’n cynnwys egwyddorion a damcaniaethau twf a datblygiad dynol. Mae'r testunau yn y flwyddyn gyntaf yn debygol o gynnwys:

 • ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad dynol
 • afiechydon, clefydau a chyflyrau cyffredin, a sut gellir eu hatal a'u rheoli
 • darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol: gwasanaethau i oedolion, plant a phobl ifanc
 • hybu gofal o safon a chyfathrebu
 • hybu iechyd da.

Yn ystod ail flwyddyn y cymhwyster, gall dysgwyr ehangu ar eu hastudiaeth drwy ddewis dau destun o nifer o unedau dewisol.

Mae'r testunau'n debygol o gynnwys:

 • strategaethau ymgysylltu i gefnogi unigolion mewn amrywiaeth o leoliadau gofal
 • deall ymddygiad dynol – damcaniaethau seicolegol
 • deall iechyd meddwl a llesiant
 • hybu hawliau oedolion, plant a phobl ifanc.

Yn y cymwysterau hyn disgwylir y bydd rhywfaint o ymgysylltu ystyrlon yn digwydd â chyflogwyr/y sector a allai gynnwys lleoliad gwaith gosod.

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu:

Asesir y cymwysterau hyn drwy gyfuniad o asesiad ysgrifenedig allanol ac asesiad di-arholiad:

Tystysgrif:

Mewnol: 2 aesiad di-arholiad

Allanol: 1 asesiad allanol drwy arholiad

Diploma:

Mewnol: 4 asesiad di-arholiad

Allanol: 2 asesiad allanol drwy arholiad

Beth y gallai'r cymwysterau hyn arwain ato?

Gallai dysgwyr sy'n cwblhau'r cymwysterau Lefel 3 Tystysgrif a Diploma Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau ar yr un pryd â chymwysterau Lefel 3 eraill, yn cynnwys TAG, symud ymlaen i gyrsiau addysg uwch mewn meysydd yn cynnwys:

 • iechyd
 • gofal cymdeithasol
 • blynyddoedd cynnar
 • therapi iaith a lleferydd
 • seicoleg
 • bydwreigiaeth
 • iechyd galwedigaethol.

Gall dysgwyr sy'n dymuno symud ymlaen i addysg uwch ddewis cymryd y cymwysterau hyn ynghyd â'r TAG Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant gan gwblhau felly yr hyn sy'n gywerth â thri safon Uwch.

Gallai'r cymhwyster arwain at addysg a hyfforddiant pellach yn y gyfres o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant, yn cynnwys:

 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 4 Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag Arbenigedd.

Dewch o hyd i ganolfan

Cysylltwch â ni

Karen Morris-Goodman

Swyddog Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2240 4264

Hilary Wyman

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2240 4264

Dogfennau Allweddol

Manyleb

Gweld y ddogfen

Adroddiad Yr Arholwr (Ionawr 2021)

Gweld y ddogfen

Diweddariad Deddfwriaeth (Hydref 2020)

Gweld y ddogfen

Canllaw Addysgu

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol - Uned 2 (Allanol)

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol - Uned 2, Uned 5 (Allanol)

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol - Uned 1, Uned 3 (Mewnol)

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol - Uned 1, Uned 3, Uned 4, Uned 6 (Mewnol)

Gweld y ddogfen

Disgryfydd - Tystysgrif

Gweld y ddogfen

Disgryfydd - Diploma

Gweld y ddogfen

Cwestiynau Cynrychiolwyr (Chwefror/Mawrth 2020)

Gweld y ddogfen

Enghreifftiau o Raglenni 1080 ODA ar gyfer Dysgwyr Lefel 3

Gweld y ddogfen

Camu ymlaen i Lefel 3 Lefel 3 Tystysgrif mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gweld y ddogfen

Mapio'r Cymhwyster Lefel 3 Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gweld y ddogfen

Dogfen Fapio i Gymwysterau Lefel 3

Gweld y ddogfen

Cyflwyniad Noson Agored

Gweld y ddogfen

Croeso i Lefel 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Gweld y ddogfen

Adolygu Arholiadau Ar-Lein: Uned 2

Gweld y ddogfen

Ffurflen Archebu Gwerslyfr

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau Deunyddiau Hyfforddi Mynychwyr – Gwanwyn 2020

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau: Uned 2 - Cynlluniau Gwers 1

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau: Uned 2 - Cynlluniau Gwers 2

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau: Uned 2 - Taflen Waith ar gyfer Gwers 2

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau: Uned 2 - Cynlluniau Gwers 3

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau: Uned 2 - Cynlluniau Gwers 4

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau: Uned 2 - Cynlluniau Gwers 5

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau: Uned 2 - Cynlluniau Gwers 6

Deunyddiau cefnogi Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau Uned 1

Deunyddiau cefnogi Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau Uned 3

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau: Uned 5 - Dolenni Defnyddiol ac Adnoddau

Llawlyfr Gweinyddu CBAC

Mae'r Llawlyfr Gweinyddu hwn yn rhoi'r wybodaeth hanfodol i ganolfannau yng Nghymru ar gyfer gweinyddu'r cymwysterau a reolir gan CBAC.

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Recordiadau Gweminar

Digwyddiad Dolen
Lefel 3 IGC: Egwyddorion a Chyd-destunau (wedi'i recordio ar Fehefin 3ydd)

Cliciwch yma i weld

Gweminar - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld
Holi ac ateb - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld

Mae’r recordiad hwn o ddigwyddiad i gefnogi Lefel 3 IGC: Egwyddorion a Chyd-destunau ar 03/06/20 yn cael ei gyflwyno yn Saesneg gyda’r holl adnoddau cysylltiedig ar gael i’w lawrlwytho trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio