Agor yr is-ddewislen

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd

Lefel 2

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Datblygwyd y cymhwyster hwn ar gyfer unigolion sy'n gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, neu sy'n bwriadu gwneud hynny. Caiff ei dargedu at ddysgwyr sy'n dilyn proses ddysgu sy'n seiliedig ar waith, mewn addysg bellach ac yn y chweched dosbarth yn yr ysgol.


Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer:

 • dysgwyr 16+ mlwydd oed sy'n gweithio ar hyn o bryd neu'n bwriadu gweithio yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • gweithwyr gofal cartref nad ydynt wedi cofrestru eto â Gofal Cymdeithasol Cymru y mae angen iddynt wneud hynny erbyn 2020
 • gweithwyr gofal oedolion nad ydynt wedi cofrestru eto â Gofal Cymdeithasol Cymru y mae angen iddynt wneud hynny erbyn 2022


Argymhellir y bydd dysgwyr wedi cwblhau'r cymhwyster craidd cyn, neu ynghyd â chymwysterau eraill yn y gyfres.

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Bydd y cymhwyster yn cyflwyno'r dysgwyr yn drylwyr i'r egwyddorion, y gwerthoedd a'r wybodaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithio yn y sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag oedolion, plant a phobl ifanc.


Mae'r themâu canlynol yn rhan o gynnwys y cymhwyster hwn:

 • egwyddorion a gwerthoedd
 • iechyd a llesiant
 • ymarfer proffesiynol
 • diogelu
 • iechyd a diogelwch


Anelir y cymhwyster at y sawl sy'n gweithio neu'n gobeithio gweithio unai mewn gwasanaethau oedolion neu wasanaethau plant a phobl ifanc.

Gall dysgwyr ddewis cwblhau cymwysterau fel llwybrau ar wahân fel sy'n addas i'w dyheadau gyrfa NEU gallant ddewis cwblhau'r ddau gymhwyster.

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Asesir y cymhwyster drwy gyfres o dasgau wedi'u hasesu'n fewnol. Gellir cyflawni'r tasgau hyn yn ystod y cyfnod y dilynir y cymhwyster neu ar y diwedd. Un papur cwestiynau aml-ddewis sydd yna, ac mae'n cael ei farcio'n allanol.

Cysylltwch â ni


hclw.customer@cityandguilds.com
0844 543 0033 (opsiwn 3)

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Manyleb

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Digwyddiadau i ddod: 

Cymerwch olwg ar y cyrsiau a'r digwyddiadau diweddaraf ar gyfer y cymhwyster yma:

Archif deunyddiau hyfforddi:

A wnaethoch chi golli un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP blaenorol? Dewch o hyd i'r holl ddeunyddiau perthnasol o'n sesiynau diweddaraf isod.

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Trosolwg Digwyddiadau Lansio)

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Tr​osolwg Cwricwlwm ac Asesu)

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio