Agor yr is-ddewislen

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)

Lefel 3

Ar gyfer pwy mae'r cymwyster?

Cymhwyster sy'n seiliedig ar ymarfer yw hwn sy'n asesu gwybodaeth a chymhwysedd dysgwyr i ymarfer mewn cyflogaeth. Mae'n cynnig y cyfle i gyfoethogi gwybodaeth a sgiliau, gan ddefnyddio cynnwys gorfodol ac unedau dewisol mewn lleoliadau sy'n canolbwyntio ar blant a phobl ifanc, fel gofal plant preswyl, canolfannau preswyl i deuluoedd neu ofal maeth. Mae'n addas ar gyfer:

 • dysgwyr sydd wedi'u cyflogi ar hyn o bryd mewn gofal plant preswyl, canolfannau preswyl i deuluoedd neu ofal maeth
 • dysgwyr sydd wedi cwblhau hen gymhwyster a restrwyd yn 'Fframwaith Cymwysterau Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant wedi'i Reoleiddio yng Nghymru' – Gofal Cymdeithasol Cymru yn llwyddiannus
 • dysgwyr sydd wedi cwblhau'r cymwysterau canlynol yn llwyddiannus:
  • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd
  • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
  • Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Craidd
  • TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
  • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant

Nodir: nid yw'n bosibl ymgymryd â'r cymhwyster hwn yn rhan o leoliad profiad gwaith. Gellir ei gyflawni drwy broses o ddysgu seiliedig ar waith gan ddefnyddio darparwr yn y gymuned neu goleg addysg bellach.

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae'r cymhwyster Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc) yn arloesol ac amserol.


Mae cynnwys y cymhwyster yn cael ei benderfynu'n derfynol o hyd, ond mae'n debygol iawn y bydd y themâu canlynol yn rhan o'r fersiwn terfynol:

 • egwyddorion ac ymarfer
 • iechyd a llesiant
 • ymarfer proffesiynol
 • diogelu
 • iechyd a diogelwch

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Mae'r cymhwyster yn cynnwys unedau gorfodol a dewisol.

Defnyddir portffolio fel dull asesu sy'n cynnwys arsylwi ymarfer yn uniongyrchol a thasgau wedi'u hasesu'n fewnol.

At beth y gallai'r cymwyster hyn arwain?

Drwy gwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, gall dysgwyr weithio ar lefel uwch gyda plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed neu mewn angen. Gall dysgwyr hefyd wneud cais i gofrestru fel Uwch Weithiwr Gofal gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, ar yr amod eu bod hefyd yn bodloni unrhyw ofynion cofrestru eraill. Mae'r cymhwyster yn darparu'r wybodaeth a'r cymhwysedd sy'n briodol i allu ymarfer a pharatoi i symud ymlaen at y canlynol:

 • Lefel 4 Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag Arbenigedd
 • Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Efallai y caiff y teitl hwn ei newid)

Cymwysterau eraill yn y gyfres a allai fod o ddiddordeb yw:

 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • TAG Uwch a TAG Uwch Gyfrannol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
 • Lefel 3 Tystysgrif a Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau
 • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Cysylltwch â ni


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Llawlyfr y Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Asesu

Gweld y ddogfen

Canllaw ar Gyflwyno'r Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Adnoddau Asesu

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Digwyddiadau i ddod:

Cymerwch olwg ar y cyrsiau a'r digwyddiadau diweddaraf ar gyfer y cymhwyster yma:

Archif deunyddiau hyfforddi:

A wnaethoch chi golli un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP blaenorol? Dewch o hyd i'r holl ddeunyddiau perthnasol o'n sesiynau diweddaraf isod.

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant, Phobl Ifanc ac Oedolion) - Trosolwg Digwyddiad Lansio

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 a 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant, Phobl Ifanc ac Oedolion) - Tr​osolwg Cwricwlwm ac Asesu

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio