Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer

Lefel 3

Diweddaru’r llawlyfrau cymwysterau a chanllawiau asesu HSC, CC a CYP Lefel 2 a Lefel 3
Darllenwch mwy


Trosolwg y cymhwyster

Mae’r cymhwyster wedi ei selio ar ymarfer ac yn asesu gwybodaeth a chymhwysedd i ymarfer y dysgwyr mewn cyflogaeth.
Mae’r cymhwyster yn bennaf ar gyfer y rhai sy’n gweithio, neu am weithio mewn lleoliadau gofal plant rheoledig gyda theuluoedd a phlant dan 8 oed a gwasanaethau plant GIG ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0-19 oed.

Mae’r cymhwyster wedi ei selio ar ymarfer ac yn asesu gwybodaeth a chymhwysedd dysgwyr. Mae wedi ei greu ar gyfer dysgwyr sydd mewn dysgu seiliedig ar waith. Bydd y cymhwyster yn asesu gwybodaeth ac ymarfer y dysgwyr trwy eu gwaith a gallu dangos eu bod yn gallu:

 • deall, ac ymroi yn ymarferol, egwyddorion a gwerthoedd sydd wrth wraidd gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant
 • deall, ac ymroi yn ymarferol, dulliau plentyn canolog i ofal, chwarae a dysgu
 • hybu a chefnogi datblygiad plant trwy ymarfer ei hun
 • bod yn ymwybodol o bolisiau allweddol o fewn y sector a sut mae’r rhain yn effeithio ar ddatblygiad a darpariaeth y gwasanaeth
 • gweithio mewn partneriaeth â phlant, eu teuluoedd, cynhalwyr ac amrywiaeth o bobl broffesiynol
 • adlewyrchu ar ymarfer i wella trwy’r amser
 • defnyddio amrywiaeth o dechnegau datrys problemau
 • defnyddio llythrenedd, rhifedd a sgiliau cymhwysedd digidol fel sy’n briodol o fewn eu rôl.

Ar gyfer pwy mae’r cymhwyster?

Mae’n addas ar gyfer:

 • dysgwyr sy’n gweithio mewn lleoliad gofal plant sy’n cwblhau rolau a chyfrifoldebau Lefel 3
 • dysgwyr sydd wedi cyflawni cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd neu Ymarfer
 • y rhai sy’n gweithio yn Dechrau’n Deg, ac y rhai sy’n darparu’r cwricwlwm i blant 3 i 7 oed yng Nghymru
 • dysgwyr sydd wedi cwblhau’r hen gymhwyster Lefel 2 sydd wedi ei restru ar Fframwaith Cymwysterau ar gyfer Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Rheoledig yng Nghymru.

Mae’n argymelledig bod dysgwyr sydd wedi cwblhau’r cymhwyster craidd cyn neu, ochr yn ochr Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer achos bydd hwn yn ofyniad i ymarfer sydd wedi ei osod gan Gofal Cymdeithasol Cymru.
Mae hefyd yn rhan o Brentisiaeth Lefel 3 mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru).

Beth fydd y cymhwyster yn cynnwys?

Mae cynnwys hanfodol y cymhwyster yn ymochrol â’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant gyda chanolbwynt ymarfer penodol ar blant dan 8 oed sydd wedi ei gefnogi gan wybodaeth a dealltwriaeth o ddatblygiad plant hyd at 18 oed. Mae’r testunau canlynol yn rhai hanfodol:

 • egwyddorion a gwerthoedd
 • iechyd, lles, dysgu a datblygiad
 • ymarfer broffesiynol
 • diogelu plant
 • iechyd a diogelwch
 • datblygiad plant
 • iaith lafar, iaith a chyfathrebu
 • cefnogi plant (maeth a hydradiad).

Strwythur y cymhwyster

Mae’r cymhwyster yn cynnwys unedau hanfodol ac unedau opsiynol. Mae’r unedau hanfodol yn darparu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau angenrheidiol i allu ymateb i anghenion plant hyd at 8 oed.
Mae’r unedau opsiynol yn galluogi’r dysgwyr i ganolbwyntio eu dysgu a’u sgiliau sydd wedi eu datblygu ar feysydd allweddol o ddiddordeb sy’n berthnasol i anghenion plant, gan gynnwys trochi iaith, cynorthwyo teuluoedd I ddatblygu sgiliau rhiant a chynorthwyo plant sydd ag anghenion ychwanegol.

Mae amrywiaeth o unedau gofal iechyd wedi eu cynnwys i adlewyrchu anghenion cymhleth rhai plant sy’n derbyn gwasanaethau yn y gymuned.

I gwblhau Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer mae dysgwyr angen cyflawni isafswm o 50 credyd

 • 30 credyd angen eu cwblhau o’r grwp hanfodol
 • Isafswm o 20 credyd angen eu dewis o’r gyfres o unedau opsiynol.

Asesu ar gyfer y cymhwyster

Mae dysgwyr angen cyflawni:

 • Tasgau sydd wedi eu llunio’n allanol a’u marcio’n fewnol
 • portffolio o dystiolaeth
 • trafodaeth broffesiynol.

Beth gall y cymhwyster arwain at?

Wrth gwblhau’r cymhwyster Lefel 3 Gofal , Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer mae’n galluogi’r dysgwyr i weithio fel gweithiwr gofal plant Lefel 3 cymwysedig mewn modd heb oruchwyliaeth ac, mewn nifer o leoliadau gwaith, mewn rôl Arweinyddiaeth.

Mae’r cymhwyster yn paratoi dysgwyr i symud ymlaen at:

 • Lefel 4 Ymarfer Broffesiynol Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant
 • Lefel 4 Paratoi am Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Mae cyfleoedd am addysg bellach a hyfforddiant proffesiynol yn cael eu harchwilio gyda phrifysgolion ar draws Cymru, gan gynnwys Tystysgrifau mewn Addysg Uwch.

Efallai bydd diddordeb gan ddysgwyr, ac am symud ymlaen at:

 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • TGAU Uwch a TGAU Atodol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant.

Mae dysgwyr angen cyflawni unrhyw ofynion sy’n gysylltiedig ag oedran a phrofiad cyn gallu symud ymlaen at rai rolau arweinyddiaeth yn y sector.

Dewch o hyd i ganolfan

Cysylltwch â ni

Dysgwyr/Canolfannau Newydd


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930801

Canolfannau Presennol


hclw.customer@cityandguilds.com
01924 930800

Dogfennau Allweddol

Llawlyfr y Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Asesu

Gweld y ddogfen

Canllaw ar Gyflwyno'r Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Adnoddau Asesu

Gweld y ddogfen

Disgrifydd

Gweld y ddogfen

Asesiad Ymarfer Enghreifftiol (Arsylwi a Log Myfyriol)

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Deunyddiau Hyfforddi Mynychwyr - Hydref 2019/20

Deunyddiau Hyfforddi Mynychwyr - Gaeaf 2020

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.


Gweld ein Recordiad Gweminar Trosolwg Cymhwyster:

Event Link
Cyfarfod Rhwydwaith Lefel 2-3 GChDDP Ymarfer (Mai 2020) Cliciwch yma i weld
Holi ac Ateb - o Gyfarfod Rhwydwaith GChDDPlant: Ymarfer (Mai 2020) Cliciwch yma i weld
CAM 3 Trefniadau lliniaru cyflwyno ac asesu 2020/21 (Medi 2020) Cliciwch yma i weld

Holi ac Ateb – CAM 3 Trefniadau lliniaru cyflwyno ac asesu 2020/21 (Medi 2020)

Cliciwch yma i weld
Lefel 2 a 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant:Ymarfer Rhwydwaith Hydref (2020) Cliciwch yma i weld

Cyfarfod Rhwydwaith Lefel 2-3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer - Cyfarfod Rhwydwaith (Mawrth 2021)

Cliciwch yma i weld
Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer - Cyfarfod Rhwydwaith (Gwanwyn 2021) Cliciwch yma i weld
Asesiad Ymarfer Enghreifftiol (Arsylwi a Log Myfyriol) (Tachwedd 2021) Cliciwch yma i weld


I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio