Agor yr is-ddewislen

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel 2

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Cymhwyster seiliedig ar wybodaeth yw hwn a luniwyd ar gyfer dysgwyr ôl-16 sy'n astudio mewn colegau addysg bellach. Mae'n cyflwyno'r sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn fras ac yn cefnogi dysgwyr wrth iddynt symud ymlaen i ddysgu a hyfforddiant pellach.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas i ddysgwyr nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth flaenorol am y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol neu sydd eisoes wedi cyflawni cymhwyster Lefel 1.

Mae'r cymhwyster yn cynnwys arholiad(au) wedi'u hamserlennu'n ysgrifenedig sydd ag amser a dyddiad penodol yng nghyfres arholiadau Ionawr a Mai/Mehefin gan ddechrau ym mis Ionawr 2020.

Beth mae'r cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae'r cymhwyster yn cynnwys y materion cyfredol canlynol yn ymwneud â'r maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru:

 • Agweddau corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol sy'n effeithio ar dwf a datblygiad ar draws cyfnodau bywyd unigolion
 • Dylanwad ffactorau bywyd, dewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau bywyd ar dwf, iechyd a llesiant
 • Ffactorau sy'n llunio hunangysyniad
 • Rôl a phwrpas hybu iechyd a llesiant
 • Anghenion unigolion ar draws holl gyfnodau bywyd
 • Cyfleoedd a heriau yn lleol a ledled Cymru
 • Rôl a chyfrifoldebau gweithwyr yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol
 • Deddfwriaeth ac egwyddorion gofal a chymorth

Bydd dysgwyr, yn rhan o'u rhaglen ddysgu, yn ymgysylltu â'r sector am gyfnod o 10 diwrnod o leiaf, i gynnwys 5 diwrnod o leiaf o brofiad gwaith. Gellid ymgysylltu â'r sector mewn ffyrdd eraill yn cynnwys ymweld â gweithleoedd, darlithwyr gwadd a mynychu cynadleddau a digwyddiadau allanol.

Bydd dysgwyr yn cael budd o astudio'r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd cyn, neu ar yr un pryd â'r, cymhwyster hwn.

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Mae'r cymhwyster yn cynnwys dwy uned orfodol y mae'n rhaid eu hastudio gan bob dysgwr.

Rhif yr Uned Teitl yr Uned Asesu ODA
001

Hybu iechyd a llesiant drwy gydol cyfnodau bywyd

Allanol 80
002

Iechyd a gofal cymdeithasol i gefnogi darpariaeth seiliedig ar ganlyniadau ar gyfer gofal y mae'r unigolyn yn ganolog iddo

Mewnol 120
       
    Cyfanswm ODA 200

 

Bydd angen i ddysgwyr gwblhau un arholiad ysgrifenedig i'w osod a'i farcio'n allanol ac un aseiniad i'w farcio gan eu canolfan a'i gymedroli'n allanol gan CBAC. Yn yr aseiniad bydd gofyn i ddysgwyr ddefnyddio gwybodaeth i'w darparu mewn astudiaeth achos a ryddheir ymlaen llaw ac yn deillio o'u hymgysylltiad â'r sector/lleoliad gwaith.

Beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain ato?

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau, gallai dysgwyr symud ymlaen i'r cymwysterau canlynol:

 • Lefel 3 Tystysgrif a Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau
 • TAG Uwch neu TAG UG mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
 • Lefel 2 neu Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 2 neu Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)

Mae'n bosibl hefyd y bydd dysgwyr am fynd ymlaen i astudio cymwysterau Lefel 3 eraill yn cynnwys seicoleg a chymdeithaseg a/neu am gael eu derbyn ar gyrsiau addysg uwch.

Bydd y llwybr dilyniant sydd fwyaf perthnasol iddynt yn dibynnu ar obeithion yr unigolyn at y dyfodol.

Cysylltwch â ni

Karen Morris-Goodman

Swyddog Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2240 4264

Hilary Wyman

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2240 4264

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Manyleb

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol (Asesiad Diarholiad Mewnol)

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol (Asesiad Allanol)

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Digwyddiadau i ddod: 

Cymerwch olwg ar y cyrsiau a'r digwyddiadau diweddaraf ar gyfer y cmhwyster yma.

Archif deunyddiau hyfforddi:

A wnaethoch chi golli un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP blaenorol? Dewch o hyd i'r holl ddeunyddiau perthnasol o'n sesiynau diweddaraf isod.

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau: Trosolwg Paratoi i Addysgu

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio