Agor yr is-ddewislen

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Gradd Unigol a Dwyradd)

TGAU

Ar gyfer pwy mae'r cymwysterau?

Bydd y cymwysterau hyn yn disodli'r TGAU Economeg y Cartref: Datblygiad y Plentyn a'r TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gradd Unigol a Dwyradd). Byddant yn cael eu llunio ar gyfer dysgwyr 14-16 mlwydd oed sydd am gael eu cyflwyno i agweddau allweddol ar y Sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant.

Newyddion Diweddaraf

Cymwysterau Cymru yn cymeradwyo'r TGAU  Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant diwygiedig

Mae'n bleser gan City & Guilds/CBAC gyhoeddi bod Cymwysterau Cymru wedi cymeradwyo ein TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant diwygiedig. Y cymhwyster hwn yw'r cyntaf o'r gyfres newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant i'w gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru. Dywedodd Sarah Harris, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymwysterau Galwedigaethol CBAC:

"Rydym yn hynod o falch bod ein cymhwyster TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Cymdeithasol wedi'i gymeradwyo. Buom yn cydweithio'n agos ag arbenigwyr o fri yn y maes gofal, yn eu plith Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) er mwyn sicrhau bod ein cymwysterau'n rhai addas i'r pwrpas ac yn cynnig cyfleoedd i symud ymlaen yn academaidd ac i gyflogaeth. Mae'r tîm yn edrych ymlaen at gefnogi'r canolfannau wrth iddyn nhw baratoi i gyflwyno'r cymhwyster newydd cyffrous hwn."

TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Bydd ein TGAU diwygiedig yn rhoi gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau i ddysgwyr am ddatblygiad unigolion, a sut i ofalu amdanynt, drwy gydol cylchred bywyd o adeg cenhedlu i oedolaeth ddiweddarach. Mae dysgwyr yn cael y cyfle i feithrin eu dealltwriaeth o ddylanwadau ar dwf, datblygiad, ymddygiad a llesiant dynol. Byddant hefyd yn meithrin dealltwriaeth o anghenion cymdeithasol, corfforol, emosiynol a diwylliannol pobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, ac yn cydnabod bod gan bawb eu galluoedd a'u hanghenion unigryw eu hunain.

Bydd dysgwyr yn ennill dealltwriaeth o sut mae darpariaeth gwasanaethau yng Nghymru yn cefnogi datblygiad a lles unigolion i'w galluogi i wneud dewisiadau gwybodus, nawr ac yn ddiweddarach mewn bywyd.

Cynlluniwyd y fanyleb hon i gynnwys materion cyfoes mewn perthynas â darparu system iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant foesegol a chynaliadwy yng Nghymru, a chreu dysgwyr annibynnol sy'n gallu gwneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â chyfleoedd dysgu pellach neu wneud dewisiadau gyrfaol cysylltiedig.

Mae'r fanyleb a'r deunyddiau asesu enghreifftiol wedi'u cymeradwyo ar gael i'w llwytho i lawr o'n gwefan.

19 cymhwyster newydd

Mae'r TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant hwn yn un o 19 cymhwyster newydd wedi'u hariannu sy'n cwmpasu Lefelau 1 i 5 y Fframwaith Cymwysterau wedi'u Rheoleiddio, ac yn ymdrin ag agweddau allweddol ar iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant. Bydd y cymwysterau newydd hyn ar gael i'w haddysgu o fis Medi 2019, a'r gyfres lawn ar gael erbyn Medi 2020. Maent yn rhan o uchelgais Cymwysterau Cymru i symleiddio darpariaeth cymwysterau ac i godi safonau yn y sector hwn.

Cefnogaeth

Byddwn yn cynnig adnoddau digidol dwyieithog a chyfleoedd hyfforddi rhad ac am ddim ledled Cymru i gefnogi cyflwyno'r cymwysterau diwygiedig hyn. I dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygu cymwysterau, yr adnoddau diweddaraf a chyfleoedd hyfforddi tanysgrifiwch i fod ar ein rhestr flaenoriaeth.


Rhagor o wybodaeth:

E-bost: info@hclw.wales

Beth fydd wedi'i gynnwys yn y cymwysterau hyn?

Bydd y cymwysterau'n sicrhau bod dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth am ddatblygiad a gofal unigolion o genhedliad i henaint.
Bydd dysgwyr yn dod i ddeall sut mae darpariaeth gwasanaethau yn y sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yng Nghymru yn cefnogi datblygiad a llesiant unigolion.
Cyflwynir dysgwyr hefyd i amrywiaeth eang o rolau o fewn y sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant a fydd yn eu helpu i ddatblygu dealltwriaeth o'r llwybrau gyrfaol sydd ar gael iddyn nhw.

Bydd y TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Gradd Unigol) yn ymdrin â thestunau allweddol fel:

 • twf, datblygiad a llesiant dynol
 • hybu a chynnal iechyd a llesiant

Bydd y TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Dwyradd) yn ymdrin â thestunau ychwanegol fel:

 • iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant yn yr 21ain ganrif
 • hybu a chynnal iechyd a llesiant i gyflawni canlyniadau cadarnhaol

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Bydd y TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Gradd Unigol) yn cynnwys dwy uned orfodol.
Bydd y TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Dwyradd) yn cynnwys pedair uned orfodol.
Asesir y cymwysterau hyn yn allanol ac yn fewnol.

At beth y gallai'r cymwysterau hyn arwain?

Gallai'r dysgwyr hynny sy'n cwblhau'r TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant symud ymlaen i gymwysterau eraill yn y gyfres, gan gynnwys:

 • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd
 • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 TAG Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
 • Lefel 3 Tystysgrif a Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Ymarfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol: (Plant a Phobl Ifanc).

Gallai fod ganddyn nhw ddiddordeb hefyd mewn symud ymlaen i astudiaeth a/neu hyfforddiant pellach mewn meysydd yn cynnwys; Cymdeithaseg, Seicoleg a Gwyddor Feddygol.

Cysylltwch â ni

Karen Bushell

Swyddog Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2026 5147

Hilary Wyman

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2026 5333

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Manyleb

Dyma'r fanyleb

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol

Gweld y ddogfen

Canllaw Addysgu

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Byddwn yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf am ein Digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol ac hyfforddiant yma. 

 

Archif deunyddiau hyfforddi:

A wnaethoch chi golli un o'n digwyddiadau hyfforddi DPP blaenorol? Dewch o hyd i'r holl ddeunyddiau perthnasol o'n sesiynau diweddaraf isod.

Cyflwyniad DPP - Lefel 2: TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant (Gradd Unigol a Dwyradd) - Paratoi i Addysgu

Dyma recordiad fidio o’r prif negeseuon rhannwyd yn ystod y digwyddiad lansio’r cymhwyster yn ogystal â deunyddiau atodol.

Cliciwch yma i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

 • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
 • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
 • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma. (Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.)

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio