Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Lefel 2

Recordiad Gweminar Trosolwg Cymhwyster

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Lluniwyd y cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau yn bennaf ar gyfer dysgwyr ôl-16 sy'n awyddus i ddysgu mwy am y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'n addas i ddysgwyr sydd wedi ennill cymhwyster Lefel 1 neu nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth flaenorol am y sectorau gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.

Argymhellir yn gryf bod dysgwr sy'n ymgymryd â'r cymhwyster hwn wedi cwblhau neu wrthi'n cwblhau ar hyn o bryd y cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd.

Beth mae'r cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae'r cymhwyster yn galluogi dysgwyr i feithrin a dangos eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u dealltwriaeth o fewn cyd-destun ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r cymhwyster yn cynnwys y materion cyfredol canlynol yn ymwneud â'r maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru:

 • agweddau corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol sy'n effeithio ar dwf a datblygiad ar draws cyfnodau bywyd unigolion
 • dylanwad ffactorau bywyd, dewisiadau ffordd o fyw a digwyddiadau bywyd ar dwf, iechyd a llesiant
 • ffactorau sy'n llunio hunangysyniad
 • rôl a phwrpas hybu iechyd a llesiant
 • anghenion unigolion ar draws holl gyfnodau bywyd
 • cyfleoedd a heriau yn lleol a ledled Cymru
 • rôl a chyfrifoldebau gweithwyr yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol
 • deddfwriaeth ac egwyddorion gofal a chymorth

Mae'n ofynnol i ddysgwyr ymgymryd ag o leiaf 60 awr o ymgysylltu â'r sector, y mae'n rhaid treulio o leiaf 30 awr o hynny yn ymgymryd â lleoliad gwaith. Gallai mathau eraill o ymgysylltu â'r sector gynnwys ymweliadau â'r gweithle, darlithwyr gwadd a mynychu cynadleddau a digwyddiadau allanol.

Strwythur y cymhwyster

Cymhwyster unedol yw'r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau sy'n caniatáu am elfen o asesu mewn camau. Mae'n cynnwys dwy uned orfodol:

Uned Teitl yr Uned Asesu
1 Hybu iechyd a llesiant drwy gydol camau bywyd Allanol
2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gefnogi darpariaeth sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer gofal person-ganolog  

 

Asesu

Asesir y cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau drwy 60% asesiad mewnol a 40% asesiad allanol. Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • aseiniad wedi'i osod yn allanol a'i farcio'n fewnol
 • arholiad allanol.

Beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain ato?

Mae'r cymhwyster hwn yn cefnogi dilyniant i ddysgu/hyfforddiant a/neu gymwysterau pellach, gan gynnwys:

 • Tystysgrif a Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau
 • TAG Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Prentisiaethau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Dewch o hyd i ganolfan

Cysylltwch â ni

Karen Morris-Goodman

Swyddog Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2240 4264

Hilary Wyman

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2240 4264

Dogfennau Allweddol

Manyleb

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol (Asesiad Mewnol)

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol (Asesiad Allanol)

Gweld y ddogfen

Disgryfydd

Gweld y ddogfen

Canllaw Addysgu

Gweld y ddogfen

Adroddiad Yr Arholwr (Ionawr 2020)

Gweld y ddogfen

Cwestiynau Cynrychiolwyr (Hydref 2019)

Gweld y ddogfen

Cyflwyniad Noson Agored

Gweld y ddogfen

Croeso i Lefel 2: Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau

Gweld y ddogfen

Adroddiad Yr Arholwr (Ionawr 2021)

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Deunyddiau Hyfforddi Mynychwyr Paratoi i Addysgu - Hydref 2019/20

Llawlyfr Gweinyddu CBAC

Mae'r Llawlyfr Gweinyddu hwn yn rhoi'r wybodaeth hanfodol i ganolfannau yng Nghymru ar gyfer gweinyddu'r cymwysterau a reolir gan CBAC.

Ewch i'n tudalen Cyrsiau a Digwyddiadau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Datblygiad Proffesiynol a chyfleoedd dysgu ar gyfer y cymhwyster hwn.

Recordiadau Gweminar

Event Link
Gweminar - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cliciwch yma i weld
Cyflwyniad PDF - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld
Holi ac ateb - Mesurau Lliniaru Covid-19 Cam 3: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cliciwch yma i weld


I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio