Agor yr is-ddewislen

Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Lefel 2

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Mae'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori yn cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol o'r maes gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant â'r sgiliau ymarferol sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithio yn y sector.

Fe'i cynlluniwyd ar gyfer dysgwyr ôl-16 mewn addysg bellach sydd:

 • â diddordeb mewn gweithio mewn rôl gefnogol yn y sector gofal plant
 • yn astudio, neu sydd wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd
 • dychwelyd i'r gweithle ar ôl seibiant gyrfa ac am fireinio eu gwybodaeth a'u sgiliau yn y sector gofal plant

Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer dysgwyr sydd heb unrhyw wybodaeth flaenorol am y sectorau gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant neu sydd wedi ennill cymhwyster Lefel 1.

Dysgwyr sydd heb gyflawni cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd eto: Cynghorir yn gryf y dylid gwneud cymwysterau craidd cyn neu ar y cyd â'r cymhwyster hwn.

Beth mae'r cymhwyster yn ei gwmpasu?

Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i feithrin y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i gael gwaith a/neu i symud ymlaen mewn gyrfa mewn lleoliadau gofal plant neu iechyd.

Mae'n cyfuno unedau ymarfer sy'n cael eu hasesu yn y gweithle gyda gwybodaeth ddamcaniaethol ychwanegol. Mae elfen ymarfer y cymhwyster hwn yn adlewyrchu lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer.

Ymhlith y testunau fydd:

 • cefnogi ymarfer craidd ym maes gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant
 • cefnogi chwarae, dysgu, twf a datblygiad
 • cefnogi maeth a hydradiad yn y blynyddoedd cynnar
 • ymateb i arwyddion o afiechyd a phlâu/heintiau posibl
 • iechyd, llesiant a datblygiad plant, 0-19 mlwydd oed a ffactorau sy'n cefnogi iechyd, llesiant a datblygiad
 • rôl a gwerth y gwasanaethau gofal cymdeithasol, addysg ac iechyd sydd ar gael yng Nghymru i gefnogi anghenion gofal, iechyd, llesiant a datblygiad plant

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Mae'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori yn seiliedig ar gredydau ac mae'n caniatáu i ddysgwyr gyfuno unedau gorfodol gydag amrywiaeth eang o unedau dewisol yn dibynnu ar eu lleoliad gwaith neu ddyheadau gyrfa yn y dyfodol.

Yr unedau sy'n seiliedig ar ymarfer gorfodol yw:

Rhif yr Uned

Teitl yr Uned

Asesu

Credyd

200

Cefnogi ymarfer craidd ym maes gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant

Mewnol

14

201

Cefnogi chwarae, dysgu, twf a datblygiad

Mewnol

4

202

Cefnogi maeth a hydradiad yn y blynyddoedd cynnar

Mewnol

4

203

Ymateb i arwyddion o afiechyd a phlâu/heintiau posibl

Mewnol

3

ac o leiaf un o'r canlynol:

204

Cefnogi gofal plant 0-2 oed

Mewnol

3

205

Cefnogi gofal plant 2-3 oed

Mewnol

3

206

Gweithio gyda phlant 3-7 oed

Mewnol

4

 

Yr uned theori orfodol yw:

Rhif yr Uned

Teitl yr Uned

Asesu

Credyd

Uned 216

Deall Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Allanol

5

 

Asesir y cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori trwy 90% o asesiad mewnol a 10% o asesiad allanol. Rhaid i ddysgwyr gwblhau'r canlynol yn llwyddiannus:

 • cyfres o dasgau wedi'u gosod yn allanol a'u marcio'n fewnol
 • portffolio o dystiolaeth
 • trafodaeth â'u haseswr
 • arholiad allanol (gan asesu cynnwys o Uned 216)

Gellir llwytho pecyn asesu i lawr sy'n nodi gofynion yr asesiad o'r dogfennau allweddol a'r tab deunyddiau ategol.

Beth y gallai'r cymhwyster hwn arwain ato?

Bydd cwblhau'r cymhwyster Lefel 2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori yn caiatáu i ddysgwyr weithio dan oruchwyliaeth fel gweithiwr Lefel 2 Gofal Plant cymwysedig. Gall dysgwyr hefyd ddewis symud ymlaen i'r cymwysterau canlynol:

 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Lefel 3 TAG mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Cysylltwch â ni

Allison Candy

Swyddog Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2240 4264

Tania Lucas

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2240 4264

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Manyleb

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol (Allanol)

Gweld y ddogfen

Pecyn Asesu

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Digwyddiadau i ddod:

Cymerwch olwg ar y cyrsiau a'r digwyddiadau diweddaraf ar gyfer y cymhwyster yma.

Archif deunyddiau hyfforddi:

A wnaethoch chi golli un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP blaenorol? Dewch o hyd i'r holl ddeunyddiau perthnasol o'n sesiynau diweddaraf isod.

Cyflwyniad DPP - Lefel 2: Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Cyflwyniad DPP - Lefel 2: Gofal, Chwarae, Dysgu, a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori (Trosolwg Cwricwlwm as Asesu)

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad yn ogystal â deunyddiau atodol.

Gallech gyrchu'r holl ddeunyddiau a gyflwynir yn ystod y digwyddiad o'r pod lawrlwytho o fewn y fideo.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio