Agor yr is-ddewislen

Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer

Lefel 3

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Cymhwyster sy'n seiliedig ar ymarfer yw hwn sy'n asesu gwybodaeth a chymhwysedd dysgwyr i ymarfer mewn cyflogaeth neu leoliad profiad gwaith. Mae'n addas ar gyfer y canlynol:

 • dysgwyr sy'n gweithio mewn lleoliad gofal plant yn cyflawni rolau a chyfrifoldebau Lefel 3 a dysgwyr sy'n astudio'n llawn amser yn cyflawni lleoliadau profiad gwaith mewn Gofal Plant
 • dysgwyr sydd wedi cyflawni'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Craidd neu Ymarfer
 • y sawl sy'n gweithio gyda rhaglen Dechrau'n Deg, a'r sawl sy'n cyflwyno'r cwricwlwm i blant 3-7 mlwydd oed yng Nghymru
 • dysgwyr y mae ganddynt hen gymhwyster a restrwyd gan Gofal Cymdeithasol Cymru yn y Fframwaith Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant wedi'i Reoleiddio yng Nghymru

Rhaid i'r dysgwyr hynny nad ydynt mewn cyflogaeth eto gwblhau isafswm o 700 awr ar leoliad profiad gwaith; rhaid i'r profiad gwaith hwn fod mewn rôl Lefel 3 mewn lleoliad perthnasol yn gweithio gyda phlant sy'n iau na 8 mlwydd oed. Ni all oriau a gyflawnir mewn rôl Lefel 2 gyfrannu at y cyfanswm hwn.

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae cynnwys y cymhwyster hwn yn cael ei benderfynu'n derfynol o hyd ond mae'n debygol y bydd y themâu canlynol yn rhan o'r cynnwys:

 • egwyddorion a gwerthoedd
 • iechyd, llesiant, proses ddysgu a datblygu
 • ymarfer proffesiynol
 • diogelu plant
 • iechyd a diogelwch
 • datblygiad plentyn
 • lleferydd, iaith a chyfathrebu
 • cefnogi plant (maeth a hydradu)

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Mae'r cymhwyster yn cynnwys unedau gorfodol a dewisol. Defnyddir portffolio o dystiolaeth fel dull asesu sy'n cynnwys arsylwi ymarfer yn uniongyrchol a thasgau wedi'u gosod yn fewnol.

At beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain?

Bydd cwblhau'r cymhwyster Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer yn galluogi dysgwyr i weithio heb oruchwyliaeth fel gweithiwr Lefel 3 Gofal Plant cymwysedig ac, mewn llawer o leoliadau gwaith, i gyflawni rôl arwain. Gallai'r cymhwyster arwain hefyd at:

 • Lefel 4 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant gydag Arbenigedd. (Efallai y caiff teitl y cymhwyster hwn ei newid)
 • Lefel 4 Paratoi i Arwain a Rheoli yn y maes Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant (Efallai y caiff teitl y cymhwyster hwn ei newid)
 • Ystyrir cyfleoedd astudio pellach a hyfforddiant proffesiynol gyda phrifysgolion ledled Cymru


Efallai y bydd gan ddysgwyr ddiddordeb mewn cymwysterau eraill yn y gyfres gan gynnwys:

 • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • TAG Uwch a TAG Uwch Gyfrannol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cysylltwch â ni


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Llawlyfr y Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Asesu

Gweld y ddogfen

Canllaw ar Gyflwyno'r Cymhwyster

Gweld y ddogfen

Pecyn Adnoddau Asesu

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Digwyddiadau i ddod:

Cymerwch olwg ar y cyrsiau a'r digwyddiadau diweddaraf ar gyfer y cymhwyster yma.

Archif deunyddiau hyfforddi:

A wnaethoch chi golli un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP blaenorol? Dewch o hyd i'r holl ddeunyddiau perthnasol o'n sesiynau diweddaraf isod.

Cyflwyniad DPP - Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer - Trosolwg Cwricwlwm ac Asesu

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio