Agor yr is-ddewislen

UG/Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Lefel 3

Ar gyfer pwy mae'r cymhwyster?

Bydd y cymwysterau hyn yn disodli'r cymwysterau TAG Iechyd a Gofal Cymdeithasol presennol. Maent wedi’u hanelu at ddysgwyr ôl-16 sy'n bwriadu symud ymlaen i astudiaeth bellach ac/neu uwch yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant neu sector cysylltiedig.

Cymwysterau seiliedig ar wybodaeth ydynt a bydd angen i ddysgwyr ymgymryd ag astudiaeth bellach er mwyn gallu symud ymlaen yn syth i gyflogaeth.

Beth fydd y cymhwyster yn ei gynnwys?

Bydd y cymwysterau hyn yn ymdrin â'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau creiddiol sy'n ofynnol gan y sectorau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gynnig sylfaen eang ar gyfer addysg uwch.


Bydd sylfaen gadarn o wybodaeth a dealltwriaeth o rolau a gwerthoedd ymarferwyr, o fewn cyd-destunau cyfoes penodol i sector, yn sail i'r cymwysterau hyn.


Ar lefel UG mae'r testunau'n debygol o gynnwys:

 • risgiau addasadwy i iechyd: sut gall risgiau iechyd newid
 • hybu iechyd da


Yn y safon Uwch bydd cyfle gan ddysgwyr i arbenigo naill ai mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Gofal Plant. Mae testunau'r maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn debygol o gynnwys:

 • persbectifau seicogymdeithasol o ymddygiad oedolion
 • gofal a chefnogaeth i oedolion ac unigolion hŷn sydd ag anghenion ychwanegol


Mae dysgwyr sy'n dilyn y llwybr Gofal Plant yn debygol o astudio:

 • persbectifau seicogymdeithasol o ymddygiad plant
 • gofal a chefnogaeth i blant sydd ag anghenion/anableddau dysgu ychwanegol


Drwy gwblhau'r cymwysterau hyn, bydd dysgwyr yn gwneud y canlynol:

 • dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o bersbectifau damcaniaethol o ofal
 • cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o bersbectifau damcaniaethol o ofal
 • ymchwilio a dadansoddi persbectifau damcaniaethol o ofal
 • gwerthuso persbectifau damcaniaethol i ddangos dealltwriaeth, llunio barn wedi'i rhesymu a dod i gasgliadau

Strwythur y cymhwyster a dulliau asesu

Yn yr UG, bydd pob dysgwr yn astudio dwy uned orfodol.


Yn yr U2, bydd dysgwyr yn dewis dwy uned ychwanegol sy'n ymwneud naill ai ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Gofal Plant.


Bydd y cymwysterau'n cynnwys asesiadau allanol a mewnol.

Beth y gallai'r cymwysterau hyn arwain ato?

Gallai dysgwyr sy'n cwblhau'r cymhwyster TAG Uwch neu'r TAG Uwch Gyfrannol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant ar yr un pryd â chymwysterau TAG neu Lefel 3 eraill symud ymlaen i ddilyn cyrsiau addysg uwch yn y meysydd canlynol:

 • iechyd a gofal cymdeithasol
 • blynyddoedd cynnar
 • therapi iaith a lleferydd
 • seicoleg
 • bydwreigiaeth
 • iechyd galwedigaethol

Gallent hefyd symud ymlaen i gymwysterau eraill o fewn y gyfres, gan gynnwys:

 • Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Lefel 2 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori
 • Lefel 3 Gofal, Proses Chwarae, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer
 • Lefel 3 Tystysgrif a Diploma Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
 • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)
 • Lefel 4 Iechyd a Gofal Cymdeithasol gydag Arbenigedd
 • Lefel 4 Gofal, Proses Ddysgu a Datblygiad Plant gydag Arbenigedd

Bydd manyleb ddrafft ar gyfer y cymhwyster TAG Uwch neu TAG Uwch Gyfrannol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant ar gael yn hydref 2018. Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at:
http://www.dysguiechydagofal.cymru/

Cysylltwch â ni

Karen Bushell

Swyddog Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2026 5147

Hilary Wyman

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
HSCandCC@wjec.co.uk
029 2026 5343

Dogfennau Allweddol a Deunyddiau Cwrs

Manyleb Drafft

Gweld y ddogfen

Deunyddiau Cwrs

Defnyddiwch yr hidlyddion uchod i ddod o hyd i ddogfennau cysylltiedig

Byddwn yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf am ein Digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol ac hyfforddiant yma. 

Tanysgrifiwch am ddiweddariadau

Tanysgrifio