Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Craidd

Lefel 2

Rydyn ni wedi gwneud newidiadau i asesiadau Craidd HSCCC lefel 2 - Darllenwch mwy


Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Lluniwyd y cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd ar gyfer dysgwyr ôl-16 yng Nghymru, sy'n gweithio neu sydd am weithio yn y canlynol:

 • lleoliadau gofal plant a reoleiddir gyda theuluoedd a phlant dan 8 oed
 • gwasanaethau plant y GIG ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0-19 oed. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau iechyd plant.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer dysgwyr sydd wedi ennill cymhwyster Lefel 1 neu nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth flaenorol am y sectorau gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.

Beth mae'r cymhwyster yn ei gynnwys?

Mae'r cymhwyster yn ymdrin â'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth sylfaenol o'r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan newydd ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, ac mae'n adlewyrchu amrywiaeth o wahanol rolau ac oedrannau.
Drwy gwblhau'r cymhwyster hwn bydd dysgwyr yn gallu:

 • meithrin eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r egwyddorion a'r gwerthoedd craidd sy'n sail i ymarfer gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant
 • meithrin eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ffyrdd o weithio yn y sectorau gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant
 • meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n llywio ymarfer effeithiol yn y maes gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant
 • bod â'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth sy'n greiddiol i'w cefnogi wrth symud ymlaen i astudiaeth bellach neu gyflogaeth yn y maes gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.

Strwythur y cymhwyster

Cymhwyster llinol yw'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd. Rhaid i ddysgwyr gyflawni'r pum uned orfodol ganlynol i gyflawni'r cymwyster:

Uned Teitl yr Uned Asesu
1 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Mewnol ac Allanol
2 Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad Mewnol ac Allanol
3 Ymarfer Proffesiynol fel Gweithiwr Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Mewnol ac Allanol
4 Diogelu Plant Mewnol ac Allanol
5 Iechyd a Diogelwch mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant Allanol

 

Asesu

Caiff y cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd ei asesu drwy gyfuniad o asesu mewnol ac allanol. Rhaid i ymgeiswyr gwblhau'r canlynol yn
llwyddiannus:

 • tri asesiad mewnol, seiliedig ar senario, wedi'u gosod yn allanol; ac
 • un prawf dewis lluosog i'w osod a'i farcio'n allanol.

Beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain ato?

Mae'r cymhwyster hwn yn cefnogi dysgwyr i symud ymlaen i ennill cymwysterau pellach gan
gynnwys y cymwysterau canlynol sy'n rhan o'r gyfres o gymwysterau Iechyd a Gofal
Cymdeithasol, a Gofal Plant i Gymru:

 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori.

Mae'r cymhwyster hefyd yn cefnogi cyfleoedd cyflogaeth. Fodd bynnag, dylid nodi:
Mae'n ofynnol i Gofal Cymdeithasol Cymru gael rhestr o'r cymwysterau gofynnol y bydd eu hangen ar unigolyn sy'n gweithio yn y sector gofal, dysgu a datblygiad plant. Un o'r gofynion fydd ar y rhestr hon yw bod y rheini sy'n gweithio yn y sector gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant yn meddu ar y cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd a chymhwyster ymarfer sy'n berthnasol i'r rôl. Am ragor o wybodaeth am ofynion gweithio yn y sector Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant, gweler fframwaith cymwysterau Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer gofal cymdeithasol a gofal plant wedi'i reoleiddio yng Nghymru (https://socialcare.wales/resources/qualification-framework).

Hefyd, bydd angen i'r rheini sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal plant wedi'u rheoleiddio gyda
phlant 8-12 oed ennill cymhwyster gwaith chwarae ychwanegol a enwir gan Skills Active i
fodloni gofynion y rheoleiddwyr.

Dewch o hyd i ganolfan

Cysylltwch â ni

Amy Allen-Thomas

Swyddog Pwnc
gchddp@cbac.co.uk
029 2240 4264

Tania Lucas

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
gchddp@cbac.co.uk
029 2240 4264

Dogfennau Allweddol

Manyleb

Gweld y ddogfen

Canllaw Gwybodaeth i Ddysgwyr

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol

Gweld y ddogfen

Disgrifydd

Gweld y ddogfen

Canllaw – Cyfrineiriau a Asesiadau

Gweld y ddogfen

Canllaw - Canolfannau sy’n cynnal Cwestiynau Dewis Lluosog

Gweld y ddogfen

Canllaw – Ymgeiswyr sy’n sefyll Cwestiynau Dewis Lluosog

Gweld y ddogfen

Cyflwyniad Noson Agored

Gweld y ddogfen

Croeso i Lefel 2: Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Craidd

Gweld y ddogfen

Canllaw - Cofrestru ymgeiswyr i’w hardystio

Gweld y ddogfen

Berfau Gorchymyn

Gweld y ddogfen

Mynd yn Groes i’r Cyfarwyddyd

Gweld y ddogfen

Goruchwylio o Bell

Mae gwasanaeth goruchwylio o bell newydd ar gael yn awr ar gyfer y cymhwyster Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd newydd, sy'n caniatáu sefyll profion ar lwyfan Surpass CBAC o gartref neu o'r gweithle, sy'n cynnig mwy o hyblygrwydd i'ch ymgeiswyr ac yn golygu nad oes angen teithio erbyn hyn i’r ganolfan brawf.
Ewch i wefan CBAC i gael gwybod mwy am Oruchwylio o Bell.

Deunyddiau Cwrs

Set 1: 001-002 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad (Jessica) Senario

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-002 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad (Jessica) Pecyn i Aseswyr Set A

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-002 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad (Jessica) Pecyn i Ymgeiswyr Set A

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-002 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad (Jessica) Pecyn i Aseswyr Set B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-002 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad (Jessica) Pecyn i Ymgeiswyr Set B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-002 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad (Jessica) Pecyn i Aseswyr Set C

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-002 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad (Jessica) Pecyn i Ymgeiswyr Set C

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-003 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Ymarfer Proffesiynol (Meithrinfa Blossom Tree) Senario

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-003 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Ymarfer Proffesiynol (Meithrinfa Blossom Tree) Pecyn i Aseswyr Set A

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-003 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Ymarfer Proffesiynol (Meithrinfa Blossom Tree) Pecyn i Ymgeiswyr Set A

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-003 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Ymarfer Proffesiynol (Meithrinfa Blossom Tree) Pecyn i Aseswyr Set B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-003 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Ymarfer Proffesiynol (Meithrinfa Blossom Tree) Pecyn i Ymgeiswyr Set B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-003 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Ymarfer Proffesiynol (Meithrinfa Blossom Tree) Pecyn i Aseswyr Set C

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-003 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Ymarfer Proffesiynol (Meithrinfa Blossom Tree) Pecyn i Ymgeiswyr Set C

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-004 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Diogelu Plant (Johnny) Senario

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-004 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Diogelu Plant (Johnny) Pecyn i Aseswyr Set A

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-004 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Diogelu Plant (Johnny) Pecyn i Ymgeiswyr Set A

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-004 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Diogelu Plant (Johnny) Pecyn i Aseswyr Set B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-004 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Diogelu Plant (Johnny) Pecyn i Ymgeiswyr Set B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-004 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Diogelu Plant (Johnny) Pecyn i Aseswyr Set C

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 1: 001-004 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Diogelu Plant (Johnny) Pecyn i Ymgeiswyr Set C

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Deunyddiau Hyfforddi Mynychwyr - Cyfarfod Rhwydwaith Hydref 2019/20

Deunyddiau Hyfforddi Mynychwyr - Cyfarfod Rhwydwaith Gaeaf 2020

Set 2: 001-002 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad (Jack a Poppy) Senario

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-002 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad (Jack a Poppy) Pecyn i Ymgeiswyr Set A

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-002 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad (Jack a Poppy) Pecyn i Aseswyr Set A

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-002 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad (Jack a Poppy) Pecyn i Ymgeiswyr Set B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-002 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad (Jack a Poppy) Pecyn i Aseswyr Set B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-002 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad (Jack a Poppy) Pecyn i Ymgeiswyr Set C

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-002 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Iechyd, Llesiant, Dysgu a Datblygiad (Jack a Poppy) Pecyn i Aseswyr Set C

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-003 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Ymarfer Proffesiynol (Sasha) Senario

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-003 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Ymarfer Proffesiynol (Sasha) Pecyn i Ymgeiswyr Set A

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-003 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Ymarfer Proffesiynol (Sasha) Pecyn i Aseswyr Set A

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-003 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Ymarfer Proffesiynol (Sasha) Pecyn i Ymgeiswyr Set B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-003 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Ymarfer Proffesiynol (Sasha) Pecyn i Aseswyr Set B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-003 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Ymarfer Proffesiynol (Sasha) Pecyn i Ymgeiswyr Set C

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-003 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Ymarfer Proffesiynol (Sasha) Pecyn i Aseswyr Set C

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-004 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Diogelu Plant (Y Teulu Thomas) Senario

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-004 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Diogelu Plant (Y Teulu Thomas) Pecyn i Ymgeiswyr Set A

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-004 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Diogelu Plant (Y Teulu Thomas) Pecyn i Aseswyr Set A

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-004 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Diogelu Plant (Y Teulu Thomas) Pecyn i Ymgeiswyr Set B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-004 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Diogelu Plant (Y Teulu Thomas) Pecyn i Aseswyr Set B

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-004 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Diogelu Plant (Y Teulu Thomas) Pecyn i Ymgeiswyr Set C

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Set 2: 001-004 Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (0-19 oed) Diogelu Plant (Y Teulu Thomas) Pecyn i Aseswyr Set C

Gellir cael mynediad at y cyfrinair ar gyfer y dasg asesu yma drwy Wefan Ddiogel CBAC, dan ‘Adnoddau’ > ‘Tasgau Asesu Di-arholiad’.

Holi ac Ateb o Sesiynau Galw Heibio yr Haf (Mehefin 2021)

Llawlyfr Gweinyddu CBAC

Mae'r Llawlyfr Gweinyddu hwn yn rhoi'r wybodaeth hanfodol i ganolfannau yng Nghymru ar gyfer gweinyddu'r cymwysterau a reolir gan CBAC.

Recordiad Gweminar Trosolwg CymhwysterRecordiadau Gweminar

Event Link

Lefel 2 GChDDP Craidd: Gweminar Paratoi i Addysgu (Mawrth 2019)

Cliciwch yma i weld
Cyfarfod Rhwydwaith Lefel 2 GChDDP Craidd (Mai 2020) Cliciwch yma i weld
PowerPoint Cymraeg o Gyfarfod Rhwydweithio GChDDP (Mai 2020) Cliciwch yma i weld
Holi ac Ateb - Cyfarfod Rhwydwaith GChDDP (Mai 2020) Cliciwch yma i weld
CAM 3 Trefniadau lliniaru cyflwyno ac asesu 2020/21 (Medi 2020) Cliciwch yma i weld
PowerPoint Cymraeg o CAM 3 Trefniadau lliniaru cyflwyno ac asesu 2020/21 (Medi 2020) Cliciwch yma i weld

Holi ac Ateb – CAM 3 Trefniadau lliniaru cyflwyno ac asesu 2020/21 (Medi 2020)

Cliciwch yma i weld
Lefel 2: Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Craidd Rhwydwaith Hydref (2020) Cliciwch yma i weld
Holi ac Ateb Rhwydwaith (Hydref 2020) Cliciwch yma i weld
Lefel 2: Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Craidd Rhwydwaith y Gwanwyn (2021) Cliciwch yma i weld

PowerPoint Cymraeg o Gyfarfod Rhwydweithio GChDDP (Gwanwyn 2021)

Cliciwch yma i weld

Holi ac Ateb Rhwydwaith (Gwanwyn 2021)

Cliciwch yma i weld


I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

 

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio