Agor yr is-ddewislen

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel 3

Ar gyfer pwy mae'r cymwysterau hyn?

Cymwysterau seiliedig ar wybodaeth fydd y rhain, wedi'u llunio'n bennaf ar gyfer dysgwyr ôl16 sydd am ddatblygu gwybodaeth eang a dofn yn ymwneud â'r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Byddant yn cael eu llunio i'w cyflwyno mewn colegau addysg bellach ond gallent fod o ddiddordeb hefyd i'r chweched dosbarth mewn ysgolion a darparwyr eraill.


Bydd y cymwysterau hyn yn disodli'r cymwysterau safon Uwch a Lefel 3 presennol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Byddant yn gweithredu fel sail gadarn i ddysgwyr sydd am symud ymlaen i addysg uwch neu i'r gweithle. Argymhellir yn gryf bod dysgwyr yn cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd cyn, neu ar yr un pryd â'r cymhwyster hwn.

Beth fydd wedi’i gynnwys yn y cymwysterau hyn?

Yn y cymwysterau hyn, ymdrinnir â'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau creiddiol sy'n ofynnol gan y sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gynnig sylfaen eang ar gyfer addysg bellach ac/neu uwch neu gyflogaeth yn y sectorau.

Bydd y cymwysterau’n cynnwys egwyddorion a damcaniaethau twf a datblygiad dynol. Mae'r testunau yn y flwyddyn gyntaf yn debygol o gynnwys:

 • ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad dynol
 • afiechydon, clefydau a chyflyrau cyffredin, a sut gellir eu hatal a'u rheoli
 • darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol: gwasanaethau i oedolion, plant a phobl ifanc
 • hybu gofal o safon a chyfathrebu
 • hybu iechyd da.

Yn ystod ail flwyddyn y cymhwyster, gall dysgwyr ehangu ar eu hastudiaeth drwy ddewis dau destun o nifer o unedau dewisol.

Mae'r testunau'n debygol o gynnwys:

 • strategaethau ymgysylltu i gefnogi unigolion mewn amrywiaeth o leoliadau gofal
 • deall ymddygiad dynol – damcaniaethau seicolegol
 • deall iechyd meddwl a llesiant
 • hybu hawliau oedolion, plant a phobl ifanc.

Yn y cymwysterau hyn disgwylir y bydd rhywfaint o ymgysylltu ystyrlon yn digwydd â chyflogwyr/y sector a allai gynnwys lleoliad gwaith gosod.

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu:

Asesir y cymwysterau hyn drwy gyfuniad o ddau asesiad ysgrifenedig allanol a dau asesiad di-arholiad.

Beth y gallai'r cymwysterau hyn arwain ato?

Gallai dysgwyr sy'n cwblhau'r cymwysterau Lefel 3 Tystysgrif a Diploma Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau ar yr un pryd â chymwysterau Lefel 3 eraill, yn cynnwys TAG, symud ymlaen i gyrsiau addysg uwch mewn meysydd yn cynnwys:

 • iechyd
 • gofal cymdeithasol
 • blynyddoedd cynnar
 • therapi iaith a lleferydd
 • seicoleg
 • bydwreigiaeth
 • iechyd galwedigaethol.

Gall dysgwyr sy'n dymuno symud ymlaen i addysg uwch ddewis cymryd y cymwysterau hyn ynghyd â'r TAG Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant gan gwblhau felly yr hyn sy'n gywerth â thri safon Uwch.

Gallai'r cymhwyster arwain at addysg a hyfforddiant pellach yn y gyfres o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant, yn cynnwys:

 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 4 Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag Arbenigedd.

Cysylltwch â ni

Karen Morris-Goodman

Swyddog Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2240 4264

Hilary Wyman

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2240 4264

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Manyleb Drafft

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Byddwn yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf am ein Digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol ac hyfforddiant yma. 

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio